Датум на одбрана – м-р Валентина Блажевска Андоновска

Датум на одбрана – м-р Валентина Блажевска Андоновска

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Валентина Блажевска Андоновска со наслов:

Криминалистички карактеристики на убиствата во Република Македонија“

ќе се одржи на ден 13.07.2020 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Факултетот за безбедност.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