Вонреден професор д-р Татјана Гергинова

image_url

Вонреден професор д-р Татјана Гергинова

Доц. д-р Татјана Гергинова е родена на 06.10.1967 година во Скопје. Основно и средно образование завршила во Скопје. 
На Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, се запишала во 1986 година, и дипломирала 1991 година, со просечен успех од 9,13 и била наградена како еден од трите најдобро дипломирани студенти во генерацијата. Во Институтот за педагошка доквалификација при Филозофскиот факултет – Скопје, ги положила испитите за педагошка доквалификација со просек 10. 
На Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, ги завршила последипломските студии по Европски студии за интеграција и комуникации, и на 15.04.2005 година го одбранила магистерскиот труд со наслов “Имплементацијата на Рамковниот договор како еден од условите за интеграција на Република Македонија во Европската унија”, и се стекнала со научен степен магистер по европски студии за интеграција и комуникации. 
На 11.06.2012 година успешно ја одбранила докторската дисертација со наслов “Полицијата и заштитата на човековите права во Безбедносниот систем на Република Македонија” – одбранет на Правниот факултет – “Јустинијан први” – Скопје, со што се стекнала со научен степен доктор на правни науки. 
Во периодот од 1992 година до 1994 година работела во Основно јавно обвинителство-Скопје и Основен суд Скопје 1 – Скопје. Во 1996 година се вработува во тогашниот Центар за образование на кадри за областа на безбедноста како наставник. Одржувала настава со учениците од средното полициско училиште и слушателите на курсеви, настава по предметите: Вовед во држава и право; Уставно уредување и Кривична постапка. Со основањето на Полициската академија, 2003 година, именуваната преминува на работа во новооснованата институција и работи како наставник-инструктор во реализација на содржините од правно-криминалистичката област. Во периодот од 2001 – 2003 година, д-р Татјана Гергинова работи како Национален инструктор во тимска работа со ОБСЕ за образование на полициски кадри во Областа на безбедноста, согласно Рамковниот договор, како и во реализација на курсевите за освежување на знаење, подготовка на слушатели полицајци за полагање на државен испит. Работно искуство и како член на работна група составена од национални инструктори и инструктори од ОБСЕ за евалуација на наставните содржини утврдени со наставната програма во ЦОКОБ и ОБСЕ. Во периодот на 2004 и 2005 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор на наставните содржини од правно – криминалистичката област опфатена со наставната програма на курсот за основна обука за гранична полиција и основна обука за инспектори (млади офицери). 
За соработник во соработничко звање асистент по прв пат е избрана со Одлука на Наставно-научниот совет на Полициската академија на седницата од 27.09.2006 година (Одлука бр. 41-0701/64 од 09.10.2006 година), од кога и поминува на работа на работното место соработник, една година на предметот “Вовед во полициски науки”, а следните шест години на Студиската програма “Криминалист “на предметите: 
– “Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија” и 
– “Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и контраразузнавање”. 
И на Студиска Програма “Безбедност и финансиска контрола” 
– “Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија” и 
– Во еден семестар работи како соработник на предметот “Меѓународен тероризам” 
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, бр. 0701/284 од 08.10. 2012 година, д-р Татјана Гергинова се избира во наставно-научно звање ДОЦЕНТ на научната област Друго – Безбедност во приватен сектор (51610) за предметот “Тактика и техника за обезбедување. Д-р Татјана Гергинова има богато педагошко и воспитно образовно искуство од 1996 година до денес како со слушатели – студенти така и со ученици во средното полициско училиште како и учествувала во реализација на курсеви за основна обука за полициски службеници, курсеви за основна обука за гранична полиција и основна обука за инспектори (млади офицери). Има полагано педагошка доквалификација во Институтот за педагошка доквалификација при Филозофскиот факултет – Скопје, каде предметите Психологија, Методика и педагогија ги има положено со оценка 10. Покрај магистерскиот труд и докторската дисертација има објавено повеќе научни и стручни трудови, а воедно како предавач / презентер или учесник има присуствувано на бројни настани (конференции, семинари, обуки, работилници и сл.) од областа на безбедноста, безбедносна политика и стратегија, полициските овластувања, заштитата на човековите права и слободи и сл. Покрај активностите непосредно поврзани со организација на работата на предметните програми на кои е ангажирана, д-р Татјана Гергинова на Факултетот за безбедност учествувала и во други ангажмани, меѓу кои: 
– Секретар на Катедрата за безбедносни науки – прв циклус универзитетски студии, од 2007 – 2012 година година и сеуште ја извршува оваа функција. 
– Координатор за ЕКСТ на Катедрата за безбедносни науки – прв циклус универзитетски студии од 2007 година па наваму. 
– Член на Работната група за Студиската програма “Безбедност и финансиска контрола” – прв циклус универзитетски студии од 2007 – 2010 година. 
– Секретар на Уредувачки одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2010 година. 
– Член на Наставно-научен совет – 15 септември 2009 до март 2012 година, и од 04.10. 2012 година па наваму.

