Датум на одбрана – Емилија Димитровска

Датум на одбрана – Емилија Димитровска

Јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Емилија Димитровска со наслов:

„Криминалистички карактеристики на ректарството во Република Македонија

ќе се одржи на ден 22.07.2019 година (понеделник) со почеток во 10:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.