Анна Јованов

Анна Јованов

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.06.2019 година (петок) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Анна Јованова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:  
 
,, Користење на оружје за масовно уништување со посебен осврт на хемиски агенси„

 

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.