Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ

image_url

Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ

Роден е 09.04.1956 година. Во 1996 година на Факултетот за безбедност – Скопје се стекнува со
титулата доктор на науки од областа на безбедноста. На Факултетот за безбедност -Скопје во областа на Едукација и истражување работи од 1981 година.
Има напишано повеќе научни и стручни трудови и учествувано на повеќе научно-истражувачки проекти и конференции.
Исто така има предавано на Филозофскиот факултет -Скопје на Институто за социјална работа и социјална политика во учебната 2001/2002 и 2002/2003 год, на Правниот факултет – Београд на специјалистички постдипломските студии во 2007/2011, на Правниот факултет – Скопје постдипломски студии на курсот по Криминологија и Кривично право.
Компјутерски вештини: Word, Exsel Power Point, Publisher, Internet.

Превземи CV…

1.Оштетениот во преткривичната постапка и истрагата.
2. Односот полиција- жртва во преткривичната постапка (Македонска ревија за кривиčно право и криминологија, бр.1-2/ 2000, стр. 274-275)
3.Правата на жртвата- неопходен услов за успешна соработка на Република Македонија со Хашкиот трибунал,Македонскаревијазаказненоправои криминологија- тематски број, 1-2/ 2001, стр. 97-108.
4.Victimization of Children and modern Armed Conflicts with a Special Emphasis on the Situation in Macedonia, European
5. Жртви на трговијата со луѓе, едиција: Организиран криминал, Проект на програмата Темпус и Кардс: Повисок степен обука за борба против организираниот криминал, Центарзаобразованиенакадризаобластана безбедноста,Факултет за безбедност, Скопје, 2002
6. Деца во судир со законот (Зборник: Правата на детето и малолетниčката правда, Здруžението за заштита на правата на детето, ДЦИ- секција за Македонија, 2002, стр. 25-40
7. Основни карактеристики на ресторативна правда со посебен осврт врз посредувањето помеѓу жртвата и сторителот, Скопје, септември 2002, стр. 36-44.
8. Прилог во дефинирањето на злоупотреба на децата во политички цели и во текот на изборната кампања, (Зборник на трудови: Стоп на злоупотребата на децата во текот на изборната кампања, Здружение за заšтита на правата на детето, ДЦИ- секција за Македонија, Скопје 2003, стр. 78-86).
9. Хуман педагог и основоположник на општествена самозаштита како наука, прилог во монографијата за ţивотот и делото на проф. д-р Јордан Спасески: Животот исполнет со хуманизам од д-р Пере Аслимоски, Полициска академија- Скопје, 2003, стр. 194- 199).
10. Право на надомест на штета- основно право на жртвите на злоупотреба на власта (Зборник: Јавна дискусија за Нацрт амандманот XIX на Уставот на Република Македонија- прилози кон јавата дискусија) Полициска академија, Скопје, 2004, стр. 49-56)
11. Меѓународни стандарди поврзани со малолетници лишени од слобода и нивна имплементација во националното законодавство (Зборник: Има ли живот за време и по затворањето, Здружение за заштита на правата на детето, ДЦИ- секција за Македонија, 2004, стр. 70-92).
12. Крајновнимателносопретстојнитеизменина казненото право (Новото казнено законодавство во примена- тркалезна маса-советување, 11-12 јуни 2004 година, Охрид) Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 3/2004, стр. 109- 116.
Трговија со луѓе- криминолошки и виктимолошки аспекти (материјал подготвен за слушателите на обуката во рамките на реализацијата на проектот: Обука за организиран криминалитет), Полициска академија, Скопје, февруари 2005 (издадено посебно ЦД) 14. Нов модел на малолетничка правда и диверзионите мерки и постапки (стр. 153-163) Годишник на Полициската академија- Скопје, 2005/ 2006, Скопје
15. Виктимолошки аспекти на македонскиот Кривичен законик, 10 години под примената на Кривичниот законик на Република Македонија, Македонска ревија за казнено право и криминологија,Скопје, бр. 2/2006, стр. 59-83.
16.Виктимолошки аспекти на Законот за малолетничка правда, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Скопје, бр. 3/2006, стр. 97- 112
17. Institutionalization of Education and Training a Prerequisite for Successful Fight Traficking in Human Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present and Future, Faculty of Crimanal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia, Ljubljana Septembar 21-23, 2006, p. 131.
18. Human Rights Agenda in Police Education (with Stojanka Mirčeva) Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present and Future, Faculty of Crimanal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia, Ljubljana Septembar 21-23, 2006, p. 146- 148
19. Педагоšка социопатологија (во коавторство со д-р Јордан Спасески ид-р Пере Аслимоски)- учебник, Педагошки факултет- Битола, 2006; второ издание 2009.
20. Правата, заштитата и помошта на жртвите во Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговијата со луѓе (стр. 68- 80), Годишник на Полициската академија, 2007, Скопје
21. Новините во положбата на оштетениот во кривичната постапка (стр. 215-236), 10 години примена на Законот за кривčната постапка на Република Македонија, Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 2/2007.
