Редовен професор д-р Снежана Никодиновска Стефановска

image_url

Редовен професор д-р Снежана Никодиновска Стефановска

Родена е 02.09.1955 година во Скопје. Во 1981 година дипломира на Правниот факултет во Скопје и се здобива со титулата дипломиран правник. Во 1990 станува магистер по меѓународни односи и меѓународно јавно право на Правниот факултет во Скопје. Во 2001 год. на Факултетот за безбедност – Скопје се стекнува со звање доктор од областа на безбедноста. Работи на Факултетот за безбедност од 1984 година како помлад асистент, асистент, доцент, вонреден и редовен професор. Има земено учество во повеќе научно-истражувачки проекти и објавено голем број на трудови. Зборува одлично англиски, српски, хрватски и делумно француски. Одлични компјутерски вештини: MS Word, Office, Excel, Outlook, Internet. Добри комуникациски способности, како и способност во координирање и администрирање на меѓународни и домашни проекти.Превземи CV…

1.Дејноста и улогата на неутралните и неврзаните земји во рамките на КЕБС’, Трета програма на Радио Скопје 19.02.1989;
2. Неврзувањето и неутралноста, (магистерска теза), Правен Факултет, Скопје одбранета на 9.02.1990;
3. ‘Некои аспекти за улогата на КЕБС во светлината на современите длабоки промени во Европа’, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, бр. 4 /1992;
4. ‘Европа повторно на патот”, Пулс, 17.12/1992;
5. ‘Меѓународното право и проблемот на континуитетот и сукцесијата на државите’, Безбедност, Скопје, бр. 4/1992
6. Улогата на Високиот комесар на КЕБС за национални малцинства’, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје 1994;
7. Д-р Звонимир Јанкуловски, “Полиција и човекови права” – приказ, Безбедност, бр.2/95, Скопје;
8. ОБСЕ на прагот на 21-от век, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1996/97;
9. Процедури и механизми на ОБСЕ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1997/98;
10. Односите на ОБСЕ со другите меѓународни организации ангажирани во меѓународната безбедност, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1998/99;
11. Д-р Владимир Ортаковски, “ Малцинствата на Балканот” – приказ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1998/99;
12.Човековата димензија на ОБСЕ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1999/2000;
13.Гоцевски Т., Ортаковски В., Георгиева Л., “Разрешување и трансформација на конфликти” – приказ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 1999/2000;
14. Институционалната структура на ОБСЕ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2001;
15. Местото и улогата на ОБСЕ во современите меѓународни односи, (докторска дисертација), Факултет за безбедност, Скопје, 2001;
16. Кодекс на однесување во политичко-воените аспекти на безбедноста на ОБСЕ, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2002 ;
17. Едуцатион оф рома , “Нон-дисцриминатион Рењиењ, Републиц оф Мацедониа”, Цоунцил оф Еуропе, Генерал Дирецторате фор Хуман Ригхтс, Сецретариат оф тхе Фрамењорк Цонвентион фор тхе Протецтион оф Натионал Миноритиес, 2003;
18. Уставно-правни основи за регулирање на примената на специјалните истражни мерки, Јавна дискусија за нацрт амандманот ХИХ на Уставот на Република Македонија (прилози кон јавната дискусија), Полициска академија, Скопје, 2004.
19. Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Годишник на полициска академија, Скопје, 2005/2006.
20.Трет столб на ЕУ- Правда и внатрешни работи, Скопје, 2007, стр.81-91.
21. Европол – нова структура и мандат, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2007/2008, стр. 280-289.
22. За безбедноста – нови концепти, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2009 стр.220-229.
23. Правда и унутрашни послови у Лисабонском уговор, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.14/ 2009,Tom VI, Godina LVIII/ Knjiga 534, str 61-70.
24. Лисабонски договор-главни институционални иновации, Хоризонти, Битола, Година 5, бр.5, 2009, стр.171-180.
25.С.Никодиновска,, И.Малетиќ, М. Миленковска, Правната положба на припадниците на безбедносните сили учесници во конфликтот 2001 година, Факултет за безбедност, Скопје, 2009, стр.111-138.
26. Високиот претставник на унијата за заедни;ка надворешна и безбедносна политика, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2010, стр.33-41.
27. The EU Internal Security Strategy, Suzbijanje kriminala i evropske integracije, KPA i Hans Seidel Stifung, Beograd, 2010, str 321-328
28. Имликациите на Лидсабонскиот договор за надворешната димензија на областа на слобода, безбедност и правда, Хоризонти, Битола Година 5, бр.5, 2010, стр.171-180.
29. Joint Investigation Teams – Europol’s participation,
