Благојче Петревски

Благојче Петревски

Тема:КАЗНЕНО-ПРАВНИ,  КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО НАСИЛСТВО И НЕДОСТОЈНО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2004 – 2015 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

1.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. проф. д-р Оливер Бачановиќ
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. проф. д-р Саше Ѓерасимоски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5. проф. д-р Методија Анѓелески
Факултет за детективи и безбедност
Универзитет ФОН – Скопје

 

Повеќе