Вонреден професор д-р Јонче Ивановски ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

image_url

Вонреден професор д-р Јонче Ивановски ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

Роден е на 01.03.1978 во Скопје. Во 2002 дипломира на Факултетот за безбедност- Скопје. Во 2009 година го брани својот магистерски труд на Факултет за физичка култура- Скопје под наслов ,,Биомеханичка структура и оптималност на методиката на учење на основните техники коишто се во функција на примена на полициските овластувања.”
1996-2008 год. Вработен во Министерството за внатрешни работи каде извршува работи и работни задачи во повеќе органи и организациони единици Од октомври 2008 до денес вработен на Факултетот за безбедност-Скопје како помлад асистент и асистент по предметот Специјално физичко образование Зборува течно англиски и српски. Има големи методско-показни и педагошки способности; координација и водење на предвидените задачи; организирање, планирање и раководење на персонал; Координација, администрација и раководење со проекти; Организација и лидерство при тимска работа. Одлично познавање на MS Office пакетот, Internet како и софтвери за обработка на податоци (СПСС и Статистика).

Превземи CV…

Научни и стручни трудови
1.  (2007). Компаративна анализа на некои манифестни биомоторички показатели за трите генерации студенти измерени при постапката за прием на Полициската академија, Годишник на Полициската академија, Скопје 
2.  (2008). Анализа на релацијата помеѓу ставот на студентите за предметната програма по Специјално физичко образование и добиената оцена при завршното полагање на испитот, Годишник на Полициската академија, Скопје 
3.  (2008). Следење и евалуација на наставните содржини по Специјално физичко образование врз промените во некои биомоторни способности кај студентите на Полициска академија. Трудот е презентиран на 12 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, Охрид 
4.  (2009) Анализа на структурални промени и разики во биомоторните димензии кај двете генерации студенти на Факултетот за безбедност по двегодишен едукативен тренажен процес. Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје
5.  (2009) Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на РМ учесници во конфликтот од 2001 година (извештај за истражувачки проект), Скопје
6.  (2009) Биомеханичка структура и оптималност на основните одбранбени техники предвидени за изучување во наставата по специјално физичко образование, Списание за научни и стручни прашања од физичката култура и врвниот спорт, Скопје
7.  (2010) Влијание на некои морфолошки карактеристики и биомоторни способности врз ефикасната примена на огнострелно оружје кај студентите на Факултетот за безбедност, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје
8.  (2010) Вредностите на физичката подготвеност во функција на зголемена безбедност на припадниците на специјалните полициски сили на МВР, Зборник на трудови: Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на РМ, Скопје
9. (2011) Homogenization of groups with the purpose of efficiency improvement in the subject of Ѕрecial physical education, Тематски зборник радова меѓународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија, Београд
СФО- задолжителна академска способност
Специјално физичко обарзование
СФО 1
СФО 2
Безбедност во спортот
среда – 11.00 – 14.00
петок – 11.00 – 14.00
online на  email:jonce_i@yahoo.com и на тел. 071/349-121

Телефон: +389 2 2546-211 л. 103

Факс: +389 2 2546-211 

Е-пошта:   jonce_i@yahoo.com

 

НасловПредметДата
Материјал по предметот СФО 6 насока Криминалист, ККП и БезбедностСпецијално физичко обарзование18.05.2020
Материјал по предметот СФО 4 насока Криминалист, ККП и БезбедностСпецијално физичко обарзование18.05.2020
Материјал по предметот СФО 2 насока БезбедностСФО 218.05.2020
Материјал по предметот Специјално физичко образование за втор семестар насока Криминалист и ККПСпецијално физичко обарзование18.05.2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 6 СЕМЕСТАР НА НАСОКА КРИМИНАЛИСТСпецијално физичко обарзование18.05.2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 4 СЕМЕСТАР НА НАСОКА КРИМИНАЛИСТСпецијално физичко обарзование18.05.2020
МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2 СЕМЕСТАР НА НАСОКА БЕЗБЕДНОСТСпецијално физичко обарзование18.05.2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2 СЕМЕСТАР НА НАСОКА КРИМИНАЛИСТ И ККПСпецијално физичко обарзование18.05.2020
Материјали по предметот Специјално физичко образованиеСпецијално физичко обарзование27.04.2020
Материјали за учење и практично вежбање по Специјално физичко образование за студентите кои го слушаат предметот во летниот семестарСпецијално физичко обарзование08.04.2020
Материјал за учење по предметот Специјално физичко образованиеСпецијално физичко обарзование17.03.2020
Резултати на положени студенти од февруарска испитна сесија по Специјално физичко образование реализиран на ден 13 и 14. 02. 2020 година на насока КриминалистСпецијално физичко обарзование27.02.2020
Резултати на положени студенти од февруарска испитна сесија по Специјално физичко образование 1 и 2 реализиран на ден 12. 02. 2020 година на насока БезбедностСФО 1, СФО 227.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Прелиминарни резултати по СФО 1 на насока БезбедностСФО 121.01.2020
Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока КриминалистСпецијално физичко обарзование23.12.2019
Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование на насока КриминалистСпецијално физичко обарзование16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ КОИШТО ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТОТ СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈАСпецијално физичко обарзование10.12.2019
Известување за настава за вонредни студенти по Специјално физичко образованиеСпецијално физичко обарзование05.12.2019
Се известуваат студентите за промена на терминот за полагање на испитот по предметот Специјално Физичко ОбразованиеСпецијално физичко обарзование21.11.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Јонче Ивановски22.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Јонче Ивановски22.07.2019
Blog Attachment