Горан Ц. Андоновски

Горан Ц. Андоновски

Тема: БЕЗБЕДНОСЕН МЕНАЏМЕНТ ПРИ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, ЗАКАНИ И КРИЗИ И АНГАЖИРАЊЕТО НА ЕДИНИЦАТА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ (со посебен осврт на ангажирањето за справување со нарушен јавен ред и мир во поголем обем)

 

Членови на Комисија:

1.Професор д-р Марјан Ѓуровски
Вонреден професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
2. Професор д-р Јонче Ивановски
Вонреден професор на Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
3. Професор д-р Богданчо Гогов
Вонреден професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…