Датум на одбрана-Оливер Ристески

Датум на одбрана-Оливер Ристески

Јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Оливер Ристески со наслов:

„Криминалистичко истражување на кривично дело оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“

ќе се одржи на ден 24.12.2019 година (вторник) со почеток во 12:30 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