Редовен професор д-р Снежана Мојсоска ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИИ

image_url

Редовен професор д-р Снежана Мојсоска ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИИ

Доцент д-р Снежана Мојсоска во 2011 година на Универзитет”Св.Климент Охридски”-Битола, Економски факултет-Прилеп се стекнала со титулата доктор по економски науки. Во областа економија има научни, стручни, домашни и меѓународни трудови и научен труд во индексирано списание. Дел од нив се објавени на http://aws.amazon.com/s3/) и www.docstoc.com/docs/. Рецензент по авторезимеа на неколку докторски трудови од областа на економијата. Учество во повеќе, конференции и тркалезни маси и сл.од кои повеќето се од областа на економијата, а се третирале различни тематики почнувајќи од даноци, креирање на трговска политика, економски развој, free market road show. како и учество во webinari со интернационално учество кои ја третирале проблематиката за перење пари. Учество во 7 национални проекти со меѓународно значење.

Превземи CV…

1. Foreign trade of Macedonia: Analysis of the export and import flows(1994-2004), Report for foreign trade of Republic of Macedonia, WTO Compliance activity, Skopje,2005; 
2. Foreign trade of Macedonia: Analysis of the export and import flows(1994-2005), Report for foreign trade of Republic of Macedonia, WTO Compliance activity, Skopje,2006; 
3. Implementation of profile primary health promotion in the education of medical nurses with high educational level, Health College in Belgrade, with international participation, Second Symposium of health colleges and health schools (with international participation) Belgrade, March 31- April 1 ,2006 
4. Foreign trade of Macedonia: Analysis of the export and import flows(1997-2006), Report for foreign trade of Republic of Macedonia, WTO Compliance activity, Skopje,2007 
5. Development of options market in R. Macedonia- Vision or reality, Global, Journal published by the OHRID Institute for economic strategies and international affairs, Year1 No.1 July 2007,Pg. 14-19 
6. Financial and pension system, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period May-July 2007 
7. Gordana Vitanova, Snezana Mojsoska, Financial options in the globalization, International conference, Business and Globalization, Ohrid,October 19-20,2007, pg.108 
8. Financial options in the globalization, Gordana Vitanova, Snezana Mojsoska, International conference, Business and globalization, Economic Faculty- Prilep, University St.Kliment Ohridski-Bitola,19-20 October, Ohrid 
9. Financial and pension system, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period August-September 2007 
10. Financial and pension system, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period October-December 2007 
11. Financial and pension system, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period January2007- February 2008 
12. Lenche Mirchevska, Doncho Donev, Snezhana Mojsoska, Level of Education and Health Status of the Different Social Groups: Case Study Macedonia, Health Promotion and disease Prevention, Stability Pact for South Eastern Europe, Hans Jacobs Publishing Company, Skopje,2007 
13. Prof.Lence Mircevska, ass.Snezana Mojsoska, Implementig profile for primary health protection in nursing education in higher education, Second Symposium of health colleges and health science(with international participation), Belgrade, March 31-1 April,2006 
14. Snezhana Mojsoska, Bank versus market-oriented financial systems and their importance, advantages and disadvantages for development of investment funds, HORIZONS,University:”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Number 5, Bitola, December 2009 
15. MA Snezhana Mojsoska,Credit card fraud: crime in increase, Yearbook 2007/2008, University:”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Police Academy-Skopje,2008,Skopje 
16. Snezana Mojsoska,Investment funds, Global, Journal published by the OHRID Institute for economic strategies and international affairs, Year1 No.2 January 2008,Pg. 7-13 
17.  MA Snezhana Mojsoska,Invrestment funds: Concept and types of fraud, Yearbook 2009, University:”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of security-Skopje,UDK:685.15:343.359,2008,Skopje 
18. Trade, industrial and investment policy, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period November2009-January 2010 
19. MA Snezhana Mojsoska, Report on foreign trade of Macedonia 2009:Export and import flow 1998-2008, USAID Business environment activity and Ministry of economy,Skopje,2009 
20. MA Snezhana Mojsoska, Report on foreign trade of Macedonia 2008:Export and import flow 1997-2007, USAID Business environment activity and Ministry of economy,Skopje,2008 
21. Trade, industrial and investment policy, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period September 2008-November 2009, Skopje,2009 
22. Snezana Mojsoska,Financial crime, Horizons,Year VI,No 6, December 2010, Bitola, pg.309-318 
23. Trade, industrial and investment policy, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period November 2009-January 2010, Skopje,2010 
24. Trade, industrial and investment policy, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period January 2010-May 2010, Skopje,2010 
25. Trade, industrial and investment policy, Mandate for leadership, Principles for Governing Macedonia, OHRID Institute for economic strategies and international affairs in the period May 2010-August 2010, Skopje 2010, Skopje,2009 
26. Influencing of global economic crises in functioning in investment funds in R.M., International conference: Economy and business in post-recession period, 28 October, Prilep, 2010 
27.  Carousel fraud: basis for fight money laundering, International conference, Criminal-Police academy-Belgrade,Tara, hotel „Omorika”, 28-30. jun 2011. 
28.  Sase Gerasimoski, Snezana Mojsoska, Vesna Trajkovska, Theories for risk as modern sociological paradigm in the era of globalization, International scientific conference, Philosophic Faculty,University” St.Kiril and Methodius”,Skopje 
29. Security in electronic payments, International conference, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty for security-Skopje, 28-30 May, Ohrid,2011 
30. Co-author of Scientific research “Security of high schools”, Association for security and education-Skopje, May 2011 
Основи на економија
Перење на пари
Економија на криминал
Економска безбедност
Основи на економија и економско-финансиски криминал