22. Кривично-правна заштита жртава кривичних дела у Републици Македонији Темида-, Београд, бр. 1/2008, стр. 25- 46.
23. Кривични дела на штета на малолетни лица), Годишник на Полициската академија, 2007/2008, Скопје, стр. 1- 18.
24. Pregled kriminoloških idej in kriminološkega raziskovanja v Republiki Makedoniji- An overview of criminological ideas and criminological research in the Republic of Macedonia, (koavtorstvo so Arnaudovski, Lj.) Varstvoslovlje, Jоurnal of Criminal Justice and Security, Revija za teorijo in prakso zagotavljanja varnosti, 2/2008., str. 392-411.
25. Trafficking in human biengs- the practice in the Republic of Macedonia, Blue abstact book, p. 223. Research in Education and Rehabilitation Sciences, 7 međunarodni znastveni skup, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Unuiversity of Zagreb Zagreb, 14- 16 jun 2007
26. Кривично-правна заштита на малолетни лица- жртви на кривични дела, Зборник на трудови Малолетниčка Правда- од идеја до практика, Полициска академија, Скопје, 2008, стр. 265-297.
27. Makedonski Zakon o maloletničkoj pravdi (osnovna načela, deca u riziku, diverzioni postupci, maloletnici- ţrtve, aletrnativne mere) (str. 217- 235), Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina I, Kotor, br. 2/ 2008
28. Фонд за обештећење жртава кривичних дела, зборник на трудови: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања- III део (едитор: Ѓорѓе Игњатовиќ), Правни факултет Универзитета у Београду, Библиотека Crimen 10, 2009, стр.368-381.
29. Ресторативна правда и Закон о малолетничкој правди са посебним освртом на медијацију, Црногорска ревија за кривично право, година II, Удружење за кривично право и криминалну политику Црне Горе, бр. 1, 2009, Перспективе даљег развоја кривичног законодавства Црне Горе, Треќе стручно саветовење, Будва 10-12 септембра, 2009 , стр. 405- 422
30. Miran Mitar, Helmut Kiry, Gorazd Meško, Irma Kovčo Vukadina, Oliver Bačanović: Attitudes towards Risks, Crime and Punishments of Criminal Justice and Security in Croatia, Macedonia, Serbia and Slovenia in 2009- IX. Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009.
31. Oliver Bačanović: The Feeling of Safety Among the Population of Skopje, IX. Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009.
32. Oliver Bačanović, Nataša Jovanova: Students, Attitudes Regarding Criminality, IX. Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009.
33. Кривични дела на штета на малолетни лица, Годишник на Полициската академија, 2007/08, Скопје, стр. 1-18.
34. Бачановиќ, О., Стојановски, Т., Крстевска, К., Мирчева, С. Постапување со ранливи групи во полициската станица и проширување на процесните права на жртвата во кривичната постапка, Македонска ревија за казнено право и криминологија, 1/2009, Скопје, стр. 235-266.
35. What does the Republic Macedonia done in terms of the fight against human trafficking? abrstact for International Symopsium on Victimology, August 23- 28, 2009, Tokiwa, Japan.
36. Ресторативна правда и Законот за малолетничка правда со посебен осврт врз медијацијата во Зборникот на трудови: Малолетничка правда- ресторативна правда, (ур. Бачановиќ, О.), 2009, стр. 113-131.
37. Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска, В., Просароска, Ж. (2009), Компаративна анализа на системите на малолетничка правда и полициското постапување со малолетници, едициja: Малолетничка правда.
38. Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска, В., Просароска,Ж.(2009),Прирачникзаполициско постапување во системот на малолетничка правда, Факултет за безбедност- Скопје, 2009
39. Zaštita ţrtava trgovine ljudima u Republici Makedoniji vo zbornik na trudovi: Suzbijanje kriminala i evropske integracije, Kriminalističko-policijska akademija i Hans Zajdel Fondacija za Srbiju i Crnu Goru 2010,, str. 55-64.
40. Bačanović O., Jovanova, N. Characteristics of fear of crime in Skopje vo Social Control of Unconventional Deviance- Conference Proceedings- University of Maribor- Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, Slovenia, september 2010.
41. Bačanović, O.- Jovanova, N. Nasilje u školi- ţrtve i reakcije škole, u knjizi apstrakta: Prava ţrtve i EU: izazovi pruţanja pomoći ţrtvama, Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije, 11- 12 novembar 2010, Beograd, str. 35-36.
42. Uvođenje vikmologije u raznim ciklusima nastave i metode primenjivane u nastavi i na veţbama iz viktimologije na Fakultetu bezbednosti u Skopju, u knjizi apstrakta: Prava žrtve i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije, 11- 12 novembar 2010, str. 68-69.
43. Restorativnapravdaumakedonskomkaznenom zakonodavstvu i poteškoće u njenoj implementaciji, Temida, 3/2010, str. 5- 22.
44. Bačanović, O., Jovanova, N. Nasilje u školi- ţrtve i reakcije škole, zbornik: Prava ţrtve i EU- Izazovi pruţanja pomoći ţrtvama (ur. Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić), Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, Beograd, 2011, str. 299- 316.
Виктимологија
Пенологија
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Криминална политика
Основи на виктимологијата

