Редовен професор д-р Стојанка Мирчева

image_url

Редовен професор д-р Стојанка Мирчева

Доц. д-р Стојанка Мирчева е родена 13.11.1969 во Скопје. Дипломира на Факултетот за безбедност – Скопје во 1991 година и се стекнува со титулата дипломиран криминалист. Во 2004 година на тема „Спроведување истраги за случаи на сексуална злоупотреба на деца: Компаративна анализа на законската рамка во Република Македонија и во Англија и Велс“ станува Магистер по меѓународна криминологија, Правен факултет, Универзитет на Шефилд, Шефилд, Велика Британија, 2002-2004 година, (Department of Law, University of Sheffield, Sheffield, England and Wales, UK, 2002-2004, MA in International Criminology). Во 2010 на тема: „Функцијата на полицијата во спречувањето на семејното насилство врз жената“ на Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј“-Скопје го брани својот докторски труд и се здобива со титулата Доктор на правни науки. Својата работна дејност ја започнува во МВР на РМ, СВР-Скопје, како помлад инспектор, од 1991-1992, па инспектор, самостоен инспектор, виш инспектор, а од 2000-2001 год. како началник на ОВР-Центар. Од 2001 до 2002 работи во Министерство за внатрешни работи (МВР), началник на НЦБ-Интерпол-Скопје. Од 2005 работи како асистент на Полициска Академија, Катедра за полициски науки. Во моментот работи како доцент на Факултетот за безбедност – Скопје на Катедра за полициски науки. 
Научно – истражувачки проекти (завршени) 
1) UNAIDS, “HIV/SIDA, Stigma and Discrimination among Police Officers, 2007, Researcher 
2) Coalition “All For Fair Trials”, The Role of the Community and alternatives to the imprisonment- 2006-2007, Researcher 
3) UNICEF Research Project ”Analysis on Situation of Child Sexual Abuse and Paedophilia, 2009-2010, Principal Co-researcher 
4) Association for Criminal Law and Criminology of Macedonia, “Victims in the criminal procedure and police procedure-procedural rights of victims in criminal proceedings: comparative analysis”, 2009, Researcher 
5) EC, FP7, COMPOSITE- Comparative Police Studies In The EU, “A research program on effective organizational change in EU police forces, 2010-2014, Researcher 
6) UK Embassy, National survey as part of the project “Support to the establishment of a probation service in the Macedonian sanction system”, 2011-2013, Principal Researcher 
Достигнувања: 
 Raoul Wallenberg Institute of Human Rights at the University of Lund, SIDA, Sweden, Regional Program on Women Human Rights, Feb.19-March, 16, 2007 
 Чивенинг стипендија од Британската Влада за магистерски студии, 2003 
 Положен меѓународен тест за англиски јазик-академско ниво, IELTS-academic, 2002 
 Постојан судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно во Основен суд Скопје 1-Скопје, 2005-

Превземи CV…

Објавени позначајни трудови 
1) „Why the ICC is Different“, Peace and Conflict Monitor, January, 2004 (available at http://www.monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=133) 
2) „Status of juvenile offenders in the criminal justice system of the Republic of Macedonia“, труд презентиран на Регионална конференција на УНИЦЕФ, Кишињев, септември, 2005 и објавен во Зборник на трудови од Конференцијата, Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe, 2006, pp.93-100, Institute for Penal Reform, Chishinau, достапен на http://www.eurojuvjustice.org/surveys/470/en.html. 
3) „Комплементарната надлежност на Меѓународниот кривичен суд“, Годишник на Полициска Академија, 2006, број 1, стр. 185-195, Полициска академија, Скопје 
4) „Инкриминацијата на семејно насилство и полициската практика во Република Македонија“, Годишник на Полициска Академија, 2007, бр.1, стр. 361-374, Полициска академија, Скопје. 
5) „Корени на ресторативната правда во македонското казнено законодавство“, 2007, Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 3-4, стр. 259-272, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август, Штип. 
6) „Полициските овластувања во системот на малолетничка правда“, 2008, Малолетничка правда – од идеја до практика, стр. 176-197, Полициска Академија, Скопје. 
7) „Современи меѓународни трендови и анализа на положбата на жртвата во полициските постапки на Германија и на Англија и Велс“, 2009, стр. 45-62, Годишник на Факултет за безбедност, Факултет за безбедност, Скопје. 
8) „Земањето отпечатоци и најдобриот интерес на детето“, (2009), Малолетничка правда-ресторативна правда, стр. 284-302, Факултет за безбедност, Скопје. 
9) “Victim-Offender Mediation in Domestic Violence Cases: Prospects in Macedonian Society”, 2010, Vol. XI, Issue 3, European Forum for Restorative Justice. 
 
