Датум на одбрана – Милан Милковски

Датум на одбрана – Милан Милковски

Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Милан Милковски со наслов:

Криминалистичко истражување на кривичните дела примање и давање поткуп во Република Македонија“  

ќе се одржи на 27.05.2020 година (среда) со почеток во 13:00 часот, онлајн преку електронска платформа.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