Вонреден професор д-р Фросина Ташевска – Ременски

image_url

Вонреден професор д-р Фросина Ташевска – Ременски

Дата и место на раѓање:

22.02.1977 година во Крива Паланка, Република Македонија

Брачен статус: Сопруга и мајка на две малолетни деца;

Образование:

– Дипломира на 16/12/1999 година на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, со просечен успех 9,00;

–   Магистрира на 15.06.2004 година на Филозофски фа­култет во Скопје, под менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Ко­мисијата за оцена и одбрана на магистерскиот труд: проф. д-р Јован Корубин и проф. д-р Влади­мир Ортаковски со одбрана на магистерски труд на тема: ,,Албанците и Македон­ците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по кон­фликтот од 2001 година.

– Докторира на 30.01.2007 година на Филозофски факултет во Скопје под менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Комисијата за оцена и одбрана на докторската дисертација: проф. д-р Владимир Ортаковски, проф. д-р Јован Корубин, проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, проф. д-р Виолета Ачковска и доц. д-р Константин Миновски со одбрана на дисертација на тема: „Македонското национално малцинство во соседните земји: современи состојби“, и се здобива со научен степен Доктор на социолошки науки.

–  Од март 2012 година работи на втора докторска дисертација на тема, Забраната за употреба на сила и концептот на превентивна интервенција во справувањето со конфликти и заканите по меѓународниот мир и безбедност – Случаите – СР Југославија (1999), Авганистан (2001), Ирак (2003) Либија (2011)под менторство на проф. д-р Владимир Ортаковски.

Работно искуство:

–  Во период од 20/01/2000 до 25/05/2000 година во ДСУ,,Ѓорче Пет­ров“ во Крива Паланка, работи како професор на определено време;

– Академските 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 година работи како асистент на Институтот за Соци­ологија при Филозоф­скиот фа­култет во Скопје, изведу­ва универзитетска настава (вежби) по предметите од областа на Социологијата;

– Од октомври 2004 до јуни 2007 година на Полициската академија-Скопје избрана е и работи како асистент;;

– Од Јуни 2007 година на Полициската академија, избрана е и работи како доцент во областа на полициските науки. Изведува настава по предметите Полиција и јавност, Односи со јавноста и Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови на студиите од I циклус; Носител на предметната програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата; Член во комисијата за Матодологија на истражување на безбедносните појави на II циклус студии;

– Од Ноември 2012 година на Факултетот за безбедност – Скопје, избрана е за вонреден професор во областа на социолошките науки. Изведува настава по предметите Полиција и јавност, Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови, Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции на студиите од I циклус; Носител на предметната програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата; Член во комисијата за Матодологија на истражување на безбедносните појави на II циклус студии; Член во комисијата за Матодологија на истражување на безбедносните појави на III циклус студии;

Работни активности:

– Од септември 2014 година го извршува третиот мандат на функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки на Факултетот за безедност-Скопје;

– Од Октомври 2012 година, до Март 2013 година ја извршуваше функцијата Продекан за наставни и научни прашања на Факултетопт за безбедност – Скопје;

– Од Септември 2012 година го извршувше вториот мандат на функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки на Факултетот за безедност-Скопје;

– Од Октомври 2010 година до септември 2012 година го извршуваше првиот мандат на функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки на Факултетот за безедност-Скопје;

– Од октомври 2006 до октомври 2009 година ја извршаше функцијата Секретар на последипломските студии на Факултетот за безбедност-Скопје;

– Од октомври 2009 година е Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола;

– Од декември 2005 до март 2008 година е Координатор за ЕКТС на Катедрата за општествено-политички и правни науки на Полициската академија-Скопје.

–   Член на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност-Скопје;

–    Претседател на Комисијата за евалузација на Факултетот за безбедност – Скопје за 2014-1018 година;

– Претстедател на Комисијата за прием на студенти на студиските програми од втор циклус студии на Факултетот за безбедност, академска 2010/2011;

–  Заменик член во Комисијата за запишување на студенти на Факултетот за безбедност во академските 2008/2009 и 2011/2012 година;

–  Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Полициска академија за академската 2007/08 година;

– Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност за академската 2008/09 година;

– Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност за академската 2011/12 година;

–  Член на Комисии за оценка на пријави за докторски и магистерски трудови;

–   Член на Комисии за оценка на магистерски трудови и докторски дисертации;

– Член на Рецензиони комисии за избор на соработнички и наставно-научни звања на Факултетот за безбедност – Скопје и Воената академија во Скопје;

– Член на Организацискиот одбор на Меѓународната конференција „Безбедноста и посконфликтниот Западен Балкан…“, Охрид 27-28.05.2011;

– Член на Организацискиот одбор на Меѓународната научно стручна конференција „Улогата на активниот состав и на резервата на вооружените сили во поддршката на нивните мисии и задачи во регионалната и глобалната безбедносна средина во 21-от век“, Министерство за одбрана, 22-23 април 2012 година;

– Член на Комитетот за радова еднаквост во безбедниоста и одбраната од 2012 година;

–  Член на Организацискиот одбор на регионалната научна конференција “Регионален Пост – ИСАФ ангажман – научени лекции и наследство за А – 5 земјите за идните експедициони мисии”, Факултет за безбедност, Воена академија, 2013 година;

– Член на Удедувачкиот одбор на специјалното издание на Маѓународното списани „Современа македонска одбрана“, април 2013 година;

– Претседател на работната група за изготвување на студиски програми за прв циклус студии (Безбедност, Безбедност и евроатлантски интеграции, Криминологија и криминална политика) на Факултетот за безбедност – Скопје, Ноември 2012 – Март 2013;

– Акредитиран ментор на докторските студии по Безбедност на Факултетот за безбедност – Скопје;

–   Ментор на докторски дисертации;

–   Ментор на пет магистерски труда:

–  Рецензент на стручни и научни трудови;

– Рецензент на универзитетски учебник Бакрески, О., Милашиновиќ, С., Кешетовиќ, Ж., „Теории на манаџментот и конфликтите“, Филозофски факултет, Аутопринт ТА Скопје, 2012;

– Рецензент на стручна монографија „Основи на контраразузнавањето“ од м-р Никола Спасески;

Државно признание

– Добитник на Државната награда „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ во 2008 година за посебен придонес во науката од интерес за Република Македонија, за монографијата „Македонското национално малцинство во соседните земји: Современи состојби“;Превземи CV…

Објавени рецензирани трудови 2006-2014

1.Ташевска-Ременски, Ф., ,,Реформските предизвици на Република Македонија во процесот на интеграција во ЕУ“ во Зборникот трудови ,,Перспективите на Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ“, Министерство за одбрана на РМ, Филозофски факултет-Скопје, Институт за одбрамбени и мировни студии, Ноември 2006;

2.Ташевска-Ременски, Ф., ,,Нови трендови во заштита на националните (етнички) малцинства: европски контекст“, ГОДИШНИК на Полициската академија, Скопје во јуни 2006;

3.Ташевска-Ременски, Ф., ,,Некои општествено-политички аспекти на исламскиот фундаментализам и исламскиот тероризам“, Современа македонска одбрана, бр.13, Министерство за одбрана на РМ, 2007;

4.Ташевска-Ременски, Ф., ,,Регионалниот безбедносен комплекс и исламскиот фунадаментализам како закана за регионалната и глобалната безбедност“ објавен во Современа македонска одбрана, бр.15, Министерство за одбрана на РМ, 2007;

5.Ташевска-Ременски, Ф., „Моделот на НАТО за управување со кризи“, ГОДИШНИК на Полициската академија, 2007;

6.Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките конфликти како форма на етничка интеракција и нивниот во новиот милениум“, Научното списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2007;

7.Ташевска-Ременски, Ф., ,,Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Маке­донија, пред и по конфликтот од 2001 година“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007;

8.Ташевска-Ременски, Ф., „Македонското национално малцинство во соседните земји: современи состојби“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007;

9.Ташевска-Ременски, Ф., „Стратешкиот одговор на ЕУ и НАТО на тероризмот“, објавен во Современа македонско одбрана, бр. 17, Министерство за одбрана на РМ, 2008;

10.Ташевска-Ременски, Ф., „Европскиот безбедносен идентитет“, Научното списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2008;

11.Ташевска-Ременски, Ф., „Механизми за решавање на етничките конфликти“, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2008;

 1. Ташевска-Ременски, Ф.,„Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа и нејзината имплементација во правниот систем на Република Македонија“, Зборник на научни трудови „Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот систем на РМ“, МАНУ, 2009;

13.Ташевска-Ременски, Ф., „Реформита на македонската полиција“, Зборник на научни трудови „Реформата на институциите и нивното значење за развојот на Република Македонија“, МАНУ, 2009;

14.Ташевска-Ременски, Ф., „Судир на интереси и корупција во полицијата“, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2010;

15.Ташевска-Ременски, Ф., „Националните малцинства и безбедноста“, Зборник на трудови, Филозофски факултет-Скопје, 2010;

16.Ташевска-Ременски, Ф., „Шведскиот и британскиот модел на институции за истражување, евалуација и статистика во кривичната област“, Зборник во чест на Ѓорге Марјановиќ, Правен факултет, Скопје, 2010;

 1. Ташевска-Ременски, Ф.,„Организација на статистика на криминалитетот во кривично-правниот систем на Република Македонија“, Зборник во чест на Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2010;

18.Ташевска-Ременски, Ф., „Односи со јавност во безбедносниот систем“, Зборник од Конференцијата на Факултетот за безбедност, Охрид, октомври, 2010;

