Редовен професор д-р Цане Т. Мојаноски

image_url

Редовен професор д-р Цане Т. Мојаноски

Роден е  во с. Пештани, Прилепско. Семејството во шеесеттите години се преселува и живее во Прилеп. Основно училиште завшил во ОУ „Рампо Левката“ во Прилеп, а средно образовабние стекнал во гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп. Бил особено активен во општествениот живот во прилепската гимназија, посебно во активностите на средношколската младина.

Во 1978 година дипломира на Факултет за политички науки на Универзитетот во Белград. Во 1987 година со својата магистерска теза под назив „Делегатското прашање во собраниското одлучување – со посебен осврт на прашањата поставени во Собранието во периодот 1978-1984 година“ на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања на Универзитеот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, се стекнува со звањето Магистер на политички науки. Со одбрана на докторската дисертација под наслов „Социјално-политичкиот и интересен идентиет на политичките партии во Македонија“, на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се здоби со титулата доктор на социолошки науки.

Работел во повеќе организации и институции како што се ЗИК „Прилеп“ – новинар во весникот на компанијата, во РКССММ – претседател на младинската организација на Македонија, бил Командант на СМРА „Прилеп 83“, во ЦКСКМ бил стручно-политички соработник, а во ОК на СКМ „Центар“ – извршен секретар. Од 1982-1986 година бил  избран за Делегат (претставник) во Собранието на Македонија. А од 1989 година работи како асистент на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита.

Од 1989 до 1995 година работи како асистент на Факултетот за безбедност – Скопје. Од 1995  е избран за доцент на Факултетот за безбедност – Скопје. Од 1997 – 2006 работи како доцент, вонреден и редовен професор на Педагошкиот факултет “Гоце Делчев” Штип. До крајот на Септември 2021 работи како редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје. Од 1 Октомври 2021 година е пензионер.

Зборува англиски, руски, бугарски, српски/хрватски.

Од техничките вештини ги владее: Microsoft Office програмите посебнно: Word, Excel, PowerPoint, Access, како и Statistica,SPSS, PSPP, NVivo, GPower, Internet, се служи со: Corel Draw, Adobe Photoshop и други услужни програми.Превземи CV…

Книги

 1. Социјален и политички профил на политичките партии во Македонија, Либер, Скопје,1996
 2. Методологија на научно-истражувачката работа, “2-ри Август-С”, Скопје 1998,
 3. Летопис на македонската демократија, Пакунг, Скопје 2000
 4. ”Основи на општественото уредување”, Скопје, 2001
 5. Основи на општественото уредување Педагошки факултет “Гоце Делчев” и “2-август С”, Штип, 2002.
 6. Автокефалноста на МПЦ (документи): Македонска искра, Скопје 2004
 7. Статистика на поедагошките појави (скрипта) 2005,
 8. Методологија на безбедносните науки – основи; Книга I; Факултет за безбедност; Скопје 2012; и II Издание, Факултет за безбедност,  2015 година
 9. Методологија на безбедносни науки – истражувачка постапка; Книга II, Факултет за безбедност; Скопје 2012;
 10. Методологија на безбедносните науки – аналитички постапки, Книга III, Скопје, 2013 и II издание, „Коста Абраш“- Охрид, Скопје, 2015;
 11. Политичка социологија, Факултет за безбедност, Скопје, 2017
 12. Основи на статистиката на криминалот, Факултет за безбедност, Скопје 2017,

Книги во коавторство:

1. Мојаноски, Ц. Т. & Фросина Ташевска Ременски, (2021). Методологија на истражување на криминалитетот; Факултет за безбедност; Скопје, 2021;

2. Мојаноски, Ц. Т. & Марјан Николовски, Драгана Батиќ, Никола Дујовски, Марјан Ѓуровски, Гордана Ристевска -Димитровска, Агим Нухиу, Ајтен Рамадани, (2021). Функционирањето на безбедносниот систем на Република Северна Македонија во услови на вонредна и кризна состојба – студија на случај, Факултет за безбедност, Скопје,

3. Мојаноски, Ц. Т. & Марјан Николовски, Драгана Батиќ, Никола Дујовски, Марјан Ѓуровски, Гордана Ристевска -Димитровска, Агим Нухиу, Ајтен Рамадани, (2021).

4. Мојаноски, Ц. Т., & Ѓуровски, М. (2018). Индекс на безбедност. Скопје: Фондација „Конрад Аденауер“, Факултет за безбедност. Retrieved from https://fbskopje.mk 

5. Мојаноски, Ц. Т., Бачановиќ, О., Малетиќ – Аќимовска, И., Батиќ, Д., Стефановска, В., Мленковска , М., Јованова, Н., Димитровска, А. (2014). Положба на осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија : (извештај од истражувањето).Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved from https://fbskopje.mk

6. Мојаноски, Ц. Т., Бачановиќ, О., Малетиќ – Аќимомовска, И., Батиќ, Д., Стефановска, В., Миленковска, М., Јованова, Н., Димитровска, А. (2015). Ставовите на вработените за задачите и состојбите во пенитенцијарните установи во Република Македонија: (извештај од. Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved 03 01, 2015, from https://fbskopje.mk

7. Мојаноски, Ц. Т., Димовски, З., Ѓуровски, М., & Илијевски, И. (2015). Безбедноста и безбедносните закани на Република Македонија. Скопје: Факултет за безбедност Скопје.