Им се соопштува на сите студенти кои сакаат консултација  за предметните програми кај проф.д-р Снежана Мојсоска , истите ќе се одржуваат on line во времето објавено за консултации.

Понеделник и Среда од 9.30-11.00 часот , а со претходна најава на еmаil

Телефон: +389 2 2546-211 л. 108
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта:    snezana.mojsoska@uklo.edu.mk
НасловПредметДата
Резултати по Економска безбедностЕкономска безбедност31.01.2022
Резултати по Економија на криминал одржан на 24.02Економија на криминал31.01.2022
Резултати од испит Основи на економија 24.02Основи на економија31.01.2022
резултати од втор колоквиум по Економија на криминал одржан на 11.01.2022Економија на криминал11.01.2022
резултати по Економска безбедностЕкономска безбедност08.10.2021
резултати по Економија на криминалЕкономија на криминал08.10.2021
резултати по Основи на економија 29.10Основи на економија08.10.2021
Резултати од завршен испит по Основи на економијаОснови на економија23.06.2021
Резултати по Економија на криминалЕкономија на криминал23.06.2021
Резултати од завршен испит по Економска безбедностЕкономска безбедност23.06.2021
Плериминарна листа по Основи на економија 2020/2021Основи на економија10.06.2021
Резултати по втор колоквиум по Основи на економијаОснови на економија07.06.2021
Резултати од втор колоквиум по Економска политика на ЕУЕкономска политика на ЕУ31.05.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК од УКЛО – Проф. д-р Снежана Мојсоска26.05.2021
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Снежана Мојсоска20.05.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК од ННС – Проф. д-р Снежана Мојсоска20.05.2021
Резултати од прв колоквиум по Основи на економија15.04.2021
Резултати од прв колоквиум по Економска политика на ЕУЕкономска политика на ЕУ14.04.2021
Резултатиод прв колоквиум по Економска безбедностЕкономска безбедност14.04.2021
Резултати од прв колоквиум по Економија на мриминалЕкономија на криминал14.04.2021
Резултати по Економија на криминалЕкономија на криминал08.02.2021
Резултати по Основи на економија од 27.01.2021Основи на економија27.01.2021
Конечни резултати по Економска безбедностЕкономска безбедност20.01.2021
Резултати од втор колоквиум по Економија на криминалЕкономија на криминал20.01.2021
Резултати од втор колоквиум по Економска безбедностЕкономска безбедност20.01.2021
Резултати од прв колоквиум Економија на криминалодржан 25.11.2020Економија на криминал26.11.2020
Резултати од прв колоквиум по Економска безбедностЕкономска безбедност26.11.2020
Соопштение за online консултацијаЕкономија на криминал, Економска безбедност, Економска политика на ЕУ, Основи на економија28.09.2020
Конечни резултати Основи на економијаОснови на економија27.09.2020
прелиминарна листа по Основи на економијаОснови на економија15.08.2020
Spisok od sproveden ispit po Osnovi na ekonomijaОснови на економија23.06.2020
Финални списоци за полагање на Основи на економијаОснови на економија20.06.2020
Прашалник за on line полагање по Основи на економијаОснови на економија16.06.2020
Соопштение за Основи на економкјаОснови на економија02.04.2020
Одржан on line наставен час по Основи на економијаОснови на економија20.03.2020
On-line настава по Основи на економијаОснови на економија18.03.2020
менторска настава по Економска безбедностЕкономска безбедност02.03.2020
менторска настава по Економска политика на ЕУЕкономска политика на ЕУ02.03.2020
Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на економија дека наставатаОснови на економија22.02.2020
СоопштениеОснови на економија22.02.2020
резултати Економија на криминал одржан на 12.02.2020Економија на криминал17.02.2020
Резултати од испит по Основи на економија одржан на 12.02.2020Основи на економија17.02.2020
Резултати од испит по Основи на економија одржан на 05.12.2019Основи на економија12.12.2019
Blog Attachment