 1. Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките малцинства и безбедноста“, Зборник од Научна конференција на Филозофски факултет, Охрид, октомври 2010;

20.Ташевска-Ременски, Ф., „Заштитата на македонското духовно наследство зад границите – реална потреба и невозможна мисија“, Зборник од тркалезната маса „Заштита на културното наследство на РМ, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;

21.Ташевска-Ременски, Ф., „Znacenje naucnih i empiriskih istrazivanja za razvoj policiskih nauka,, Зборник Дани Арчибалд Рајса, КПА, Белград Србија, 2011;

 1. Ташевска-Ременски, Ф.,„Вооружениот етнички конфликт во Република Македонија од 2001 година – Тестирање на теории за етничките конфликти, десет години потоа“, Зборник од Конференцијата на Факултетот за безбедност, Охрид, мај 2011;
 2. Ташевска-Ременски, Ф., „What can sociology tell us about terrorism in the world today“, Зборник на трудови од Научниот собир на ВШВР Бања Лука, Козара, 2011;
 3. Ташевска-Ременски, Ф., „Police missions of European Union within the European security and defense policy“, Зборник на трудови од Научната конференција ТАРА, КПА, Белград, 2011;
 4. Ташевска-Ременски, Ф., „Теориска концептуализација на социологија на полицијата“, Меѓународно списание Социолошка ревија, Филозофски факултет, Институт за социологија, 2011;
 5. Ташевска-Ременски, Ф., Социолошко одредување на криминалитетот како општествена појава – придонес кон социологија на криминалитетот, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2011;

27.Ташевска-Ременски, Ф., Полицијата како општествена институција_прилог кон социологија на полицијата“, Меѓународно научно списание „Хоризанот 2“ на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2011;

 1. Tashevska-Remenski, F.,„The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001 – from the escalation of Albanian – Macedonian conflict process to signing the Ohrid Framework Agreement“(ed.) Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans:Lessons for Ukraine-EU Cooperation, edited by Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff, Jean Monnet Program of EU, 2012;

29.Tashevska-Remenski, F., Nationalism and national identities vis-à-vis the political identity and Еuro-integration process, International scientific conference Identity in the Era of Globalization and Europeanization, Institute for Sociological, Political and Judicial Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 3-4.11.2011

30.Tashevska-Remenski, F., Nikolovski, M., Types of mutual influences between the police and the politics: From paralyze to perspective The situation in the Republic of Macedonia,

31.Ташевска-Ременски, Ф., Односите помеѓу полицијата и малцинските (етнички) заедници во мултиетнички општества – Предизвици и пречки, ГОДИШНИК, Факултет за безбедност, 2012;

32.Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и средства у истраживању и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – полицијска академија, Београд, ТАРА, 2012;

 1. Tashevska-Remenski, F., The Challenges of policing in multhiethnic societies, Intenational Journal Sociological Review, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 2012 (во фаза на објавување);
 2. Milenkovska, M., Tashevska-Remenski, F., Macedonia – A decade after the ethnic conflict, International Conference ,,From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relation in the Balkans, Hacettepe University, Dertment of International Relation, , Istanbul, Turkey, October 4-7, 2012;
 3. Bakreski, O., Tashevska-Remenski, F., Bajdjieva, L., The Role of Non-Security Actors in Global Security, International Conference „Globalization and Security Challenges in 21th century“, MIT University, 2012;

36.Ташевска-Ременски, Ф., „Лустрацијата во Република Македонија и примена на Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција“, ФООМ, 2012;

37.Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Глобализацијата и заканите по националната безбедност , Зборник на трудови од меѓународна конференција, ЕВРО Балкан, 2013;

38.Remenski F., Nikolovski M., Dakovic B., Sociologija kriminaliteta – sociološko određivanje kriminala kao društveni fenomen, Zbornik radova sa konferencije ,,Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima,, Fakultet za kriminslistiku, kriminologiju I sigurnosne studije, Sarajevo, 2014;

 1. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Пивоваров, В., Корупцијата сериозна закана за демократските држави“, Зборник на трудови од меѓународна конференција, Факултет за безбедност – Скопје, 2014;
 2. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Петревски, Б., Граѓанин – Жртва корупцијског система, Зборник радова,Криминалистико – полицијска академија, Београд, ТАРА, 2013;

41.Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Петревски, Б., „Значај истраживачко-научне делатности и едукацијe кадрова надлежни за справљањe са  организованим криминалом“, Зборник радова са Конференција „Дани киминалистичких наука“, Сарајево, 2014;

Справување со конфликти
Полиција и јавност
Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции

ВТОРНИК:          10.30 – 12.00 (физички на факултетот)

Секој друг ден на fremenski@gmail.com   i fremenski@fbskopje.mk
тел.070/248-771
Телефон: +389 2 2546-211 л.211
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта:     ftremenski@gmail.com
Blog Attachment