Редовен професор д-р Светлана Николоска

image_url

Редовен професор д-р Светлана Николоска

Родена е на 10.01.1968 година во Кочани. Дипломира на Факултетот за безбедност – Скопје во 1992 година. Во 2002 година магистрира на истиот Факултет на тема ,,Криминолошки и криминалистички Карактеристики на малолетничкиот криминалитет во Југозападниот дел на Република Македонија,, Во 2008 година ја брани својата докторска дисертација на тема ,,Кривични дела против службената должност,,, со што се здоби со титулата доктор на безбедносни науки. Од 1992 до 2008 година работи во Министерсво за внатрешни работи на РМ – ОВР Кичево. Од 01.2008 до 11.2008 година во МВР на РМ, БЈБ – Скопје. Во април 2009 година е избрана за Наставник – Доцент по криминалистички науки.Работи како Зам.Раководител на Насоката безбедност и финансиска контрола Скопје и Охрид. Зборува добро англиски, бугарски, српски/хрватски. Има земено учество на повеќе семинари и обуки и објавено повеќе трудови.

Превземи CV…

1. Малолетничкиот криминалитет во Република Македонија- тема за магистериум.
2. Економскиот криминалитет – проблематика на професионално работење како инспектор и како истражувач, посебно криминалитетот против службената должност и финансискиот криминалитет.
3. Кривично – правните аспекти на економско – финансискиот криминал, компјутерскиот криминал и перење пари.
4. Криминалистичките карактеристики на економско – финансискиот, компјутерскиот криминал и криминалот поврзан со перење пари. 
5. Криминалистички и финансиски истраги. 
6. Форензика на економско – финансиска документација. 
7. Компјутерска форензика. 
8. Методика на истражување на општ криминалитет. 
9. Квалитативните измени и дополнувања на Кривичниот законик на РМ кај економскиот криминалитет. 
10. Економска криминалистика – коавтор, Скопје, 2007 година. 
11. Криминалистички карактеристики на малолетничкиот криминалитет во РМ, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2007 година. 
12. Економска криминалистика – коавтор, второ дополнето издание, Скопје, 2008 година. 
13. Кривични дела против службената должност, Скопје, 2008 година. 
14. Феноменолошки карактеристики на криминалитетот против службената должност, Годишник на Полициската академија, Скопје, 2008 година. 
15. Форензика и организовани облици економско – финансијког криминалитета 
16. Поим, постапки и соработка во истражувањето на перењето пари во РМ 
17. Финансиските истраги како предуслов за спречување на организираниот економско – финансиски криминал во Република Македонија, Годишник на Факултетот за безбедност Скопје, 2010 година. 
18. Компјутерски кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните во Република Македонија, Хоризонти, Битола, 2010 година. 
19. Потребата од финансиски истраги за сторителите на кривични дела против културното наследство во Република Македонија, Зборник на трудови ,,Заштита на културното наследство,, Факултет за безбедност Скопје, 2010 година. 
20. Компјутерскиот криминалитет како сериозна закана за безбедноста, Научно стручна конференција на Факултетот за безбедност, Скопје, , Охрид, 2010 година.
21. Сараднје институција у пружанју помоќи и подрѓци жртвама сексуалног криминалитета, Београд, 2011 година. 
22. Финансијска истрага у истраживању организованог криминалитета са елементима корупције, Београд, 2010 године. 
23. ,,Стандардизирана обука за финансиски истраги на организиран криминал и финансирање на тероризам,, учествувам со следните наслови на трудови: 
– Typical manifestations of corruption, contraband schemes; Authorities opposing, 
– Ways, schemes and mechanisms for money laundering, according to the classification criteria in the world,
– Financial investigation of funding and support of terrorism as state policy by stakeholders. 
– International police cooperation and information exchange for purposes of proof, 
– Inter – institutional cooperation at national Level in Macedonia in financial investigations of organized crime and terrorism, coordination of interaction and information exchange. 
24. Međuinstitucionalna kontrola i saradnja u procesu suzbijanja pranja novca, Zbornik, Tara 2011 godina.
Методика на истражување општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Методика на истражување на компјутерски криминал
Методика на истражување на финансиски криминал
Економско- финансиски криминал
Перење на пари
Компјутерска безбедност
Компјутерски криминал

Се известуваат студентите дека термини за консултации кај проф. д – р Светлана Николоска се:

Понеделник од 13 – 15 часот

Среда од     11 – 13 часот

Консултациите може да се реализираат на е – маил svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk и на вибер 070 382 181

телефон: +389 2 2546-211 л. 317 

Факс: +389 2 2544-070 

Е-пошта:     svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk

НасловПредметДата
Презентација Криминалистичка тактикаКриминалистичка тактика16.11.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТ КРИМИНАЛИТЕТМетодика на истражување општ криминалитет16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛИТЕТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ – РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИМетодика на истражување на компјутерски криминал16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЕКОНОМСКА КРИМИНАЛИСТИКАЕкономска криминалистика16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА НАСОКА БЕЗБЕДНОСТКриминалистичка методика16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ (БФК)– ЈУЛИ 2020Методика на истражување на финансиски криминал16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – БЕЗБЕДНОСТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТ – 2020-Студиска програма БЕЗБЕДНОСТКомјутерска безбедност16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – ККПЕкономско-финансиски криминал16.08.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ПРЕДМЕТОТ КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТ – 2020Комјутерска безбедност23.07.2020
Резултати од 1 колоквиум и испит од јули 2020 по Економска криминалистика реализиран на 08.07.2020Економска криминалистика21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТМетодика на истражување на компјутерски криминал21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – ККПЕкономско-финансиски криминал21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА НА БЕЗБЕДНОСТ ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020Криминалистичка методика21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛИТЕТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – НАСОКА ККПЕкономско-финансиски криминал21.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – БЕЗБЕДНОСТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал21.07.2020
Резултати од испит јуни по Методика на истражување општ криминалитет реализиран 07.07.2020 Резултати од испит јуни по Методика на истражување општ криминалитет реализиран 07.07.2020Методика на истражување општ криминалитет19.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – ЈУЛИ 2020Методика на истражување на финансиски криминал19.07.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛИТЕТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал19.07.2020
Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Безбедност  дека материјал за 1 колоквиум по предметот Компјутерска безбедностКомјутерска безбедност31.05.2020
Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Екномска криминалистикаЕкономска криминалистика31.05.2020
Се известуваат студентите од 2 година 4 семестар Студиска програма криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Методика на истражување на општ криминалитетМетодика на истражување општ криминалитет31.05.2020
Материјал по предметот Компјутерска безбедност насока Безбедност29.04.2020
Материјал по предметот Економска криминалистика насока КриминалистЕкономска криминалистика29.04.2020
Материјал по предметот Методика на истражување општ криминалитет насока КриминалистМетодика на истражување општ криминалитет29.04.2020
Се известуваат студентите од трета година насока Безбедност да достават мејлови на проф. Свелана Николоска на емаил08.04.2020
Материјал за насока Криминалист трета година презентации предмет Економска криминалистикаЕкономска криминалистика08.04.2020
Материјал за насока Криминалист Втора година презентации08.04.2020
Се известуваат студентите од втора и трета година насока КРИМИНАЛИСТ да достават емаил адреси до проф. д-р Светлана Николоска18.03.2020
Презентации по предметот Економска криминалистика насока криминалист 3 година14.03.2020
Материјал за насока Криминалист Втора година презентации по предметите14.03.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТМетодика на истражување на компјутерски криминал13.02.2020
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА НА БФК СКОПЈЕ ЕКОНОМСКА КРИМИНАЛИСТИКАЕкономска криминалистика13.02.2020
Резултати по предметот ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – ККПЕкономско-финансиски криминал13.02.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАУВАЊЕ НА ОПШТ КРИМИНАЛИТЕТ насока КриминалистМетодика на истражување општ криминалитет13.02.2020
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ насока БФКМетодика на истражување на финансиски криминал11.02.2020
БОДОВНА ЛИСТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА НАСОКА БФККриминалистичка методика11.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Резултати од испит од 28.01.2020 година по предметот „ Методика на истражување на општ криминалитет“Методика на истражување општ криминалитет04.02.2020
Бодовна листа и резултати од испит по Економско – финансиски криминалЕкономско-финансиски криминал03.02.2020
Резултати од испит по Компјутерска безбедностКомјутерска безбедност03.02.2020
Бодовна листа и резултати од испит по предметот Криминалистичка методика насока БезбедностКриминалистичка методика03.02.2020
Бодовна листа по предметот Криминалистичка методика БФККриминалистичка методика03.02.2020
Бодовна листа по предметот Криминалистичка методикаКриминалистичка методика03.02.2020
Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на економско – финансиски  криминалитетМетодика за истражување на економско-финансиски криминал03.02.2020
Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Економска криминалистикаЕкономска криминалистика03.02.2020
Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на финансиски криминалитетМетодика на истражување на финансиски криминал03.02.2020
Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на компјутерски криминалитетМетодика на истражување на компјутерски криминал03.02.2020
Резултати од 1 и 2 колоквиум по Криминалистичка методикаКриминалистичка методика28.01.2020
Резултати од 1, 1 поправен и 2 колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет“Методика за истражување на економско-финансиски криминал27.01.2020
Резултати од 1, 1 поправен и 2 колоквиум по предметот „Методика на истражување на финансиски криминалМетодика на истражување на финансиски криминал27.01.2020
Резултати од 1, 1 поправен и колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет“Методика на истражување на компјутерски криминал20.01.2020
Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по Криминалистичка методика реализиран на 25. 11. 2019 и 23.12.2019 годинаКриминалистичка методика20.01.2020
Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по Криминалистичка методика реализиран на 25. 11. 2019 и 23.12.2019 годинаКриминалистичка методика09.01.2020
Резултати од 1 колоквиум по Криминалистичка методика реализиран на 25. 11. 2019 годинаКриминалистичка методика24.12.2019
БОДОВНА ЛИСТА ПО ЕКОНОМСКА КРИМИНАЛИСТИКАЕкономска безбедност24.12.2019
БОДОВНА ЛИСТА КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТКомјутерска безбедност24.12.2019
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ – КРИМИНАЛИСТМетодика на истражување на компјутерски криминал24.12.2019
БОДОВНА ЛИСТА ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ – БЕЗБЕДНОСТМетодика за истражување на економско-финансиски криминал24.12.2019
Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по предметот „Методика на истражување на финансиски криминал“ БФКМетодика на истражување на финансиски криминал22.12.2019
Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет“Методика за истражување на економско-финансиски криминал22.12.2019
Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет“Резултати од 1 и 1 поправен колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет“Методика на истражување на компјутерски криминал22.12.2019
Резултати од испит ноемвриска казнена по предметот „Методика на истражување на општ криминалитет“Методика на истражување општ криминалитет16.12.2019
Резултати од испит во ноемвриска казнена сесија по Компјутерска безбедност реализиран на 03.12. 2019 годинаКомјутерска безбедност16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ ИСПИТ) И 2 ДЕЛ ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛИТЕТ“Методика за истражување на економско-финансиски криминал16.12.2019
Резултати од испит ноемвриска казнена сесија по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет“Методика на истражување на компјутерски криминал16.12.2019
Резултати од испит ноемвриска казнена по предметот „Економска криминалистика“Економска криминалистика16.12.2019
Резултати од 1 колоквиум по Криминалистичка методикаКриминалистичка методика05.12.2019
Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет“Методика на истражување на компјутерски криминал05.12.2019
Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на финансиски криминал“Методика на истражување на финансиски криминал05.12.2019
Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет“Методика за истражување на економско-финансиски криминал05.12.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Светлана Николоска19.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Светлана Николоска19.07.2019
Blog Attachment