Дарко Николов

Дарко Николов

ТЕМА: РАКОВОДЕЊЕ СО КРИТИЧНИ НАСТАНИ

Членови на комисијата:

1. Проф. Д-р Марина Малиш-Саздовска        mmsazdovska@gmail.com
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Вон.проф. д-р  Никола Дујовски        ndujovski@gmail.com
Вонреден професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Доц. Д-р Марјан Ѓуровски        mar.gjurovski@gmail.com
Доцент на “Факултет за безбедност“ – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…