Превземи CV…

1. Безбедносна стратегија на Република Македонија, објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2010 година.
2. Реформи на безбедносниот сектор во Република Македонија, објавен во зборникот на трудови на Факултетот за безбедност – Скопје, кој одржа научно-стручна конференција на тема “Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија” (Охрид 17 – 18.09.2010 година).
3. Стратегија на делување на полицијата во сузбивањето на современите облици на организираниот криминал, објавен во зборникот на трудови на Криминалистичко-полициската академија во Белград, кој во соработка со Ханс Зајдел фондацијата одржа меѓународна-научна конференција на тема “Сузбивање на криминалот во рамките на меѓународната полициска соработка” (ТАРА 28-30.06.2011 година).
4. Превентивно делување на полицијата во сузбивањето на современиот организиран криминал, објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2011 година.
5. Police strategy in preventive eradication of modern organized crime, објавен во зборникот на трудови на меѓународната научно-стручна конференција реализирана во Република Српска од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за полициско образование и Високата школа за внатрешни работи која во соработка со Ханс Зајдел фондацијата одржа меѓународна-научна конференција на тема “Сузбиваjање криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал” (Лакташи, 28-30 март 2012 година).
6. Law protection of human rights from police officers, објавен во зборникот на трудови на Факултетот за безбедност – Скопје, кој одржа меѓународна научна конференција на тема “Безбедноста и евроатланските перспективи на Балканот” – полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи) во Охрид на 25-26 мај 2012 година.
7. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – “Полицијата и заштитата на човековите права во Безбедносниот систем на Република Македонија” одбранет на Правниот факултет – “Јустинијан први” – Скопје во јуни, 2012 година.
8. Legal protection of human rights with reference to the work of police, објавен во зборникот на трудови на Криминалистичко-полициската академија во Белград, кој во соработка со Ханс Зајдел фондацијата меѓународен научен собир со наслов “Полицијата и човековите права во Република Српска” (ТАРА 19-21 јуни 2012 година).
9. “INSTITUTIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN CASES OF OVERSTEPPING THE AUTHORITIES BY POLICE” – труд со кој ичествував на третата годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија “Жртве и савремени друштвени контекст: теорија, пракса и активизам” – Београд, 22. и 23.11.2012 година.
10. Legal protection of human rights with reference to the work of police, објавен во зборникот на трудови “Култура људских права у 21. веку” (The Culture of Polis): издавачи: Култура – Полис Нови Сад и Криминалистичко-полицијска академија – Белград, посебно издање 2, год. IX (2012).
11. The role of intelligence in achiving national security (Улогата на разузнавачката служба во остварувањето на националната безбедност) објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2012 година.
12. Scientific and theoretical determination of concepts intelligence services and intelligence activity (Научно и теоретско одредување на поимите разузнавачка дејност и разузнавачка служба) – Објавен во Научното списание “Хоризонти” на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола за 2012 година.
13. “Preventive action of the state authorities to prevent violence among children and youth” (Превентивно делување на државните органи во спречување на насилство меѓу деца и млади), труд со кој учествував на меѓународна научно-стручна конференција организирана од страна на Република Српска – Министарство унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Висока школа унутрашњих послова у сарадњи са ХАНС ЗАЈДЕЛ ФОНДАЦИЈОМ во Лакташи – 27-29.03.2013 година.
14. Kazneno-pravni odgovor organizovanog kriminala u Republici Makedoniji (Criminal legal response of organized crime in Republic of Macedonia); труд со кој учествував на Меѓународно-научна конференција „Suprotstavljanje organizovanom kriminalu – pravni okvir, meʥunarodni standardi i procedure”, Tara, 27-29 маj 2013 година.
Тактика и техника на обезбедување
Глобална безбедност
Посебни системи на обезбедување
Корпоративна безбедност
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
ПОНЕДЕЛНИК: 11.30 – 13.00 часот
ВТОРНИК: 11.30 – 13.00 часот
емаил – tanjagerginova@gmail.com
мобилен број 070 279 065
Телефон: +389 2 2546-211 л. 101
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта:     tanjagerginova@gmail.com
НасловПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” (одржан на 27.11.2020)Тактика и техника на обезбедување04.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” (одржан на 25.11.2020)26.11.2020
РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА Број на Индекс Поени 1. 3238/16 20 Проф. д-р Татјана Гергинова13.07.2020
РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈАГлобална безбедност12.07.2020
РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА12.07.2020
РЕЗУЛТАТИ за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ЈУНСКА СЕСИЈАТактика и техника на обезбедување12.07.2020
РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ” – ЈУНСКА СЕСИЈАТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба12.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – за предметот “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ – СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ”Служби за контраразузнавање12.07.2020
