Анита Маневскa

Анита Маневскa

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.11.2020 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Анита Маневскa, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Кривично правни и криминалистички аспекти за заштита на шумите во Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.