Датум на одбрана – м-р Иван Ристов

Датум на одбрана – м-р Иван Ристов

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Иван Ристов со наслов:

„Турската моќ на Балканот и безбедносните импликации – Случај Северна Македонија“

ќе се одржи на ден 23.11.2020 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Факултетот за безбедност.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