Редовен професор д-р Злате Димовски

image_url

Редовен професор д-р Злате Димовски

Роден е на 02.10.1966 година во Битола. Во 1991 година се стекнува со титулата дипломиран криминалист на Факултетот за безбеднот во Скопје. На 25.12.2002 година врши одбрана на магистерскиот труд под наслов “Недозволено држење на оружје, муниција и распрскувачки материи поврзано со тероризмот”. Под наслов “Тероризмот во Република Макдонија со посебен осврт на криминалошките аспекти”,на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Скопје, Институт за социлоШки и политичко- правни истражувања се здоби со титулата Доктор на науки. Професионално искуство: 13 години на оперативна позиција во Управата за безбедност и контраразузнавање, од кои 6 години на раководно работно место.Од 2004 година Наставник-инструктор во Полициска академија во континуирано образование. Од 2005 Асистент по криминалистика во секторот за Високо образование во Полициската академија. Од 1.01.2006 Главен координатор за специјални и менаџмент курсеви во Кабинетот на Директорот на Полициската академија. Зборува активно:англиски, српско-хрватски и бугарски. Компјутерски способности: Одлично користење на MS Windows XP; MS Office XP(Word, Excel, Power Point); Internet Software(Explorer; Net Scape Communicator); Various E-mail Clients(MS Outlook, Outlook Express …) различните видови на Antivirus Software (Northon, Mcafee);Experienced in LAN environment.

Превземи CV…

Книги
1.Криминалистичка методика- Република Србија 
2.Тероризам 
3.Меѓународен тероризам 
4. Прирачник криминалистичко разузнавање 
5.Недозволено држење оружје, муниција и распрскувачки материи поврзано со тероризмот 
 
