Датум на одбрана – м-р Благојче Петревски

Датум на одбрана – м-р Благојче Петревски

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Благојче Петревски со наслов:

,,Казнено-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело насилство и недостојно однесување на спортските натпревари за периодот од 2004-2015 година на територијата на Република Македонија“

ќе се одржи на ден 04.12.2020 година (петок) со почеток во 11:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Факултетот за безбедност.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