РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – 17.09. 2019

Број на индекс                             Поени

3522/17                                       41
3536/17                                       15

2988/15                                       0

проф. д-р Татјана Гергинова