Англиски јазик 2 – прелиминарна листа (септември 2020 год.)

Англиски јазик 2 – прелиминарна листа (септември 2020 год.)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 (2019/20)

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА – септември 2020 год.

 

Криминалист (редовни студенти)

 

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол. II кол. I+II/2 Испит Поени
4086 3 2
3969 1 1 6 56,5 53,5 55 63
4073 1 1
3470
4072 1 1 57
3716 0,5 0,5 33
4016 2 3 5 48,5
3779 0,5 0,5
4176 2 2 67,5 65,5 66,5 70,5
3982 5 5 6,5 73,5 59,5 66,5 83
3972 5 5 4,5 50,5 54,5 52,5 67
3963 5 5 4,5 59 57,5 58,25 72,75
3964 3 3 6,5 50,5 46 48,25 60,75
4175 1 1 49 50,5 49,75 51,75
4002 5 5 4,5 68,5 67,5 68 82,5
4010 5 5 3 48 47 47,5 60,5
4076 5 5 3,5 51,5 42,5 47 60,5
3967 53,5 58 55,75 55,75
4044 3 2 6 39 44 55
4030 4 4 7,5 58 52,5 55,25 70,75
3978 3,5 3,5 47,5 61,5 54,5 61,5
3666 1 1 29
4068 4 4 3,5 29,5 41 52,5
4006 1 1
4065 1 1 60 48,5 54,25 56,25
3975 3,5 2,5 0 46,5 44 45,25 51,25
4075 3 3 44,5 50,5
3167 1
4045 3 3 60,5 56 58,25 64,25
3993 3 3 60,5 62,5 61,5 67,5
4037 0,5 0,5 3,5 42 28,5

 

 

 

 

Криминалист (вонредни студенти)

Индекс Консултации Есеј I кол. II кол. I+II/2 Испит Вкупно
4158 10 6 42,5 41 41,75 57,75
3059 2,5 4 25
2471 4

 

 

Безбедност (редовни студенти)

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол. II кол. Испит Вкупно
4105 1,5 1,5 3,5 4

 

 

Криминологија и криминална политика (редовни студенти)

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол II кол. I+II/2 Испит Вкупно
4118 4 4 6 65 66,5 65,75 79,75
4136 5 5 9,5 75 76,5 75,75 95,25
4141 0,5 0,5 58 31,5
4122 1,5 1,5 4 45 0

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска