Редовен професор д-р Саше Ѓерасимоски

image_url

Редовен професор д-р Саше Ѓерасимоски

Роден е на 19.06.1977 година. Дипломирал во 2001 година, а магистрирал на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје во 2006 година. На истиот иститут во 2010 година ја одбранил и својата докторска дисертација под наслов „Културните вредности и ризикот во современото општество со посебен осврт на македонското општество“ и се стекнал со титулата доктор на социолошки науки.
Во 2006 година е избран за помлад асистент на Факултетот за безбедност во Скопје, во 2009 за асистент, а во 2011 година за доцент по предметите Социјална патологија, Систем на приватна безбедност и Безбедност во приватен сектор.
Во периодот од 2003 до 2009 година бил активен и во НВО секторот. Учествувал со свои научни и стручни трудови на домашни и меѓународни научни собири и во неколку научно-истражувачки проекти од домашен и меѓународен карактер.
Објавил триесетина научни и стручни трудови во домашни и меѓународни научно-стручни изданија. Автор е на една и коавтор на четири книги. Зборува течно анлиски, француски, српски и хрватски јазик.

Превземи CV…

КНИГИ
1. Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2011 
2. Спасески Јордан, Николовски Марјан, Герасимоски Саше, Безбедносни системи-прилог кон учењето за националните безбедносни системи, Факултет за безбедност, Скопје, 2010
3. Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2009 
4. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Приватна безбедност, Полициска академија и Факултет за туризам и угостителство, Скопје-Охрид, 2008
5. Герасимоски Саше, Охридската средновековна уметност-социолошка студија, Национална установа Завод и музеј, Охрид, 2007
 
Научни и стручни трудови (автор, коавтор)
 
1.Gerasimoski Saše, “Cooperation between police and private security in function of protection of human rights and freedoms in Republic of Macedonia“, Culture of Polis, Novi Sad, 2012, pp. 405-420 
2.Gerasimoski Saše & Trajkovska Vesna, “The Dominance of the English language in the European multilingual mosaic through the prism of linguistic identity“, Proceedings of the International Scientific Conference Identity in the Era of Globalization, Faculty of Philosophy & ISPPI, Skopje, 2012, pp. 352-366 
3.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “The importance of ethics in realizing the private security”, Proceedings of the International Scientific Conference Police Science and Police Profession (States and Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, pp. 166-178 
4.Gerasimoski Saše, “Private security as a process: Possibilities and limits”, Proceedings of the International Scientific Conference Police Science and Police Profession (States and Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, pp. 179-192 
5.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “Food and nutrition as tourist phenomenon”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 44, Elsevier, 2012, pp. 357-362 
6.Gerasimoski Saše & Mojsoska Snezana, “Functioning of investment funds in Republic of Macedonia in terms of changing environment”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 44, Elsevier, 2012, pp. 446-452 
7.Gerasimoski Saše, “Relations between police and private security sector In Republic of Macedonia”, Proceedings of the Archibald Reiss Days International Scientific Conference, Academy of Crminalistics and Police Studies, Belgrade, Vol. II, 2011, pp. 795-803 
8.Gerasimoski Saše “The development of private security in Republic of Macedonia: Contradictions and possibilities”, Proceedings of the International Scientific Conference Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia, held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. II, 2011, pp. 326-340 
9.Герасимоски Саше, „Безбедносната култура и културата на ризикот“, Хоризонти, Битола, бр.7, 2011, сс. 361-370 
10.Герасимоски Саше, “Справување со ризици”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011, бр.6, сс. 53-65 
11.Герасимоски Саше, “Прогноза на ризиците во приватниот безбедносен сектор”, Хоризонти, Битола, 2010, бр.6, сс. 319-326 
12.Герасимоски Саше, “Ризичното општество и современата безбедност”, Зборник на трудови од Меѓународната научно-стручна Конференција Безбедност, еколошка безбедност и предизвици на Република Македонија, Охрид, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, сс. 266-277 
13.Герасимоски Саше, “Проценка на ризиците во приватниот безбедносен сектор”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010, бр.5, сс. 70-77 
14.Герасимоски Саше, “Социолошки аспекти на заштитата на културното наследство во Република Македонија”, Зборник на трудови од тркалезна маса на тема Заштита на културното наследство во Република Македонија, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, сс. 80-91 
15.Герасимоски Саше, “Светската безбедност низ призмата на теоријата за ризичното општество”, Современа македонска одбрана, бр.8, Скопје, 2010, сс. 97-108 
16.Герасимоски Саше, “Ризиците и приватната безбедност”, Хоризонти, Битола, 2009, бр.3, сс. 221-232 
17.Gerasimoski Saše, “Experiences and perspectives of private security”, Varstvoslovje, Maribor, 2009, Year 11, No.2, pp. 316-328 
18.Герасимоски Саше, “Социолошки аспекти на приватната безбедност во Република Македонија”, Хоризонти, Битола, 2008, бр.3, сс. 221-232 
19.Герасимоски Саше, “Приватната безбедност во услови на глокализација”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2008, бр3, сс. 388-395 
20.Герасимоски Саше, “Приватна, а не приватизирана безбедност”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2007, бр.2, сс. 32-38 
21.Герасимоски Саше, “Приказ на книгата Педагошка социопатологија од авторите проф. д-р Јордан Спасески, проф. д-р Пере Аслимоски и проф. д-р Оливер Бачановиќ“, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2007, бр.2, сс. 421-423 
22.Gerasimoski Saše & Aslimoski Pere, “The intercultural communication on global and local level and the development of macedonian tourism”, co-author, Proceedings of HOTELPLAN-International Congress on Tourism, Belgrade, 2007, pp. 279-291 
23.Герасимоски Саше, “Научните аспекти на делото на професорот Јордан Спасески видени преку книгата Македонија-столб на безбедноста и мирот на Балканот”, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2006, бр.1, сс. 315-319 
24.Герасимоски Саше, “Современи тенденции во развојот на културниот туризам во Република Македонија-социолошки аспекти”, Зборник на трудови од VIII-та Меѓународна Конференција на тема Современи трендови во туристичката индустрија, ФТУ, Охрид, 2005, сс. 521-529 
25.Герасимоски Саше, “Етиката и музејската комуникација”, Museologica Macedonica, бр.9-10, Скопје, 2005, сс. 78-87 
26.Герасимоски Саше и Аслимоски Пере, “Глобализацијата во туризмот и културната традиција”, Зборник на трудови од III-та Меѓународна Конференција на тема Туризмот и осигурувањето во услови на глобализација, ФТУ, Охрид, 2003, сс. 349-357 
27.Герасимоски Саше, “Студентски видувања-кон делото на професорот Јордан Спасески”, Живот исполнет со хуманизам-момографија за животот и делото на проф. д-р Јордан Спасески, Полициска академија, Скопје, 2003, сс. 290-298
Социјална патологија
Систем на приватна безбедност
Безбедност во приватниот сектор
Основи на приватна безбедност
Процена на ризик
Справување со ризици
Девијантност и неформална социјална контрола
Превенција на социопатолошки појави
Безбедносна култура
Понеделник од 11.00. до 13.00.ч. и
Среда од 09.00. до 11.00.ч.
Студентите консултациите ќе можат да ги направат електронски на мојата е-маил адреса sasegerasimoski@gmail.com
Телефон: +389 2 2546-211 л. 107
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:     sasegerasimoski@gmail.com;
НасловПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 09.09.2021 годинаПревенција на социопатолошки појави17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 09.09.2021 годинаДевијантност и неформална социјална контрола17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 16.09.2021 годинаСправување со ризици17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, Безбедност, одржан на ден 07.09.2021 годинаОснови на приватна безбедност17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, Криминалистика, одржан на ден 07.09.2021 годинаСистем на приватна безбедност17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Безбедност, одржан на ден 06.09.2021 годинаСоцијална патологија17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Криминалистика, одржан на ден 06.09.2021 годинаСоцијална патологија17.09.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.07.2021 годинаПревенција на социопатолошки појави06.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 05.07.2021 годинаБезбедност во приватен сектор06.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока Криминалистика, одржан на ден 05.07.2021 годинаСистем на приватна безбедност06.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 16.06.2021 годинаБезбедносна култура01.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 29.06.2021 годинаДевијантност и неформална социјална контрола01.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност и финансиска контрола, одржан на ден 17.06.2021 годинаСоцијална патологија01.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 17.06.2021 годинаСоцијална патологија01.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 17.06.2021 годинаСоцијална патологија01.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика, одржан на ден 17.06.2021 годинаСоцијална патологија01.07.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Превенција на социопатолошки појави, насока ККППревенција на социопатолошки појави27.06.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Девијантност и неформална социјална контрола, насока ККПДевијантност и неформална социјална контрола27.06.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Основи на приватна безбедност, насока БезбедностОснови на приватна безбедност27.06.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Систем на приватна безбедност, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност27.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, Криминологија и криминална политикаПревенција на социопатолошки појави09.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политикаДевијантност и неформална социјална контрола09.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, Безбедност,Основи на приватна безбедност09.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност09.06.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК ОД УКЛО – Проф. д-р Саше Герасимоски02.06.2021
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК ОД ННС – Проф. д-р Саше Герасимоски02.06.2021
