Дарко Николов

Дарко Николов

ТЕМА: РАКОВОДЕЊЕ СО КРИТИЧНИ НАСТАНИ

Членови на комисијата:

1. Проф. Д-р Марина Малиш-Саздовска        mmsazdovska@gmail.com 

Редовен професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Вон. Проф. Д-р Никола Дујовски        ndujovski@gmail.com  

Вонреден професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Доц. Д-р Марјан Ѓуровски      mar.gjurovski@gmail.com

Доцент на “Факултет за безбедност“ – Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе…