Датум на одбрана – Весна Ѓорѓиоска

Датум на одбрана – Весна Ѓорѓиоска

Јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Весна Ѓорѓиоска со наслов:

„Заштита на воздушниот сообраќај од акти на терористичко постапување (со посебен осврт на оперативните процедури)“

ќе се одржи на ден 28.10.2019 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.