30. Европската безбедносна и одбранбена политика во Лисабонскиот договор, Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија( зборник на трудови), Факултет за безбедност, Скопје, 2010, стр. 85-99
31.Comon Foreign and Security Policy after the Lisbon Treaty, NBP Journal of Crimanlistics and Law, Beograd, br.3/2010, str.39-49.
32. POLICING AND THE RULE OF LAW – OSCE’S PERSPECTIVE, Beograd
33. COMBATING TERRORISM IN THE EUROPEAN UNION, 2011
34. Security Concepts of the Euro-Atlantic Organizations – Field of Coordination, Cooperation or Competition, Факултет за безбедност-Скопје, (Зборник на трудови) Конференција Охрид , 2011
   36. S. Nikodinovska-Stefanovska EUROPOL COUNCIL DECISION – NEW LEGAL BASIS FOR EUROPOL- Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje, (zbornik radova)  Kriminalističko policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel”, Beograd, 2011. (ISBN 978-86-7020-199-6), str.215-223
   37. S. Nikodinovska-Stefanovska, ULOGA EVROPSKE UNIJE U MEĐUNARODNOJ BEZBEDNOSTI: ZAJEDNIČKA BEZBEDNOSNA I ODRAMBENA POLITIKA, Spoljna politika Srbije i Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije, (zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Harmonizacija spoljne politike Republike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije) Institut za međunarodnu politiku i privredu  i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, 2012, (ISBN 978-86-7067-171-3), str. 353-367      
   38 S. Nikodinovska-Stefanovska, .INTERNATIONAL POLICE REFORM EFFORTS IN SOUTH EASTERN EUROPE, Thematic Conference Proceedings of International significance, International Scientific Conference ”Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Tom I ,Volume I, Belgrade, 2012,  (ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020 -217-7),
   39. Nikodinovska-Stefanovska S.,  M. Đurovski, UNUTREŠNJA  BEZBEDNOST EU I POLICIJSKA SARADNJA U POSTLISABONSKOJ ERI, Suzbijanje kriminala i evropske integracije, sа osvrtom na visokotehnološki kriminal, (zbornik radova) Visoka škola unutrašnjih poslova, Laktasi, Republika Srpska, BiH, 2012, (ISBN 978-99938-43-36-8) str.385-395
   40. S. Nikodinovska-Stefanovska, REGIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS-THE OSCE HUMAN DIMENSION,  Култура Полиса часопис за неговање демократске политичке културе, Година IX посебно издање  2 за 2012,  Култура – Полис Нови Сад, Криминалистичко-полицијска академија, Београд , 2012, (ISSN 1820-4589), str. 159-173
   41. Никодиновска-Стефановска, С., М. Ѓуровски, NATO’s NEW STRATEGIC CONCEPT AND TRANSFORMATION OF THE DEFENCE-SECURITY SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, International Scientific Conference, Security and Euroatlatic perspectives of the Balkans, Police Science and Police Profession (States and perspectives) Faculty of Security-Skopje, Volume I, Skopje, 2011, (ISBN978-608-4532-17-0 (T.1)) 
   42.  S. Nikodinovska-Stefanovska, AN ALLIANCE FOR THE 21ST CENTURY – NATO’S NEW STRATEGIC CONCEPT, Horizons, International scientific magazine,  University “St.Kliment Ohridski”- Bitola, Year VIII, Volume 8, Bitola, 2012, (ISSN 1857-6206), str.79-88
43. S. Nikodinovska-Stefanovska, LISBON TREATY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE EUROPEAN UNION, Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske Unije (II), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Beograd, 2012, str. 729-752  
   44. S. Nikodinovska-Stefanovska, ОБСЕ – ПРЕВЕНЦИЈА НА КОНФЛИКТИ, Me|unaroden godi{nik na fakultetot za bezbednost, Skopje, 2012,ISBN 987-608-4532-10-1
   45. Gjurovski M., S. Nikodinovska-Stefanovska, L. Gjurov, THROUGH NATO MEMBERSHIP TO ECONOMIC SECURITY AND STBILITY, Montenegro economic trends, MONET, Institute for Security Studies and Prognoses, Volume 31/1, edicija BEZBJEDNOST Volume 1, jun 2012, (ISSN 1451-3617), str.18-25
   46. S. Nikodinovska-Stefanovska, THE OSCE AND HUMAN SECURITY, Criminal Justice and Security – Contemporary Criminal Justice Practice and Research, conference proceedings (eds. Meško, G., Sotlar, A. and Jack R.Greene), University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2013, str.357-369 (these conference proceeding are included in the Conference Proceedings Social Science Citation Index (Thomson Reuters)
   47. Gjurovski M., S. Nikodinovska-Stefanovska, THE PLACE AND ROLE OF PUBLIC SECURITY IN SECURITY STUDIES AND CONCEPTS, Thematic Conference Proceedings of International significance, International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Tom III, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2013, (ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020 -262-7), str. 357-358
