Весна Димова

Весна Димова

ТЕМА: „СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ДЕЛ ОД БЕЗБЕДНОСНИОТ МЕНАЏМЕНТ“

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Проф. д-р Марина Малиш Саздовска         mmsazdovska@gmail.com
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Вон. проф. д-р  Раде Рајковчевски           raderaj@yahoo.com
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Вон. проф. д-р Александар Иванов          akademec@gmail.com 
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…