Материјал за Прв колоквиум за предметот Служба за безбедност и контраразузнавање на ПРВ Циклус студии25.03.2020
Почитувани студенти доколку има нејаснотии околу материјалите по предметите: Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање, Служба за безбедност и контраразузнавање и Тактика и техника на обезбедување19.03.2020
Материјал за предметот Тактика и техника на обезбедувањеТактика и техника на обезбедување19.03.2020
Материјал за предметот Служба за безбедност и контраразузнавање19.03.2020
Материјал за предметот Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавањеТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба19.03.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање”Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба10.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ”10.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”10.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ”Корпоративна безбедност10.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”Глобална безбедност10.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање” Број на Индекс Поени 1. 2334/13 22 2. 1019/08 24 Студентот со број на индекс 2334/13 и 1019/08 да се јават кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова09.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3004/15 50 2. 3236/16 75 Студентот со број на индекс 3271/16 да се јави кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова09.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3501/17 47 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс 3521/17 и 3238/16 Проф. д-р Татјана Гергинова09.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 41 2. 3521/17 41 3. 3520/17 12 Проф. д-р Татјана ГергиноваКорпоративна безбедност09.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3799/18 41 2. 3833/18 50 3. 3824/18 40 4. 3814/18 15 5. 3821/18 18 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс: 3834/18; 3809/18; 3858/18; 3818/18; 3807/18; 3832/18 РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3845/18 18 2. 3811/18 24 3. 3827/18 24 4. 3826/18 8 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3810/18 и 3813/18 Проф. д-р Татјана Гергинова09.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 52 2. 3521/17 0 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти 3501/17; 3520/17; 3225/16; Проф. д-р Татјана Гергинова19.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 56 2. 3265/16 53 3. 3269/16 50 4. 3227/16 60 5. 3236/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова19.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3846/18 41 2. 3832/18 27 3. 3824/18 14 4. 3809/18 16 5. 3834/18 15 6. 3833/18 18 7. 3799/18 27 8. 3830/18 41 9. 3818/18 12 10. 3858/18 3 11. 3216/16 8 12. 3814/18 0 13. 3807/18 1 Кај предметниот наставник да се јави студентот со број на Индекс – 3804/1819.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3520/17 46 2. 3521/17 59 3. 3510/17 47 4. 3520/17 41 Проф. д-р Татјана Гергинова18.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3822/18 4 2. 3830/18 46 3. 3818/18 41 4. 3804/18 42 5. 3846/18 70 6. 3216/16 40 7. 3831/18 8 8. 3817/18 2 9. 3812/18 1 10. 3827/18 10 11. 3832/18 41 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти: 3858/18; 3810/18; 3845/18; 3796/18; 3820/18; 3803/18; 3821/18; 3807/18; 3834/18; 3824/18; 3795/18; 3809/18; Проф. д-р Татјана Гергинова16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ”Разузнавање и разузнавачки служби16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”Глобална безбедност16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 55 2. 3236/16 70 Проф. д-р Татјана Гергинова15.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 50 2. 3238/16 55 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на индекс 3501/17 и 3225/16 Проф. д-р Татјана Гергинова15.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”Глобална безбедност27.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3814/18 41 2. 3809/18 30 3. 3799/18 40 4. 3846/18 28 5. 3830/18 35 6. 3824/18 0 7. 3236/16 0 8. 3811/18 0 9. 3798/18 0 10. 3822/18 0 11. 3812/18 0 12. 3796/18 0 13. 3832/18 24 14. 3821/18 15 15. 3845/18 29 16. 3826/18 30 17. 3817/18 10 18. 3831/18 12 19. 3795/18 10 20. 3818/18 25 21. 3827/18 16 22. 3804/18 25 23. 3858/18 5 24. 3807/18 20 25. 3803/18 15 26. 3810/18 25 27. 3834/18 7 Проф. д-р Татјана Гергинова26.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3227/16 45 2. 3269/16 56 3. 3265/16 62 4. 3271/16 0 5. 3004/16 0 6. 2960/15 0 Проф. д-р Татјана Гергинова25.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3521/17 64 2. 3520/17 41 3. 3501/17 0 4. 3241/16 0 5. 3238/16 0 6. 3231/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова25.11.2019
РЕЗУЛТАТИ- РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3227/16 45 2. 3269/16 56 3. 3265/16 62 4. 3271/16 0 5. 3004/16 0 6. 2960/15 0 Проф. д-р Татјана Гергинова25.11.2019
РЕЗУЛТАТИ – РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3521/17 64 2. 3520/17 41 3. 3501/17 0 4. 3241/16 0 5. 3238/16 0 6. 3231/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова25.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Татјана Гергинова22.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Татјана Гергинова22.07.2019
Blog Attachment