   48. S. Nikodinovska-Stefanovska, M. Gjurovski, PREVENTING AND FIGHTING ORGANIZED CRIME IN THE EU – A NEW ERA WITH THE LISBON TREATY AND THE STOCKHOLM PROGRAMME, Супротставлјање организованом криминалу правни оквир, међународни стандарди и процедуре, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013, ( ISBN 978-86-7020-266-5) str.419-429
   49. S. Nikodinovska-Stefanovska,   THE STRATEGIC IMPORTANCE OF CENTRAL ASIA: THE NEW GREAT GAME, The Balkans between past and future: Security, Conflict resolution and Eeuro-atlantic integration, Faculty of Security-Skopje, Volume I, Skopje, 2013, ISBN 978-608-35-4 (T.1) str.378-388
   50. S. Nikodinovska-Stefanovska, WOMEN IN CONFLICT AND PEACE: CONTEMPORARY GENDER PERSPECTIVES, Contemporary Macedonian Defence, Gender equality and gender perspective in defence and security, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, Year 13, Vol. 13, Skopje, 2013,  ( ISSN 1409-8199), str.27-40
   51. Gjurovski M., S. Nikodinovska-Stefanovska, REGIONAL COOPERATION IN THE WESTERN BALCANS IN THE AREA OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT, Srbija u Jugoistocnoj Evropi, (zbornik radova), Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, 2013, (ISBN 978-86-7067-183-6) str. 510-525
   52. S. Nikodinovska-Stefanovska, CSDP POLICE/RULE OF LAW MISSIONS IN THE WESTERN BALKANS – CASE MACEDONIA, International conference, EU integration: Chalenges and Prospectis for Western Balkans Countries, Institute of International Politics and Economics, Hanns Seidel Stiftung, Belgrade, 2013
   53. S. Nikodinovska-Stefanovska, THE EU AND REGIONAL COOPERATION IN THE WESTERN BALKANS, International Scientific Conference, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Eeuro-atlantic Integrations, Faculty of Security-Skopje, Volume II, Skopje, 2015(2014) , ISBN 978-608-4532-52-1 (T.2), str.339-353
    54. S. Nikodinovska-Stefanovska, GENDER BASED VIOLENCE- OON RESPONS, Насиље у Србији узроци облици последице и друштвене реакције,  Зборник радова, Том II, Криминалистичко -полицијска академија,Фондација “Ханс Зајдел”,  Beograd, 2014, (ISBN 978-86-7020-285-6) str.180-189
   55.  S. Nikodinovska-Stefanovska, THE CONCEPT OF SECURITY AND SECURITY STUDIES, Thematic Conference Proceedings of International significance, International Scientific Conference ”Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Tom II ,Volume II, Belgrade, 2015, (ISBN 978-86-7020-320-4, ISBN 978-86-7020-190-3), str.49-56
    56. S. Nikodinovska-Stefanovska,  COMBATING CONTEMPORARY FORMS OF CRIME – THE CONCEPT AND PRACTICE OF JOINT INVESTIGATION TEAMS, Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“, (zbornik radova),Tom I, Kriminalisti~ko policijska-akademija i Fondacija    ”Hans Zajdel”, Beograd, 2015, (ISBN 978-86-7020-322-8), str.231-239
     57. S. Nikodinovska-Stefanovska,  EU- NATO RELATIONS IN POST LISBON ERA, International Scientific Conference “Researching security – approaches, concepts and policies “, Faculty of Security – Skopje Skopje, 2015 
     58. THE OSCE CONCEPT OF COMPREHENSIVE AND CO-OPERATIVE SECURITY, International Yearbook of the Faculty of Security – Skopje, Skopje, 2015 .
    59. S. Nikodinovska-Stefanovska, M. Gjurovski, THE OSCE’S ROLE IN THE EUROPEAN SECURITY ARCHITECTURE, Institute for Comparative Law, Belgrade , 2015
2016
60. S. Nikodinovska-Stefanovska, LISBON TREATY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE EUROPEAN UNION, The seventh international scientific conference, CONTEMPORARY TRENDS IN SOCIAL CONTROL OF CRIME, the Faculty of Security – Skopje, Skopje, 2016.
 61. S. Nikodinovska-Stefanovska, EUROPEAN CYBERCRIME CENTRE, THE VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHIBALD REISS DAYS”, ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES, ZEMUN, BELGARDE, 2016.
62. S. Nikodinovska-Stefanovska, -EU’S DATA PROTECTION REFORM -DATA PROTECTION CHALLENGES IN THE FIELD OF POLICE AND CRIMINAL JUSTICE, 5th international scientific and professional conference, the police college research days in Zagreb, Croatia , 2016.
63 Vesna Trajkovska, Snežana Nikodinovska-Stefanovska TEACHING ENGLISH COLLOCATI ONS TO LAW ENFORCEMENT STU DENTS BASED ON EU LEGAL ACTS ON IMMIGRATI , University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security-Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, Ljubljana 2016
64. S. Nikodinovska-Stefanovska, AREA OF FREEDOM SECURITY AND JUSTICE – THE EU’S NEW SECURITY AGENDA, (Tara 2016)”, ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES, ZEMUN, BELGARDE, 2016.
 
