Датум на одбрана- м-р Драгана Костевска

Датум на одбрана- м-р Драгана Костевска

Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Драгана Костевска со наслов:

Виктимизација на стари лица – со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија“

ќе се одржи на ден 26.12.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1“ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