8. Мојаноски, Ц. Т., Дујовски, Н., & Ѓуровски, М. (2018). Полиција и јавност – анализа на истражувачки резултати 2009-2017 година. Скопје: Факултет за безбедност. Retrieved from https://fbskopje.mk/

9. Мојаноски, Ц. Т., Никодиновска Стефановска, С., Ременски Ташевска, Ф., Саздовска Малиш, М., Малетиќ Аќимовска, И., Батиќ, Д., Ивановски, Ј. (2009). Психо-социјалните и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на Република Македонија, учесници во конфликтот од 2001. Скопје: Факултет за безбедност.

10. Мојаноски, Ц. Т., Ортаковски, В., Миленковска, М., Крстевска, К., & Иванов, А. (2017). Имплементрирање на практиката на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија : Стразбур дома или Македонија пред Стразбур: (истражувачки извештај). Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved 01 22, 2017, from www.fb.uklo.edu.mk

11. Мојаноски, Ц. Т., Саздовска – Малиш, М., Николовски, М., & Крстевска, К. (2014). Граѓаните на Република Македонија за корупцијата : (истражувачки извештај за 2013 година). Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved 03 14, 2014, from https://fb.uklo.edu.mk

12. Мојаноски, Ц. Т., Саздовска – Малиш, М., Николовски, М., & Крстевска, К. (2016). Граѓаните на Република Македонија за корупцијата : (истражувачки извештај 2013 – 2015).Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved 03 20, 2016, from https://fb.uklo.edu.mk

13. Мојаноски, Ц. Т., Саздовска – Малиш, М., Николовски, М., & Крстевска, К. (2018). Граѓаните за корупцијата – анализа на истражувачките резултати 2013 – 2017 година.Скопје: Факултет за безбедност – Скопје. Retrieved from https://fbskopje.mk/

14. Мојаноски, Ц. Т., & Ѓуровски, М. (2019). Индекс на безбедност II. Скопје,: Факултет за безбедност – Скопје, Фондација Конрад Аденауер- СКопје. https://fbskopje.mk

15. Мојаноски, Ц. Т., Ѓуровски, М., & Павловиќ, Г. (2019). Вовед во безбедноста. Скопје: Факултет за безбедност – Скопје, Фондација „Конрад Аденауер“ – Скопје. https://fbskopje.mk/

Интерни изданија:

1. Мојаноски, Ц. Т. (1986). Делегатското прашање во собраниското одлучување (манускипт ed.). Скопје: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања.

2. Мојаноски, Ц. Т. (1995). Анализа на програмските содржини на политичките партии во Македонија (интерно ed.). Скопје.

Статии објавени до 2006

 1. Veselinovska – Stavreva, S., & Mojanoski, C. (2006). Potential Benefits of Using ICT Tehnology. The Third International Conference on Informatics, Educational Tehnology and New Media in Education (pp. 369-374). Sombor: Faculty of Education in Sombor.
 2. Мојаноски, Ц. (1988). Стеван Габер: Политиколошки синтези II (приказ).Погледи(3), 141-148.
 3. Мојаноски, Ц. (1991). Структура на изборите во Македонија.Безбедност(3), 287-301.
 4. Мојаноски, Ц. (1991/92). Политичките партии во изборниот процес.Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 12(1), 167-176.
 5. Мојаноски, Ц. (1992). Основните ставови на политичките парии во Република Македонија за полицијата. Безбедност, XXXII(1), 34-37.
 6. Мојаноски, Ц. (1992). Политиката и полицијата.Безбедност(2), 194-201.
 7. Мојаноски, Ц. (1993). Наум Шурбановски: По затвотот, каде? – приказ.Безбедност, XXXIII(4), 851-856.
 8. Мојаноски, Ц. (1993). Организацијата – како претпоставка за дејствувањето на политичката партија.Годишник на Факултетот за безбедност Скопје, 13(1), 193-205.
 9. Мојаноски, Ц. (1994). Основни карактеристики на партискиот систем во Република Македонија.Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 14(1), 232-242.
 10. Мојаноски, Ц. (1994). Томе Батковски: Великоалбанската игра во Македонија – приказ. Безбедност, XXXIV(1), 205-212.
 11. Мојаноски, Ц. (1995). Карактеристики на статистичкото проучување на криминалитеот. Безбедност(2), 384-394.
 12. Мојаноски, Ц. (1995). Партиски погледи за полицијата. Безбеднсот, XXXV(3), 544-554.
 13. Мојаноски, Ц. (1996). Елементи на политичкиот идентитет на политичките партии во Македонија. (Ј. Корубин, Ed.)Социолошка ревија(1), 26-44.
 14. Мојаноски, Ц. (1996/97). Демократијата и политичките партии. Годишник на Факултетот за безбедност Скопје, 16(1), 205-218.
 15. Мојаноски, Ц. (1997). Партиските стратегии за развојот на Република Македонија. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, 24 (50), 193-214.
 16. Мојаноски, Ц. (1998). Политичкиот плурализам и образованието.Општествената транзиција и образованието (pp. 82-93). Струга, Скопје: Филозофски факултет: Институт за педагогија и Институт за социологија.
 17. Мојаноски, Ц. (1998). Политичките партии на Македонија за положбата на жената. In М. Димовска, & М. Ристова (Ed.),За поголемо учество на жената во политиката и власта (pp. 45-56). Скопје: Организација на жените на Македонија.
 18. Мојаноски, Ц. (1999). Политичката култура – значаен фактор на демократскиот процес. Годишнин на Факултетот за безбедност Скопје, XVII(1), 117-122.
 19. Мојаноски, Ц. (2000). Жената во политиката. InЖена и политика (pp. 6-25). Охрид: Здружение на жени „Бисера“ Охрид.
 20. Мојаноски, Ц. (2001). Финансирање на политичките партии. Годишен зборник на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ Штип, 63-72.
 21. Мојаноски, Ц. (2001). Финансирање на политичките партии. (О. Бачановиќ, Ed.) Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 221-227.
 22. Мојаноски, Ц. (2002). Рамковниот договор и промената на Уставот. (О. Бачановиќ, Ed.)Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје(1), 16-23.

Статии – објавени по 2007 година 

 1. Моделот community policing – искуства и перспективи; Годишник на Факултетот за безбедност; 2007
 2. Верските слободи меѓу слободата на вероисповест и државата; Политичка мисла; бр. 21; март 2007
 3. Прокетот и проктните задачи низ призмата на студентскиот истражувачки тим; Годишник на Полициската академија 2007;
 4. Студентот во наставните и социјалните процеси на Полициската академија – Скопје (Анализа на резултатите од истражувањетона Студентскиот истражувачки тим); Научно списание; 2008;
 5. Поимот наука безбедноста (асфалиалогија)
 6. Политичката партија во изборниот процес – положба и надлежност; Зборник на МАНУ Реформата на институциите и нејзиното значење за Република Македонија“, Скопје, 2009;
 7. And Viktorija Todorovska: Institutionalized capacity – factor in the fight against corruption and crime in Macedonia, Право и форензика, Крагувец, 2009,
 8. Дилеми во дефинирањето на методологијата на асфалиалогијата; Зборник: Безбедноста, науката за безбедност, состојби и перспективи, Скопје, 2010;
 9. Граѓаните за работата на полицијата во Република Македонија – еден истражувачки поглед; Зборник: Балканот- безбедносен предизвик на Европа и меѓународната заедница, Скопје 2010,
 10. 1Scope of research in asphaliology,Скопје, 2011,
 11. The transition and the police i.e. the police in transition, Archibald Reiss day, Belgrade, 2011,
 12. Police behaviour and presumtion of innosence, Таrа, 2011,
 13. Contribution to the Debate about Defining The Term Police, Police Profession and the Right of Political Organizing of Police Members, Tara, 2012
 14. Police Science or Science about Police?Volume I, Ohrid, 2012
 15. Socialization and Adaptation in the Perceptions of the Citizens of Republic of Macedonia regarding police work;Volume II, Ohrid, 2012
 16. The Principles of Accountability and Transparency in the Work of the Police, Yearbook of the Faculty of Security, 2012
 17. The Country in Transition -between the Development of the Society and Corruption, Archibald, Beograd, 2013
 18. Application of Logistic Regression for Researching of the Security Phenomena, Ohrid, 2013
 19. Characteristics and Way of Prevention of the Corruption in Republic of Macedonia Through Perceptions of the Citizens, Conference Evrobalkan  Skopje, 2013
 20. With Dujovski: Police Management – Art or Science?, Ohrid, 2013
 21. Dilemmas on Naming and Defining of the Science of Security (Asphalialogy), FKSS, Sarajevo 2013
 22. Social Development and Corruption, Tara, 2013
 23. Обележја и начин на превенирање на корупцијата во Република Македонија, преку перцепциите на граѓаните Зборник на трудови: „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на право, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“ Скопје 2013,  стр. 624-641
 24. Citizens perception of Corruption as a Security risk and challengeInternational scietific conference: “Macedonia an the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations;  Volume I; стр. 315-331;
 25. WithMarjan Nikolovski: Coruption and Antopilogical foundations human natureInternational scietific conference: “Macedonia an the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations;Volume I;  стр. 385-394;
 26. With Marjan Nikolovski:Typical Characteristic of Coruptiona in Republic of MacedoniaHorizons – International Scientific Journal, Series A – Social Sciences and Humanities volume 16, Year X, 09/2014, стр.77-88;
 27. The Characteriscs and Methods for Prevention of Corruption in the Republic of Macedonia Tematic Confeerence proceedings of International Significance: “Archibald Reiss Days”; Beograd, 2014, Volume III;  стр. 63 – 78;
 28. Изборно насиље и улога полиције у изборном процесу;Зборник радова „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Том I, Београд 2014; стр. 165-179;
 29. Mojanoski , C. T. (2016). Theoretical-Methodical Aspects of the Development of Criminalistics as a Science. (Z. Daskalovski, Ed.) Internatiolal Yearbook – Faculty of Security Skopje(1), 25-34.
 30. Mojanoski, C. (2011). Police Bihavior and Presuption of Innocence. In Ž. Nikač (Ed.), Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje (Tara, 2011). 1, pp. 285-292. Kriminalističko-policijska akademija Beograd; Fondacija Hans Zajdel Beograd. Retrieved from http://www.nst.org.rs/sites/default/files/Zbornik%20radova%2C%20Tara%202011.pdf
 31. Mojanoski, C. (2011). Scope of Research in Asphaliology. In C. Mojanoski (Ed.), Security in the post-conflict (Western) Balkans : transition and challenges faced by the Republic of Macedonia : international scientific conference (E. Ristoska – Kitanovska , N. Sulejmani, & A. Belada, Trans., Vol. I, pp. 1-13). Skopje: University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje.
 32. Mojanoski, C. (2013). Implementation of Logistic Regresion in the Reseach of ceurity phemomena. In C. Mojanoski (Ed.), nternational scietific conference: “The Balkans between past and tuture: Security, Conflict Resolution and Euro-Stlsntic integration”,. I, pp. 511-531. Ohrid: Faculty of Secutity – Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%202013%20Kniga%20I.pdf
 33. Mojanoski, C. (2014). Citizens perception of Corruption as a Security risk and challenge. In C. Mojanoski (Ed.), International scietific conference: “Macedonia an the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations;. I, pp. 291-308. Ohrid: Faculty of security – Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014%20Tom%20I%20za%20pecat%203.02.2015.pdf
 34. Mojanoski, C. (2017). The Citizens of the Republic of Macedonia abaut the pubicity of the police work. In M. Djurovski (Ed.), International scientific conference: Security concepts and policies new generation of risks and threats. II, pp. 203-215. Ohrid: Faculty of Security Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Tom%20II2017.pdf
 35. Mojanoski, C. (2017). The perceptions of the citizens of Republic of Macedonia about the work of the police. (M. Mitrevska, Ed.) Безбедносни дијалози / Security Dialogues, 8(1-2), 705-720. Retrieved 11 06, 2017, from http://sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/vol8n2.pdf
 36. Mojanoski, C. T. (2012). Police Science or Sence about Police? In C. T. Mojanoski (Ed.), Security and euroatlantic perspectives of the Balkans : police science and police profession (states and perspectives): International scientific conference (A. Belada, & T. Aleksandra, Trans., Vol. I, pp. 15-26). Skopje: University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje.
 37. Mojanoski, C. T. (2012). Socialization and adaptation in the perceptions of the citizens of Republic of Macedonia regarding police work. In C. T. Mojanoski (Ed.), Security and euroatlantic perspectives of the Balkans : policescience and police profession (states and perspectives):International scientific conference (A. Belada, & A. Todoru, Trans., Vol. II, pp. 20-32). Skopje.
 38. Mojanoski, C. T. (2014). The Characteriscs and Methods for Prevention of Corruption in the Republic of Macedonia. Tematic Confeerence proceedings of International Significance: “Archibald Reiss Days” (pp. 63 – 78). Beograd: Kriminalističko-policijska akademija Beograd.
 39. Mojanoski, C. T. (2015). Security as a research subject. In C. Mojanoski (Ed.), International scientific conference researching security: approaches, concepts and policies,. I, pp. 1-12. Ohrid: Faculty of security – Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20I.pdf
 40. Mojanoski, C. T. (2015). The Citizens’s perceptions about the contribution of the police to the feeling of saffety. Security Dialogues, VI(2-1), 275-290.
 41. Mojanoski, C. T. (2015). The opinion of the citizens on safety in the Republic of Macedonia. In C. T. Mojanoski (Ed.), International scientific conference researching security: approaches, concepts and policies, Ohrid 2015,. IV, pp. 105-123. Ohrid: Faculty of Security – Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20IV.pdf
 42. Mojanoski, C. T. (2016). The Citizens’s percetrion of the level of corruptionn in the Republic of Macedonia acconding to the research results obtained from 2013 to 2015. (A. Dragovic, Ed.) The Sociological Review, XVII(2), 27-48.
 43. Mojanoski, C. T. (2016). The Discouse Analysis as a Research Procedure. In C. T. Mojanoski (Ed.), International scientific conference: Contemporary trends in social control of crime.I, pp. 72-78. Ohrid: Faculty of Security Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Tom%20I.pdf
 44. Mojanoski, C. T. (2018). Perceptions of the Citizens of the Levels of Corruption in Varios Entties in the Republic of Macedonia – Research Results 2013-2017. In M. Gjurovski (Ed.), International scientific conference: Security system reforms as precondition for Euro – Atlantic integrations. II, pp. 231-234. Skopje: Faculy of Security.
 45. Mojanoski, C. T. (2018). The Level of Corruption in the Republic of Macedonia in the Period 2013-2018, – Research Results. In S. Nikolovska, & A. Stanojovska (Ed.), International Scientific Conference: Security, political and legal challenges of the modern world. II, pp. 11-23. Bitola: “St. Kliment Ohridski” University – Bitola; Hanns Seidel Foundation.
 46. Mojanoski, C. T., & Dimovska, E. (2015). Conditions in the prisons in the Republic of Macedonia: opportunities for resocialization or degradation. International scientific conference researching security: approaches, concepts and policies, Ohrid 2015,. IV, pp. 81-92. Ohrid: Faculty of Security – Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20IV.pdf
 47. Mojanoski, C. T., & Gjurovski, M. (2018). Security Index. Skopje: Konrad-Adenauer-Stiftung, Macedonia Office; Faculty of Security – Skopje. Retrieved from https://www.kas.de/web/mazedonien/; https://fbskopje.mk/
 48. Mojanoski, C. T., & Pelivanova, N. (2016). Indicators for level of corruption in certain entities in Republic of Macedonia. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, 6 (3) March(3), 123-139.
 49. Mojanoski, C. T., & Stankovski, T. K. (2017). Police: Profession or Synonym. (Z. Dimovski, Ed.) International Yearbook Faculty of security(2), 6-19.
 50. Mojanoski, C. T., Pelivanova, N., & Ristovska, M. (2015). Features of Тhe Corruption in Republic of Macedonia According to the Research Results 2013-2015. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, V (11) November(11), 70-84.
 51. Mojanoski, C., & Dimovska, E. (2016). The challenge to remain humane in the refugee crisis with security risks – stories of the refugees. In C. Mojanoski (Ed.), Contemporary trends in social control of crime. IV, pp. 211-220. Ohrid 2016: Faculty of Security Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Tom%20IV.pdf
 52. Mojanoski, C., & Nikolovski, M. (2014). Typical Characteristic of Coruptiona in Republic of Macedonia. Horizons – International Scientific Journal, Series A – Social Sciences and Humanities, X(9), 77-88.
 53. Nikolovski, M., & Mojanoski, C. (2015). Coruption and Antopilogical foundations human nature. In C. T. Mojanoski (Ed.), Macedonia an the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations;. I, pp. 385-394. Ohrid: Faculty of Security Skopje. Retrieved from https://fbskopje.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014%20Tom%20I%20za%20pecat%203.02.2015.pdf