Ко-авторство 
1) Најчевска, М. Мургоски, Б., Мирчева, С., (ко-автори), Истражувачка студија- Однесување на студентите на Полициска академија во врска со ХИВ/СИДА, 2008, UNAIDS 
2) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Малолетничка правда – Компаративна анализа на системите за малолетничка правда и полициското постапување со малолетници“, 2009, Факултет за безбедност, Скопје. 
3) Бачановиќ, О., Стојановски, Т., Крстевска, К., Мирчева, С., 2009, „Постапување со ранливи групи во полициската станица и проширување на процесните права на жртвата во кривичната постапка, Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр.1, стр. 235-256, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август Штип. 
4) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Прирачник за полициско постапување во системот на малолетничка правда“,2009, Факултет за безбедност, Скопје. 
5) „ Мирчева, С., Чачева, В., Иванов, А., 2010, „Положбата на децата жртви на сексуална злоупотреба во македонскиот казненоправен систем“, Годишник на Факултетот за безбедност,бр.1, стр. 282-291, Факултет за безбедност, Скопје. 
6) Чачева, В. Мирчева, С,. 2010, „Некои методолошки проблеми при истражување на обемот на сексуалната злоупотреба на децата во Република Македонија“, Хоризонти, год. VI, бр.6, стр. 377-388, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола.
Полиција и човекови права
Полициско право и примена на овластувања
Недимискринација и ранливи групи
Човекови права и хуманитарно право
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот

Распоред за консултации за зимски семестар – 2021 година
Родови перспективи на криминалот
Недискриминација и ранливи групи

проф. д-р Стојанка Мирчева
– секој петок во семестарот од 13.00 – 14.30 електронски преку следната адреса s.mirceva@gmail.com, како и преку електронските платформи
– секоја среда во семестарот од 12.00-13.30, преку следната адреса s.mirceva@gmail.com, како и преку електронските платформи, а попретходен договор и во кабинет на Факултетот за безбедност

