Андреја Атанасовски

Андреја Атанасовски

ТЕМА: НР Кина во меѓународниот безбедносен контекст на почетокот на 21-от век

(магистерска теза)

Членови на комисија:

1. Ред. проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

2. Ред. проф. д-р Жидас Даскаловски
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р Александар Иванов 
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

Повеќе…