Вонреден професор д-р Весна Стефановска

image_url

Вонреден професор д-р Весна Стефановска

•         2010, „Peacemaking (миротворна) криминологија: реалност или заблуда”, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, стр. 273-281.
•         2010, Јованова, Н.& Стојковска, В. “Превенција на насилството меѓу децата во училиштата”, Зборник на трудови: Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, стр. 452-469.
•         2010, „Полиција у превенцији и раној интервенцији за малолетним преступницима„, Зборник радова Право и форензика у криминалистици, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, стр. 151-162.
•         2010, „Начелото на хуманост во современите казнено-поправни установи„, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски„-Битола
•         2010, „Ресторативни приступ полиције у системима малолетничке праве, ТемидаВол. 13, бр.3, Виктимолошко друштво Србије, 2010, стр.41-56
•         2011, Стефановска, В.& Јованова, Н. „Preventive policy of school violence„ vo Mesko, G., Sotlar, A., & Winterdyk, J. (eds.), Social Control and Unconventional Deviance, Faculty of criminal justice and security, University of Maribor, Slovenia, 2011, str. 227-240
•         2011, „Ресторативната правда во превенција на криминалитетот„, Зборник во чест на Ѓорѓе Марјановиќ, Правен факултет „Јустинијан Први„, Скопје, стр.371-384
•         2011-2012, „Улогата на заедницата во процесот на ресторативната правда„, Македонска ревија за криминологија и кривична правда, достапно на: www.maclc.mk
•         2011, „Улогата на заедницата во процесот на ресторативната правда„ Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски„-Битола, 2011
•         2012, „Тhe position and the rights of juvenile offenders in police procedure„, Kultura polica, Casopis za negovanje demokratske politicke culture, god. IX, Kriminalisticko –policijska akademija, Beograd, стр.421-432.
•         2012, “Crime prevention: approaches of understanding and policy development”, Дани Арчибалда Рајса, том. 2 вол. 1, Криминалистичко-полициска академија, Београд, стр. 813-822
•         2012, „Превенција на криминалитетот во Република Македонија: состојби и перспективи„ Факултет за безбедност-Скопје.
•         2013, „Медијаторот во постапката за медијација меѓу жртва и сторител„, Меѓународно научно списание Хоризонти-општествени науки, год. IX, Бр. 10, Универзитет „Св. Климент Охридски„ – Битола, стр. 139-152
•         2013, New challenges and perspectives of restorative justice, Balkan social science Review Vol 2, Faculty of law, University Goce Delcev-Stip,стр.47-62
•         2014, „Police role in building community safety”, Дани Арчибалда Рајса, Тематски зборник радова мегународног значаја, том 3, вол.3, Криминалистичко полициска академија, Београд, стр. 189-199.
•         2014, “Historical development of Restorative justice: from restitution to victim-offender mediation”, Horizonts, International scientific magazine, serial A, No.16, стр. 65-76
•         2014, “Constitutive criminology: Product of postmodern society”, Proceedings of the International scientific conference Macedonia and the Balkans, a hundred years after world war, Faculty of security-Skopje, стр. 398-409
•         2014, “The attitudes of police related to prevention of juvenile delinquency”, Tematski zbornik, Unapregjenje kvalitete zivota djece i mladih, Edukacisko-rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli (coauthor with Dragana Batik), стр.233-241
•         2014, „Some Restorative Justice benefits to offenders and victims of crime”, Balkan Social science Review Vol 4, 2014, Faculty of law, University Goce Delcev –Stip, p. 7-25.
Криминологија
Превенција на криминалитетот
Ресторативна правда
Криминолошки теории
Компаративна криминологија
Санкции во заедницата

вторник: 11,00-13,00

петок:  11,00-13,00

e-mail: vstefanovska77@gmail.com

Телефон: +389 2 2546-211 л.106 

Е-пошта:   vstefanovska77@gmail.com

 

