Датум на одбрана-Наташа Трајковска

Датум на одбрана-Наташа Трајковска

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Наташа Трајковска со наслов:

Оперативно-технички средства и методи – обезбедување на место на настан и подигање на траги од тероризам“  

 ќе се одржи на 10.07.2020 година (петок) со почеток во 13:00 часот, на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката..

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