Датум на одбрана – Соња Стојановска

Датум на одбрана – Соња Стојановска

Јавната одбрана на магистерскиот труд од кандидатот Соња Стојановска со наслов:

Улогата на внатрешната ревизија во превенција на криминалните поведенија во јавниот здравствен систем во Република Македонија “  

преку електронски пат ќе се одржи на 04.05.2020 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот.

   

 ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