НасловПредметДата
ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ, РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМПревенција на криминалитет08.05.2021
Се известуваат студентите од студиската програма ККП дека испитот по предметот Превенција на криминалитет ќе се одржи на 28 септември 2020 (понеделник) наместо во 10,00 во 12,00 часот.Превенција на криминалитет25.09.2020
Се известуваат студентите од студиските програми Криминологија и криминална политика и Безбедност дека испитот по предметитеКриминологија, Криминолошки теории14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ЈУНСКА И СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА САНКЦИИ ВО ЗАЕДНИЦАТАСанкции во заедницата02.09.2020
Резултати по предметот Ресторативна правдаРесторативна правда26.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА САНКЦИИ ВО ЗАЕДНИЦАТА 2020Санкции во заедницата26.07.2020
Резултати по предметот Превенција на криминалитет насока КриминалистПревенција на криминалитет24.07.2020
Резултати по предметот Превенција на криминалитет насока ККППревенција на криминалитет24.07.2020
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Весна Стефановска22.07.2020
Резултати по предметот Криминологија СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТКриминологија10.07.2020
КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА ВО АКАД.2019/20 ГОДИНА Бодови, прв колоквиум, 29 јуни, 202010.07.2020
Материјал по предметот Превенција на криминалитетПревенција на криминалитет09.04.2020
Почитувани колеги, На 10 април 2020 (петок) со почеток во 17,00 часот, ќе се одржи on-line предавање по предметот KриминологијаКриминологија09.04.2020
Известување и материјал по предметот Превенција на криминалитетПревенција на криминалитет01.04.2020
Почитувани колеги, на 27 март 2020 (петок) со почеток во 10,00 часот,  ќе се одржи on-line предавање по предметот Превенција на криминалитет преку апликацијата zoom (www.zoom.us).Превенција на криминалитет26.03.2020
Материјали по предметот Криминологија кај Проф. Весна СтефановскаКриминологија24.03.2020
Се известуваат оние студенти (од прва година, насока Криминалист), кои го имаат избрано предметот Превенција на криминалитет, дека учебникот по тој предмет (кој го имаат во пакет книги од втор семестар) можат да го подигнат во книжарницата на Факултетот за безбедност – СкопјеПревенција на криминалитетот24.03.2020
Се известуваат студентите дека оцена по предметитеКриминологија, Криминолошки теории, Превенција на криминалитет, Ресторативна правда20.02.2020
Бодови и резултати од испитот по предметот КРИМИНОЛОГИЈА одржан на 7 февруари 2020 годинаКриминологија13.02.2020
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ И БОДОВИ ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТПревенција на криминалитет12.02.2020
Бодовна листа по предметот Превенција на криминалитет насока ККППревенција на криминалитет12.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Бодовна листа по предметот Ресторативна правдаРесторативна правда05.02.2020
Бодовна листа по предметот Криминолошки теорииКриминолошки теории05.02.2020
БОДОВНИ ЛИСТИ ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТПревенција на криминалитет22.01.2020
РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА ПРЕДЕЛИМИНАТНИ БОДОВИРесторативна правда22.01.2020
КРИМИНОЛОШКИ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛИМИНАРНИ БОДОВНИ ЛИСТИ, 2019/2020Криминолошки теории22.01.2020
Се известуваат студентите дека изработка на есеј по предметот  Превенција на криминалитетПревенција на криминалитет24.12.2019
Се известуваат студентите дека изработка на есеј по предметот  Превенција на криминалитетПревенција на криминалитет16.12.2019
Резултати од поправен колоквиум по предметот Превенција на криминалитетПревенција на криминалитетот10.12.2019
Резултати од испит по предметот Превенција на криминалитетПревенција на криминалитет10.12.2019
Резултати од испит по предметот КриминологијаКриминологија10.12.2019
Резултати од поправен колоквиум по предметот Криминолошки теорииКриминолошки теории10.12.2019
Се известуваат студентите дека поправните колоквиуми по предметитеКриминолошки теории, Превенција на криминалитет, Ресторативна правда02.12.2019
Резултати прв колоквиум по предметот РЕСТОРАТИВНА ПРАВДАРесторативна правда01.12.2019
ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ Резултати од прв колоквиум одржан на 18.11.2019Превенција на криминалитет22.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ, 18.11.2019 КРИМИНОЛОШКИ ТЕОРИИКриминолошки теории22.11.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Весна Стефановска22.07.2019
Blog Attachment