Ангела Николоска

Ангела Николоска

ТЕМА: Младите како ранлива група за религиозна радикализација која води до насилен екстремизам

 

Членови на комисија:

 1. Проф. д-р Стојанка Мирчева
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Весна Стефановска
  вонреден професор на Факултетот за Безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Раде Рајковчевски
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе