Тони Ангелески

Тони Ангелески

ТЕМА: ФУНКЦИОНАЛНА НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОД КРИМИНАЛИСТИЧКАТА ПОЛИЦИЈА ПРИ ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА – ТЕШКИ КРАЖБИ ВО СТАНОВИ

(специјалистички труд)

 

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Ред. проф. д-р Светлана Николовска
Редовен професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски “- Битола

2. Вон. проф. д-р Стојанка Мирчева
Вонреден професор на Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р Весна Стефановска
Вонреден професор на Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

 

Повеќе…