65. S. Nikodinovska-Stefanovska, -INTER-ORGANIZATIONAL SECURITY CO-OPERATION IN EUROPE: EU’S RELATIONS WITH NATO AND OSCE, international scientific conference, SECURITY CONCEPTS AND POLICIES – NEW GENERATION OF RISKS AND THREATS (Ohrid, 04 – 05 June, 2017.) Faculty of Security-Skopje, Skopje, 2017.
66. S. Nikodinovska-Stefanovska, RECONCEPTUALISATION OF SECURITY IN THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS, The nine international scientific conference, SECURITY SYSTEM REFORMS AS PRECONDITION FOR EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS ( Ohrid, 04 – 05 June). Faculty of Security-Skopje, Skopje, 2018.
67. S. Nikodinovska-Stefanovska, – EU POLICY ON FIGHTING HYBRID THREATS, UKLO, Bitola ,2018.
68. Marjan Gjurovski, Snezana Nikodinovska Stefanovska, CONCEPTUAL APPROACH IN CREATING SECURITY POLICY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA- THE VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ARCHIBALD REIS DAYS,    UNIVERSITY OF CRIMINAL INVESTIGATION AND POLICE STUDIES ZEMUN, (O2-3 OCTOBER),  BELGRADE,  2018
69. Vesna Trajkovska, Saše Gerasimoski, Snežana Nikodinovska-Stefanovska, ANALYS ING MACEDONIAN TRANSLATIONS OF ENGLISH TERMS RELATED TO PRIVATE SECURITY , Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe,From Common Sense to Evidence-based Policy-making, Conference Proceedings , LJUBLJANA, 2018
Меѓународни односи со меѓународна соработка
Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
Европско право
ОБСЕ и европска безбедност
Право на ЕУ – правда и внатрешни работи
Меѓународни односи
Право на Европска унија
Вторник – 9,00-10,30
Среда – 9.00-10.30

Телефон: + 389 2 2546-211 л.321

Факс: + 389 2 2545-070

E-пошта: snikodinovska@fbskopje.mk

 

НасловПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МПС13.09.2020
Резултати (од втор колоквиум и завршен ) испит по предметот Меѓународни односи одржан 24.08. 2020Meѓународни односи07.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МПСМеѓународна полициска соработка, Меѓународни односи07.09.2020
Резултати по предметот Европско правоЕвропско право03.09.2020
Резултати по предметот Меѓународни односиMeѓународни односи03.09.2020
Список на студенти по групи за испитот Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка кој ќе се одржи на 31.08.2020 годинаMeѓународни односи, Меѓународна полициска соработка25.08.2020
ТЕРМИНИ И СПИСОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАЈ ПРОФ. НИКОДИНОВСКА23.08.2020
Се известуваат студентит дека поради технички причини испитите кај проф. Снежана Никодиновска-Стефановска закажани за 19.08.2020 се одложуваат18.08.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МПС 24 ЈУНИ 2020Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка, Меѓународни односи27.07.2020
Резултати од завршен испит по предметот Право на Европска Унија насока БЕИПраво на ЕУ17.07.2020
ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ СО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА 24.06.2020 КАЈ ПРОФ. С. НИКОДИНОВСКА-СТЕФАНОВСКАМеѓународни односи со меѓународна соработка, Меѓународни односи06.07.2020
Резултати по предметот Меѓународни односи и МПСМеѓународни односи со меѓународна полициска соработка, Меѓународни односи01.07.2020
Материјали по предметите Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка и Право на ЕУМеѓународни односи со меѓународна полициска соработка, Право на ЕУ16.04.2020
Известување и материјали по предметот Право на ЕУ/Европско право09.04.2020
Материјал за предметите Меѓународни односи и Меѓународна полициска соработка08.04.2020
Презентација за предметите Мегународни односи и меѓународна полициска соработкаМеѓународни односи со меѓународна полициска соработка24.03.2020
Резултати по предметот ОБСЕ И ЕВРОПСКА БЕЗБЕДНОСТОБСЕ и европска безбедност21.02.2020
Резултати по предметот МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА КРИМИНАЛИСТМеѓународни односи со меѓународна полициска соработка21.02.2020
Резултати по предметите Европско право и Право на Европска унијаЕвропско право, Право на ЕУ21.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИМеѓународни односи10.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 ГОДИНА ПРЕДМЕТИ: МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МПС ЕВРОПСКО ПРАВО МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИЕвропско право, Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка, Меѓународни односи10.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМЕвропско право, Меѓународни односи, Управување со кризи26.11.2019
Известување за промена на часови за предавање Меѓународни односи насока Безбедност и евроатлантски интеграции прва година и по предметот Кризен менаџментКризен менаџмент, Меѓународни односи01.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска22.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска22.07.2019
Blog Attachment