Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока Криминалист

Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока Криминалист

И З В Е С Т У В А Њ Е

за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока Криминалист

 

Се известуваат вонредните студенти дека првиот циклус на наставни предавања по Специјално физичко образование за 3 и 5 семестар ќе се спроведат на 18.12.2019 (среда) од 12,30 до 15,00 часот.

 

15.12.2019 год.

                                                           Предметен наставник

                                                            Вонр. проф. д-р Јонче Ивановски