 54. Pelivanova, N., Mojanoski, C. T., & Ristovska, M. (2015). Model of organization ofadministrative courtsand their efficiency, case of the Republic of Macedonia. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, V (10) October(10), 91-103.
 55. Stankovski, T. K., & Mojanoski, C. T. (2017). Mentoring in the Police in Corelation of Police Efficiency Improvement. (Z. Dimovski, Ed.) Internatiolal Yearbook Faculty of Security – Skopje(1), 41-47.
 56. Мојаноски, Ц. (1995). Транзицијата и партискиот систем во Република Македонија. Дијалог(10), 121-136.
 57. Мојаноски, Ц. (1996/97). Демократијата и политичките партии. Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 15(1), 205-218.
 58. Мојаноски, Ц. (2013). Друштвени развој и корупција . In Д. Коларић (Ed.), Супротстављање организованом криминалу – правни оквир, међународни стандарди и процедуре (2013 ; Тара), (pp. 277-392). Retrieved from http://www.nst.org.rs/sites/default/files/Zbornik%20radova%2C%20Tara%202013.pdf
 59. Мојаноски, Ц. (2014). Изборно насиље и улога полиције у изборном процесу . In Д. Коларић (Ed.), Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције. I, pp. 165-179. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, Београд. Retrieved from http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2014_Tom_1.pdf
 60. Мојаноски, Ц. Т. (2009). Политичката партија во изборниот процес – положба и надлежност. In В. Камбовски, Б. Давитковски, & Г. Силјановска Давкова (Eds.), Реформата на институциите и нејзиното значење за Република Македонија (Vol. V, pp. 407-430). Скопје: МАНУ.
 61. Мојаноски, Ц. Т. (2010). Дилеми во дефинирањето на методологијата на асфалиалогијата. In Ц. Т. Мојаноски (Ed.), Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија; Факултет за безбедност. Скопје, 14-29: Факултет за безбедност.
 62. Мојаноски, Ц. Т. (2010). За поимот наука за безбедноста (асфалиалогија). (Ц. Т. Мојаноски, Ed.) Годишник на Факултетот за безбедост, pp. 12-23.
 63. Мојаноски, Ц. Т. (2011). Начелата на отчетност и јавност во работата на полицијата. (В. Ортаковски, Ed.) Годишник на Факултетот за безбедност Скопје, 210-223.
 64. Мојаноски, Ц. Т. (2015). Граѓанската перспектива за начинот на спречување на корупцијата. In С. Стојановски (Ed.), Општествените променти во глобалниот свет : зборник на трудови /Втора меѓународна научна конференција, Штип, 2015. II, pp. 901-915. Штип: Уверзитет „Гоце Делчев“ Штип. Retrieved from http://eprints.ugd.edu.mk/14774/1/2%20Конференција%20УГД%20-%20зборник%20на%20трудови%20-%20сектор%20право.pdf
 65. Мојаноски, Ц. Т., & Кулић, В. (2012). Прилог расправи о појму полиције, полицијске професије и право политичког организиовања припаднника полиције. (Г. Милошевић, & С. Милашиновић, Eds.) Култура полиса, IX(2 посебно издање), 37-52. Retrieved from http://www.nst.org.rs/sites/default/files/Zbornik%20radova%2C%20Tara%202012%20%28Kultura%20polisa%202-2012%29.pdf
 66. Мојаноски, Ц. Т., Алексоски, С., & Барбареев, К. (2006). Социјалниот и педагошкиот идентитет на кандидатите за наставничка професија (завршен извештај од проектот број 40174802/0 ed.). Штип: МОН & Педагошки факултет “Гоце Делчев“ Штип.
 67. Мојаноски, Ц., & Ѓуровски, М. (2012). Безбедноста како предмет на истражување. Современа македонска одбрана, XII(23), 51-70.
 68. Мојаноски, Ц., & Николовски, М. (2014). Некои белези на корупцијата во Република Македонија. Хоризонти – Серија А.
 69. Саздовска Малиш, М., Мојаноски, Ц., & Николовска, С. (2014). Некои аспекти на корупцијата во Република Македонија. Хоризонти : меѓународно научно списание. Серија А, Општествени и хуманистички науки, IX(9).
 70. Mojanoski, C. T. (2018). Perceptions of the Citizens of the Levels of Corruption in Varios Entties in the Republic of Macedonia – Research Results 2013-2017. U M. Gjurovski (Ur.), International scientific conference: Security system reforms as precondition for Euro – Atlantic integrations. II, str. 231-234. Skopje: Faculy of Security.
 71. Mojanoski, C. T., & Arizankoski, G. (2019). Basic of Security Philosophy. U M. Gjurovski (Ur.), The Great Powers Influence on the Security of Small States (Svez. I, str. 152-165). Ohrid: Faculty of Security- Skopje.
 72. Мојаноски, Ц. Т. (2017). Црквата меѓу власта и цивилното општество. U М. Ѓорѓевиќ (Ur.), Предание и мисја – Прв Светиклиментов научен собир -2017 (str. 55-84). Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје.
 73. Мојаноски, Ц. Т. (2018). Верските субјекти и граѓанското општество. U М. Ѓорѓевиќ (Ur.), Вера и општество – Втор Светиклиментов научен собир (str. 215-234). Скопје: Православенн богословски факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје.
 74. Mojanoski, C. (2019). The Citizens and their Perceptions for Influence on the Activities of the Police. U M. Gjurovski (Ur.), The Great Powers Influence on the Security of Small States (Svez. II, str. 11-21). Skopje: Faculty of security Skopje.
 75. Mojanoski, C. T. (2020). Freedom of Religion, Religious Freedoms and Political Extremism. (C. T. Mojanoski, Ур.) Security Horizons, I(1), 181-200.
 76. Mojanoski, C. T., Arizankoski, G., & Angjeleski, Z. (2020). Ontology of Security (Appendix to the Estabilishment and Development of the Phlosophy of Secutity). (C. T. Mojanoski, Ур.) Security Horizons, I(2), 79-90.
Методологија на истражување на безбедносните појави
Социологија
Современи социолошки теории
Социологија на политиката
Социологија на безбедноста
Основи на статистика на криминалот
Настава учебна 2020/21 година 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Методологија на истражување на безбедносните појави
Понеделник 10,30-13,45 – на
googlemeet  на email cane.mojanoski@uklo.edu.mk
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
Microsoft Teams
Социологија
Четврток од 9,30 – 11,00 часот
 
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ: 
за учебната 2020/21
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Вторник 9,30-11,30
Четврток 9,30 – 11,30 часот
на емаил akademija08@gmail.com

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР,

по договор и секој ден на email: akademija08@gmail.com

Телефон: +389 2 2546-211 л. 319 
Факс: +389 2 2546-211
 
Е-пошта: за контакт со студенти:

akademija08@gmail.com

 

за службена преписка:
cmojanoski@fb.uklo.edu.mk
НасловПредметДата
SOOPŠTENIEМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедност, Социологија28.09.2021
Konečni rezultati Metodologija 6.09.2021Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот26.09.2021
Konečni rezultati SociologijaСоциологија на безбедност, Социологија26.09.2021
Lista so preliminarni rezultatiСоциологија на безбедноста, Социологија21.09.2021
Lista so preliminarni rezultatiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот21.09.2021
Rezultati od završen ispitСоциологија на безбедност, Социологија08.09.2021
Rezultati od završen ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот08.09.2021
Запишување оценки во индексМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Основи на статистика на криминалот, Современи социолошки теории, Социологија на безбедност, Социологија на политиката, Социологија27.08.2021
Пријавете се за АнкетарМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедност, Социологија на политиката, Социологија11.07.2021
Конечни резултатиСоциологија на политиката24.06.2021
Конечни резултатиМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот24.06.2021
Konečni rezultatiСоциологија на безбедност, Социологија24.06.2021
Lista so preliminarni rezultatiСоциологија на политиката16.06.2021
Lista so preliminarni rezultatiСоциологија на безбедност, Социологија16.06.2021
Lista so preliminarni rezultatiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот16.06.2021
Резултати од испитСоциологија на политиката15.06.2021
Rezultati od ispitСоциологија на безбедност, Социологија15.06.2021
Rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот15.06.2021
Резултати од Втор колоквиумСоциологија на безбедност, Социологија03.06.2021
Lista na postiganja od samostojna rabota 2020_21 godinaМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедност, Социологија01.06.2021
Lista so bodovi od poseta na predavanja i vežbiСоциологија на безбедност, Социологија24.05.2021
SIPIT po “METODOLOGIJA” na TRET Ciklus akademski (doktorski) studiiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот20.05.2021
ISPIT po METODOLOGIJA – Vtor Ciklus akademski (postdiplomski) studiiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот20.05.2021
Konečni rezultati od završen ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот16.05.2021
Резултати од испитСоциологија на безбедност, Социологија07.05.2021
Rezultati i Lista so preliminarni rezultatiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот07.05.2021
Пријавете се за истражувачМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедност, Социологија на политиката, Социологија22.04.2021
SOOPŠTENIE ZA PROMENA NA DATUM NA ISPITМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија на политиката, Социологија13.04.2021
Rezultati od I Kolokvium SociologijaСоциологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија05.04.2021
SPISOK na studenti što nemožat da polagaat Prv kolokviumСоциологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија01.04.2021
TERMIN ZA ISPIT ZA APRIL 2021Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот22.02.2021
Konečni listi od polaganjeto Metodologija 25.01.2021Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот02.02.2021
Konečni listi od polaganjeto SociologijaСоциологија на безбедност, Социологија02.02.2021
Rezultati od dopolnitelna aktivnost Januari 2021Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на безбедноста, Социологија01.02.2021
Preliminarna lista na postiganja Sociologija polagan na 26.01.2021Социологија на безбедност, Социологија27.01.2021
Rezultati od Završen ispit „Социологија“ полаган на 26.01.2021 година инСоциологија на безбедност, Социологија27.01.2021
Preliminarna lista na postiganjata po predmetot: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 годинаМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот27.01.2021
Прелиминарна листа на резултати од постигањата по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 годинаМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот27.01.2021
Резултати од II Колоквиум и Завршен испит Методологија полаган на 25.01.2021 годинаМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот27.01.2021
Bodovi od poseta na on-line nastava i vežbiМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот15.01.2021
Соопштение околлу полагањето Социологија во Февруарска испитна сесијаСовремени социолошки теории, Социологија на безбедноста, Социологија13.01.2021
Соопштение околу полагањето на Методологија во Февруарската испитна сесијаМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот, Социологија на политиката13.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУММетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот13.01.2021
