Ангела Николоска

Ангела Николоска

ТЕМА: Младите како ранлива група за религиозна радикализација која води до насилен екстремизам

 

Членови на комисија:

1.Проф. д-р Стојанка Мирчева         stojanka.mirceva@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
2.Проф. д-р Весна Стефановска      vesna.stefanovska@uklo.edu.mk
Вонреден професор на Факултетот за Безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
3.Проф. д-р Раде Рајковчевски           rade.rajkovcevski@uklo.edu.mk
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе…