Датум на одбрана – м-р Ивона Шушак

Датум на одбрана – м-р Ивона Шушак

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Ивона Шушак со наслов:

Групно извршување на кривичните дела кај децата во Република Македонија за периодот од 2005-2015 година

ќе се одржи на ден 26.02.2020 година (среда) со почеток во 10:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1“ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во салата на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