Статии
1. Меѓународна конференција “International conference of experts on combating drugs – national drug strategy- pillar:supply reduction,,
2. ,, The role of Interpol in fight against trafficking in cultural goods and natural rarities,, – International conference- Police academy- Belgrade, Tara, 2011
3. ,,Maze of financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of terrorism,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Banja Luka, 2011 godina, 
4. ,, Security dimenzions of contemporary trends of human trafficking,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Policijska academija- Beograd, 2011 godina
5. Specifics of the intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods- NBP- Журнал за криминалистику и право, Београд, 2011
6. Inteligence process as a key link in the fight against terrorism
7.”Reasons and factors for the occurrence of economic and financial crimes in the post-recesion period” 
8. “Меѓународни уговори за размену разузнавачки информација у борби против транснационалног криминалитета” 
9. “Аспекти борбе против транснационалног криминала и корупције” 
10. “Супротстављање тероризму” 
11. “Поимно, научно и институционално одредување на тероризмот” 
12. “Реформите и поставеноста на службите за спроведување на законите во борба против тероризмот во светот и Р.Македонија”
13. “Начини и процедури за оценување, вреднување, користење и размена на класифицирани информации” 
14.”Криминалистичко-информативна дејност кај кривичните дела против културното наследство и природните реткости”
15. “Криминалистичкото разузнавање во борба против организираног криминалитет” 
16. ,,Цел, форма, и начини на реализација на информативен разговор како значајна оперативно- тактичка мерка,,- Годишник на Полициската академија, 2007/2008 год.
17.,,Компаративен преглед на европските кривично-правни 
решенија за тероризмот,,- ГодиШник на Полициска академија, бр. 2, Скопје, 2007 
18.,, Кривичното дело тероризам во македонското кривично законодавство,,- Научно списание, Универзитет ,,св. Климент Охридски,, -Битола, Година 2, број 2, Декември, 2006 
19. ,,ЗаШтита на сведоци,,- ГодиШник на Полициска академија бр.1, 2006. 
20. ,,За целите на казнената политика- дали ги остваруваме,, – Македонска ревија за казнено право и криминологија год. 12, бр.2 , 2005 година 
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Меѓународен тероризам
Криминалистичка методика
Криминалистика – тактика, техника и методика
Тероризам и сузбивање на тероризмот
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Безбедност и заштита на информации
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Термин за консултации кај  Проф. д-р Злате Димовски
Вторник 10.30-12.30
Петок  10.30-12.30
електронска комуникација на meil  zlate.dimovski@uklo.edu.mk
Телефон: +389 2 2546-211 л. 212 
Е-пошта:     zdimovski@fbskopje.mk 
НасловПредметДата
Резултати од испит по ,,Тероризам,,Тероризам23.06.2021
Резултати од испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,Безбедност и заштита на информации23.06.2021
Резултати од испит по ,,Криминалистичко разузнавање,,Криминалистичко разузнавање23.06.2021
Резултати од испит по ,,Методика на истражување пожари и експлозии,,Методика на истражување на пожари и експлозии23.06.2021
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам23.06.2021
Резултати од испит по ,, Тероризам и методика на истражување тероризам,, Јуни 2021Тероризам и методика на истражување на тероризам23.06.2021
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,КРИМИНАЛИСТИЧКО РАЗУЗНАВАЊЕ,, 2019/20- јануари 2021Криминалистичко разузнавање08.02.2021
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,,Тероризам и методика на истражување на тероризам19.07.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Криминалистичка тактика 1,,ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Криминалистичка тактика 1,,Криминалистичка тактика 119.07.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Криминалистичка разузнавање,,Криминалистичко разузнавање19.07.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,Безбедност и заштита на информации19.07.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам19.07.2020
Резултати од испит по ,,Криминалистичко разузнавање,,Криминалистичко разузнавање11.07.2020
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам10.07.2020
Резултати од испит по ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,,Тероризам и методика на истражување на тероризам10.07.2020
Резултати од испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,Безбедност и заштита на информации10.07.2020
Резултати од испит по ,,Криминалистичка тактика 1,,Криминалистичка тактика 110.07.2020
Се известуваат студентите дека предавање по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржи 20.05.2020 година во 10,30Тероризам и методика на истражување на тероризам19.05.2020
Се известуваат студентите дека предавање по предметот Безбедност и заштита на информации ќе се одржи 20.05.2020 година во 09,00Безбедност и заштита на информации19.05.2020
Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи 18.05.2020 година во 11,45Криминалистичко разузнавање17.05.2020
Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 18.05.2020 година во 09,30Криминалистичка тактика 117.05.2020
Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 11.05.2020 година во 09,30 часотКриминалистичка тактика 110.05.2020
Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 11.05.2020 година во 11,00 часотКриминалистичко разузнавање10.05.2020
Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Тероризам и Методика на истражување на тероризам ќе се реализира на 08.05.2020 година во 09,30 часотТероризам и методика на истражување на тероризам06.05.2020
Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 04.05.2020 година во 11,15 часотКриминалистичко разузнавање03.05.2020
Се известуваат студентите дека оnline предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 04.05.2020 година во 09,30 часотКриминалистичка тактика 103.05.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 30.04.2020 година во 11,30 часотКриминалистичка тактика 129.04.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичко разузнавањеКриминалистичко разузнавање29.04.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 24.04.202 од 12.15 часотКриминалистичка тактика 123.04.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичко разузнавањеКриминалистичко разузнавање23.04.2020
Се известуваат студентите дека на 15.04.2020 ќе се одржи online настава по предметот Криминалистичка тактика1Криминалистичка тактика 114.04.2020
Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 14.04.2020 во 11,00 часотКриминалистичко разузнавање12.04.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичко разузнавањеКриминалистичко разузнавање07.04.2020
Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 08.04.2020 година во 15,00 часотКриминалистичка тактика 107.04.2020
Материјали за предметите Криминалистичка тактика 1, Криминалистичко разузнавање и Тероризам и методика на истражување на тероризам16.03.2020
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,, февруари, 2020 насока ККПМеѓународен тероризам20.02.2020
Резултати од испит по ,,Разузнавање и разузнавачки служби,, февруари, 2020 насока БезбедностРазузнавање и разузнавачки служби20.02.2020
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,, февруари, 2020 насока БезбедностМеѓународен тероризам20.02.2020
Резултати од испит по ,,Криминалистичко разузнавање,,- февруари 2020 насока БезбедностКриминалистичко разузнавање20.02.2020
Резултати од испит по ,,Тероризам и методика на истражување тероризам,, февруари, 2020 насока КриминалистТероризам и методика на истражување на тероризам20.02.2020
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,, февруари, 2020 насока КриминалистМеѓународен тероризам20.02.2020
Резултати од испит по ,,Криминалистичко разузнавање,,- февруари 2020 насока КриминалистКриминалистичко разузнавање20.02.2020
Резултати од испит ,,Криминалистичка тактика 1,, – февруари, 2020 насока КриминалистКриминалистичка тактика 120.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,РАЗУЗНАВАЊЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ,,Разузнавање и разузнавачки служби27.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,МЕЃУНАРОДЕН ТЕРОРИЗАМ,,Меѓународен тероризам27.01.2020
Резултати од втор колоквиум по предметот ,, Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам22.01.2020
Резултати од втор колоквиум по ,,Разузнавање и разузнавачки служби,,Разузнавање и разузнавачки служби22.01.2020
Резултати од прв колоквиум по ,,Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам01.12.2019
Резултати од испит по ,,Криминалистичко разузнавање,,Криминалистичко разузнавање01.12.2019
Резултати од испит по ,,Криминалистичка тактика 1,,Криминалистичка тактика 101.12.2019
Резултати од испит по ,,Меѓународен тероризам,,Меѓународен тероризам01.12.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Злате Димовски19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Злате Димовски19.07.2019
Blog Attachment