Телефон: +389 2 2546-211 л.320
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:    s.mirceva@gmail.com
НасловПредметДата
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК од УКЛО -Проф. д-р Стојанка Мирчева20.05.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК од ННС -Проф. д-р Стојанка Мирчева20.05.2021
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Стојанка Мирчева20.05.2021
Се известуваат студентите на прв циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје, дека испитите кај проф.д-р Стојанка Мирчева за априлската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство.06.05.2021
Конечни бодовни листи по предметот Полиција и човекови права, 2020- КриминалистПолиција и човекови права13.10.2020
Конечни бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, БЕЗБЧовекови права и слободи13.10.2020
Конечни бодовни листи по предметот МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА, ККПМетодика на истражување на малолетничка деликвенција13.10.2020
Конечни бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, ККПЧовекови права и слободи13.10.2020
Конечни бодовни листи по предметот Полициско право и примена на овластувања, БЕЗБЕДНОСТПолициско право и примена на овластувања13.10.2020
Конечни бодовни листи по предметот Родови перспективи на криминалот, ККПРодови перспективи на криминалот13.10.2020
Се известуваат студентите дека испитите по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на истражување на малолетничка деликвенција ќе се одржат на ден 22.09.2020 во 11,30 часот.17.09.2020
Се известуваат студентите дека испитот по предметите Родови перспективи на криминалот и Методика на откривање на малолетничка деликвенцијаМетодика на откривање на малолетничка деликвенција, Родови перспективи на криминалот11.09.2020
Бодовни листи по предметот Родови перспективи на криминалот, ККП, 2019Родови перспективи на криминалот29.07.2020
Бодовни листи по предметот Полициско право и примена на овластувања, БЕЗБ, 2019Полициско право и примена на овластувања29.07.2020
Бодовни листи по предметот МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА, ККП 202029.07.2020
Бодовни листи по предметот Полиција и човекови права, Криминалист, 2020Полиција и човекови права29.07.2020
Бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, ККП, 2020Човекови права и слободи29.07.2020
Бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, БЕЗБ, 2019Човекови права и слободи29.07.2020
Дополнителна активност по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободиПолиција и човекови права, Човекови права и слободи23.07.2020
Увид во тестот од јунска испитна сесија за предметите:14.07.2020
Резултати по предметот МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА, ККП 202011.07.2020
Резултати по предметот Полициско право и примена на овластувања, БЕЗБ, 2019Полициско право и примена на овластувања11.07.2020
Резултати по предметот Родови перспективи на криминалот, ККП, 2019Родови перспективи на криминалот11.07.2020
Човекови права и слободи, ККП, 2020Човекови права и слободи10.07.2020
Човекови права и слободи, БЕЗБ, 2019-бодови од јунска сесијаПолиција и човекови права10.07.2020
Полиција и човекови права, 2020- Криминалист-бодови од јунска сесијаПолиција и човекови права10.07.2020
Конечни резултати Полициско право и примена на овластувања, 2019 КриминалистПолициско право и примена на овластувања04.03.2020
Конечни резултати Полициско право и примена на овластувања, БЕЗБ, 2019Полициско право и примена на овластувања04.03.2020
Конечни резултати Родови перспективи на криминалот, ККП, 2019Родови перспективи на криминалот04.03.2020
Конечни резултати Родови перспективи на криминалот, БЕЗБ, 2019Родови перспективи на криминалот04.03.2020
Конечна бодовна листа по предметот Човекови права и слободи насока ККПЧовекови права и слободи27.02.2020
Конечна бодовна листа по предметот Полиција и човекови права насока КриминалистПолиција и човекови права27.02.2020
Конечна бодовна листа по предметот Човекови права и слободи насока БезбедностЧовекови права и слободи27.02.2020
Бодовна листа по предметот Полициско право и примена на овластувања, БЕЗБ, 2019Полициско право и примена на овластувања13.02.2020
Бодовна листа по предметот Полициско право и примена на полициски овластувања, 2019- КриминалистПолициско право и примена на овластувања13.02.2020
Бодовна листа по Родови перспективи на криминалот, ККП, 2019Родови перспективи на криминалот13.02.2020
Бодовна листа по Родови перспективи на криминалот, БЕЗБ, 2019Родови перспективи на криминалот13.02.2020
Бодовна листа по Полиција и човекови права, 2019- КриминалистПолиција и човекови права13.02.2020
Бодовна листа по Човекови права и слободи, БЕЗБЕДНОСТ, 2019Човекови права и слободи13.02.2020
Бодовна листа по Човекови права и слободи, ККП 2019Човекови права и слободи13.02.2020
Резултати по предметот Родови перспективи на криминалот, ККП, 2019Родови перспективи на криминалот26.01.2020
Резултати по предметот Родови перспективи на криминалот, БЕЗБ, 2019Родови перспективи на криминалот26.01.2020
Резултати по предметот Полициско право и примена на полициски овластувања, 2019- БезбедностПолициско право и примена на овластувања26.01.2020
Резултати по предметот Полициско право и примена на полициски овластувања, 2019- КриминалистПолициско право и примена на овластувања26.01.2020
Резултати по предметот Човекови права и слободи, Безбедност 2019Човекови права и слободи26.01.2020
Резултати по предметот Човекови права и слободи, Криминалист 2019Човекови права и слободи26.01.2020
Резултати по предметот Човекови права и слободи, ККП 2019Човекови права и слободи26.01.2020
Резултати по предметот Полициско право и примена на полициски овластувања, 2019- КриминалистПолициско право и примена на овластувања22.12.2019
Резултати по предметот Полиција и човекови праваПолиција и човекови права22.12.2019
Резултати по предметот Полициско право и примена на овластувањаПолициско право и примена на овластувања22.12.2019
Резултати по предметот Родови перспективи на криминалотРодови перспективи на криминалот22.12.2019
Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувања за февруарска сесија во 2020 година  ќе се спроведе во четврток (19.12.2019) во времето од 13.30-14.30 часот во  павиљон 1, училница 1.Полициско право и примена на овластувања16.12.2019
Изработка на есеј по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободи за февруарска сесија во 2020 година ќе се спроведе во четврток (19.12.2019) во времето од 13.30-14.30 часот во павиљон 1, училница 1.Полиција и човекови права, Човекови права и слободи16.12.2019
Бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, ККП 2019Човекови права и слободи10.12.2019
Бодовни листи по предметот Човекови права и слободи, БЕЗБ, 2019Човекови права и слободи10.12.2019
Бодовни листи по предметот Полиција и човекови права, 2019- КриминалистПолиција и човекови права10.12.2019
Бодовни листи по Полициско право и примена на полициски овластувања, 2019- КриминалистПолициско право и примена на овластувања10.12.2019
Резултати од прв колоквиумПолициско право и примена на овластувања29.11.2019
Резултати од прв колоквиумРодови перспективи на криминалот29.11.2019
Резултати од испит во ноемвриска сесијаПолициско право и примена на овластувања29.11.2019
Резултати од испит во ноемвриска сесијаЧовекови права и слободи29.11.2019
Резултати од испит во ноемвриска сесијаЧовекови права и слободи29.11.2019
Резултати од испит во ноемвриска сесијаПолиција и човекови права29.11.2019
Изработка на есеј по предметот Полиција и човекови права/Човекови права и слободиПолиција и човекови права, Човекови права и слободи19.11.2019
Изработка на есеј по предметот Полициско право и  примена на полициски овластувањаПолициско право и примена на овластувања19.11.2019
Изработка на есеј по предметот Родови перспективи на криминалотРодови перспективи на криминалот19.11.2019
Blog Attachment