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Саше Герасимоски02.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 11.05.2021 годинаСоцијална патологија11.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 11.05.2021 годинаСоцијална патологија11.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика, одржан на ден 11.05.2021 годинаСоцијална патологија11.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока КриминалистикаБезбедност во приватен сектор28.04.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност28.04.2021
Резултати од првиот колоквиум по предметот Систем на приватна безбедност (Криминалистика)Систем на приватна безбедност20.04.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 05.04.2021 годинаПревенција на социопатолошки појави09.04.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.04.2021 годинаДевијантност и неформална социјална контрола09.04.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, Безбедност, одржан на ден 05.04.2021 годинаОснови на приватна безбедност09.04.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 11.02.2021 годинаПревенција на социопатолошки појави12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.01.2021 годинаДевијантност и неформална социјална контрола12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 27.01.2021 годинаСправување со ризици12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 11.02.2021 годинаБезбедносна култура12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 11.02.2021 годинаБезбедност во приватен сектор12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока Криминалистика, одржан на ден 03.02.2021 годинаСистем на приватна безбедност12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.01.2021 годинаСоцијална патологија12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Безбедност, одржан на ден 28.01.2021 годинаСоцијална патологија12.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Криминалистика, одржан на ден 28.01.2021 годинаСоцијална патологија12.02.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на студенти по предметот Безбедност во приватен сектор, насока Криминалистика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше ГерасимоскиБезбедност во приватен сектор25.01.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Безбедносна култура, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше ГерасимоскиБезбедносна култура25.01.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Безбедност, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше ГерасимоскиСоцијална патологија25.01.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше ГерасимоскиСоцијална патологија25.01.2021
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминалистика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше ГерасимоскиСоцијална патологија25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 годинаРЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 годинаБезбедност во приватен сектор25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 18.01.2021 годинаБезбедносна култура25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 14.01.2021 годинаСоцијална патологија25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 16.01.2021 годинаСоцијална патологија25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика, одржан на ден 15.01.2021 годинаСоцијална патологија25.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ ИСПИТ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 11.12.2020 годинаДевијантност и неформална социјална контрола16.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ ИСПИТ) ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 11.12.2020 годинаСправување со ризици16.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 30.11.2020 годинаБезбедносна култура03.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 30.11.2020 годинаБезбедност во приватен сектор03.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 28.11.2020 годинаСоцијална патологија03.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 26.11.2020 годинаСоцијална патологија03.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика, одржан на ден 27.11.2020 годинаСоцијална патологија03.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ ИСПИТ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока КриминалистикаБезбедност во приватен сектор24.11.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ ИСПИТ) ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност24.11.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ВТОР КОЛОКВИУМ) ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика21.08.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политикаДевијантност и неформална социјална контрола21.08.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Справување со ризици, насока ККПСправување со ризици24.07.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Девијантност и неформална социјална контрола, насока ККПДевијантност и неформална социјална контрола24.07.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Систем на приватна безбедност, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност24.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, Криминологија и криминална политикаСправување со ризици24.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политикаДевијантност и неформална социјална контрола24.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Криминологија и криминална политикаСоцијална патологија24.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, КриминалистикаСоцијална патологија24.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаСистем на приватна безбедност24.07.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Превенција на социопатолошки појави, насока ККП20.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 06.07.2020 годинаБезбедносна култура08.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.07.2020 година08.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 06.07.2020 годинаБезбедност во приватен сектор08.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евратлантски интеграцииБезбедносна култура11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политикаДевијантност и неформална социјална контрола11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, насока Криминологија и криминална политикаСправување со ризици11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока БезбедностПроцена на ризик11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ВТОР КОЛОКВИУМ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Безбедност и финансиска контролаБезбедност во приватен сектор11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока КриминалистикаБезбедност во приватен сектор11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистСистем на приватна безбедност11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политикаСоцијална патологија11.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАСоцијална патологија11.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Безбедносна култура, насока Безбедност и евроатлантски интеграцииБезбедносна култура30.01.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Проценка на ризик, насока БезбедностПроцена на ризик30.01.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Безбедност во приватен сектор, насока КриминалистикаБезбедност во приватен сектор30.01.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политикаСоцијална патологија30.01.2020
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока КриминалистикаСоцијална патологија30.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 15.01.2020 годинаБезбедносна култура24.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока Безбедност, одржан на ден 15.01.2020 годинаПроцена на ризик24.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 17.01.2020 годинаБезбедност во приватен сектор24.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 15.01.2020 годинаСоцијална патологија24.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика, одржан на ден 15.01.2020 годинаСоцијална патологија24.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРАБезбедносна култура12.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОРБезбедност во приватен сектор12.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАСоцијална патологија12.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАСоцијална патологија12.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТСистем на приватна безбедност29.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРАБезбедносна култура29.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИКПроцена на ризик29.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОРБезбедност во приватен сектор29.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАСоцијална патологија29.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАСоцијална патологија29.11.2019
Blog Attachment