Датум на одбрана – Горан Андоновски

Датум на одбрана – Горан Андоновски

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Горан Андоновски со наслов:

„ Безбедносниот менаџмент при справување со ризици, закани и кризи и ангажирањето на единицата за брзо распоредување (со посебен осврт на ангажирањето за справување со нарушен јавен ред и мир во поголем обем)“

ќе се одржи на 11.12.2020 година (петок) со почеток во 12:30 часот, онлајн преку електронска платформа.