Konečni rezultati od ispitМетодологија на истражување на криминалитетот12.12.2020
Резултати и прелиминарни резултати од Методологија на криминолошки истражувања – 3.12.2020 годинаМетодологија на истражување на криминалитетот05.12.2020
Rezultati I KolokviumСоциологија на политиката26.11.2020
I Kolokvium MetodologijaМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот24.11.2020
Konečni rezultati Sociologija polagan na 18.11.2020Социологија на безбедност, Социологија24.11.2020
Rezultati od ispit Sociologija 18.11.2020 i Preliminarni rezultatiСоциологија на безбедноста, Социологија19.11.2020
ISPIT TRET CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020Методологија на истражување на безбедносните појави02.11.2020
ISPIT II CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020Методологија на истражување на безбедносните појави02.11.2020
Pokana za on-line nastava po predmetot “Metodologija”Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот29.09.2020
Rezultati od ispitСоциологија на политиката17.09.2020
Rezultati od ispitОснови на статистика на криминалот17.09.2020
Konečni rezultati od ispitСоциологија на безбедност, Социологија17.09.2020
Konečni rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави17.09.2020
Kоnečni rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави17.09.2020
Прелиминарни резултати МетодологијаМетодологија на истражување на безбедносните појави11.09.2020
Прелиминарни резултати Социологија на политикатаСоциологија на политиката11.09.2020
Прелиминарни резултатиОснови на статистика на криминалот11.09.2020
Племинарни резултати МетодологијаМетодологија на истражување на безбедносните појави11.09.2020
Prelimirani rezultati – Sociologija Septemvri 2020Социологија на безбедност, Социологија11.09.2020
Резултати од испитОснови на статистика на криминалот08.09.2020
Резултати од испитСоциологија на политиката08.09.2020
Резултати од испитСоциологија на безбедност, Социологија08.09.2020
Rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави08.09.2020
Испит Методологија Септември 2020Методологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот03.09.2020
Испит Методологија Септември 2020Методологија на истражување на безбедносните појави03.09.2020
Околу полагањето на испитот „Социологија“ и „Социологија на безбедност“Социологија на безбедност, Социологија25.08.2020
Reyultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави25.08.2020
Rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави25.08.2020
СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПОЛАГАЊЕТО МЕТОДОЛОГИЈАМетодологија на истражување на безбедносните појави13.08.2020
Konečni rezultati Metodologija na kriminološkite istražuvanjaМетодологија на истражување на криминалитетот23.07.2020
Прелиминарни резултати по Методологија на криминолошки истражувањаМетодологија на истражување на безбедносните појави17.07.2020
Rezultati od završen ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави17.07.2020
Rezultati od ispitОснови на статистика на криминалот15.07.2020
Konečni rezultati od ispitСоциологија на безбедност, Социологија14.07.2020
Konečni rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави14.07.2020
Preliminarni rezultati od MetodologijaМетодологија на истражување на безбедносните појави07.07.2020
Preliminarni rezultati Sociologija 2020 godinaСоциологија на безбедност, Социологија07.07.2020
Rezultati od on-line samostojna istražuvačka aktivnostМетодологија на истражување на безбедносните појави, Социологија на безбедност, Социологија07.07.2020
Резултати од Завршен испит Социологија 6.07.2020Социологија на безбедност, Социологија07.07.2020
Резултат од I Колоквиум Социологија 6.07.2020 годинаСоциологија на безбедност, Социологија07.07.2020
Резултати од II Колоквиум Социологија 6.07.2020Социологија на безбедност, Социологија07.07.2020
Резултати од испит 6.07.2020 годинаСоциологија на политиката07.07.2020
Резултати од on-line полагање по преметот „Методологија на истражување на безбедносните појави“, полаган на 3.07.2020Методологија на истражување на безбедносните појави04.07.2020
Пријавете се за on-line полагање до 4.07.2020 до 23 часотСоциологија на политиката30.06.2020
Резултати од испитОснови на статистика на криминалот25.06.2020
Prijava za on-line polaganje Sociologija rok za prijava 30.06.2020 do 23 casotСоциологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија16.06.2020
Prijava za on-line polaganje Metodologija – rok za prijava 28.06.2020 do 23,00 casotМетодологија на истражување на безбедносните појави16.06.2020
Бодови од посета (on-line и интернет активности) на предавања и вежби по предметот: „Методологија на криминолошки истражувања“Методологија на истражување на безбедносните појави29.05.2020
Бодови од посета (on-line и интернет активности) на предавања и вежби по предметите: „Социологија“ и „Сосилогија на безбедност“Социологија на безбедноста, Социологија29.05.2020
on-line предавање по предметот Социологија одржан на 26.05.2020 годинаСоциологија28.05.2020
On-line Предавање по Методологија на криминолошките истражувања одржано на 26.05.2020 годинаМетодологија на истражување на безбедносните појави28.05.2020
On-line предавање на „Методологија на криминолошките истражувања“ на 19.05.2020 годинаМетодологија на истражување на безбедносните појави20.05.2020
Оn-line предавање по предметот „Социологија“Социологија12.05.2020
on-line предавање по „Методологија на криминолошките истражувања“Методологија на истражување на безбедносните појави12.05.2020
On-line предавање по предметотМетодологија на криминолошките истражувањаМетодологија на истражување на безбедносните појави06.05.2020
On-line предавање по предметот СоциологијаСоциологија06.05.2020
On-line ПредавањеСоциологија на безбедноста, Социологија28.04.2020
On-line ПредавањеМетодологија на истражување на безбедносните појави28.04.2020
On-line ПредавањеСоциологија на безбедност, Социологија21.04.2020
on-line ПредавањеМетодологија на истражување на безбедносните појави21.04.2020
Резултати од пробното (и доброволно) on-line полагање на I КолоквиумСоциологија на безбедност, Социологија16.04.2020
On-line предавање по предметот „Социологија“Социологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија14.04.2020
Оn-line предавање „Методи на статистичка обработка на податоците“Методологија на истражување на безбедносните појави14.04.2020
on-line предавање – ПрезентацијаМетодологија на истражување на безбедносните појави07.04.2020
Презентација од on-line предавањеМетодологија на истражување на безбедносните појави07.04.2020
Презентациja од on-line предавањеСоциологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија07.04.2020
On-line Предавање за општествените групи и организацииСоциологија на безбедноста24.03.2020
on- line Предавање за безбедносната култура во концептите за безбедностСоциологија на безбедноста24.03.2020
On-line Предавање по СоциологијаСоциологија на безбедноста, Социологија20.03.2020
on- line Предавање: Класификации на научните истражувањаМетодологија на истражување на безбедносните појави19.03.2020
Материјали од предметот „Методологија на криминолошки истражувања“Методологија на истражување на безбедносните појави12.03.2020
Материјали од предметот „Социологија на безбедноста“Социологија на безбедноста12.03.2020
Материјали од предавањата по предметот „Социологија“Социологија12.03.2020
Промена на датум за прием на студенти24.02.2020
Промена на термин за прием на студенти21.02.2020
Конечни резулатати од испитСоциологија на политиката09.02.2020
Конечни резултати од испитСоциологија09.02.2020
Konečni rezultati od ispit vo Januarska ispitna sesijaМетодологија на истражување на безбедносните појави09.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Прелиминарни резултатиМетодологија на истражување на безбедносните појави01.02.2020
Резултати од испитМетодологија на истражување на безбедносните појави01.02.2020
Прелиминарни резултатиСоциологија на политиката01.02.2020
Прелиминарни резултатиСоциологија01.02.2020
Rezultati od ispitСоциологија01.02.2020
Резултат од испитСоциологија на политиката28.01.2020
Резултат од испитот СоциологијаСоциологија28.01.2020
Rezultati od ispitot MetodologijaМетодологија на истражување на безбедносните појави28.01.2020
STUDENITE ŠTO POLAGAAT METODOLOGIJA26.01.2020
Резултати од II Колоквиум Методологија на истражување на безбедносните појавиМетодологија на истражување на безбедносните појави13.01.2020
Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави за февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден 13.02.2020 год. во 13,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување и да се достави најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.Методологија на истражување на безбедносните појави13.01.2020
Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, ќе се одржи на ден 13.02.2020 год. во 11,00 часотМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот13.01.2020
Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитетМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот13.01.2020
БОДОВИ ОД ПОСЕТА НА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДОЛОГИЈАМетодологија на истражување на безбедносните појави01.01.2020
Резултати од Прв поправен колоквиумМетодологија на истражување на безбедносните појави07.12.2019
ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАРМетодологија на истражување на безбедносните појави, Социологија на безбедност, Социологија на безбедноста, Социологија на политиката, Социологија05.12.2019
РЕЗУЛТАТ ОД I ПОПРАВЕН КОЛОКВИУММетодологија на истражување на безбедносните појави03.12.2019
РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТСовремени социолошки теории26.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТМетодологија на истражување на безбедносните појави26.11.2019
Rezultati od ispitМетодологија на истражување на безбедносните појави26.11.2019
Резултати од прв колоквиумМетодологија на истражување на безбедносните појави19.11.2019
Студенти кои испитот ќе го полагаат САМО преку ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕМетодологија на истражување на безбедносните појави15.11.2019
Студентите што презапишале предметна програма „Социологија на политиката“ I и I Поправен Колоквиум ќе полагаат во термините за “Методологија“Социологија на политиката04.11.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Цане Мојаноски22.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Цане Мојаноски22.07.2019
Blog Attachment