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Академска 2021/2022- зимски семестар

ВИКТИМОЛОГИЈА, ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈА

Студиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политика

Понеделник: 12 до 14 часот

Среда: 12.30 до 14,30 часот

Телефон: +389 2 2546-211, лок. 316
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:
1. oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
2. oliverb@ukim.edu.mk;
НасловПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ПЕНОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦАТА И ВИКТИМОЛОГИЈА – ИСПИТ ОДРЖАН НА 8.07. 2021Виктимологија, Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Пенологија09.07.2021
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦАТА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА – ИСПИТ ОДРЖАН НА 5.07. 2021Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција06.07.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Виктимологија и Основи на виктимологија одржан на 30.06. и 5.07. 2021Виктимологија, Основи на виктимологијата06.07.2021
Прелиминарна листа по предметот Малолетничка делинквенција /и криминала на штета на деца/ (академска 2020/21)Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца08.06.2021
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ ОДРЖАН НА 3.06. 2021Малолетничка делинквенција04.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОГИЈА ОДРЖАН НА 10.05.2021Пенологија11.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ по Виктимологија и Основи на виктимологија одржани на 7.05. и 10.05. 2021Виктимологија, Основи на виктимологијата11.05.2021
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА) – Прв колоквиум 12.04. 2021Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција19.04.2021
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА) – Прв колоквиум 12.04. 2021Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција13.04.2021
Листа на активности по предметот Пенологија (академска 2020/21)Пенологија16.02.2021
Листа на активности по предметот Основи на виктимологија (академска 2020/21)Основи на виктимологијата16.02.2021
ЛИСТА на активности по предметот Виктимологија (академска 2020/21)Виктимологија16.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПЕНОЛОГИЈА ОД ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ 08.02.2021Пенологија11.02.2021
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА/ ОД ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ 02.02.2021Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца06.02.2021
Прелиминарна листа по предметот Пенологија (академска 2020/21)Пенологија27.01.2021
Прелинарна листа по предметот Основи на виктимологија (академска 2020/21)Основи на виктимологијата27.01.2021
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА листа по предметот Виктимологија (академска 2020/21)Виктимологија27.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 13.01. 2021 Виктимологија и Основи на виктимологија Студиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политикаВиктимологија, Основи на виктимологијата21.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ПЕНОЛОГИЈА ВТОР КОЛОКВИУМ 11.01.2021Пенологија18.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ПЕНОЛОГИЈАМалолетничка делинквенција, Пенологија20.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ oдржан на 25.11. 2020 по предметите Виктимологија и Основи на виктимологија Студиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политикаВиктимологија, Основи на виктимологијата30.11.2020
РЕЗУЛТАТИ ПЕНОЛОГИЈА ПРВ КОЛОКВИУМ 23.11. 2020Пенологија27.11.2020
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА/МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ВИКТИМОЛОГИЈА ОД ИСПИТОТВиктимологија, Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција27.11.2020
Се известуваат студените од студиските програми Криминалистика и Криминологија и криминалистика кои на 3.09. 2020 година полагаа испит, одн. втор колоквиум од предметите Малолетничка деликнвенција и криминал на штета на децатаВиктимологија, Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција, Основи на виктимологијата14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА- ВТОР КОЛОКВИУМ и ЦЕЛ ИСПИТВиктимологија, Основи на виктимологијата11.09.2020
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦАТА/ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА- ВТОР КОЛОКВИУМ И ЦЕЛ ИСПИТМалолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција11.09.2020
Се известуваат студентите кои имаат испити кај проф.д-р Оливер Бачановиќ на ден 09.09.2020 година, дека испитите се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 25.09.2020 во 10,00 часот.03.09.2020
Резултати по предметот ДЕЦА ЖРТВИ- ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020Деца – жртви на криминал14.07.2020
Резултати од колоквиум и испит по предметот Пенологија насока Криминалист и ККППенологија06.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАМалолетничка делинквенција29.06.2020
РЕЗУЛТАТИ ЦЕЛ ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАМалолетничка делинквенција29.06.2020
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА- ЦЕЛ ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМРЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА- ЦЕЛ ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМВиктимологија, Основи на виктимологијата29.06.2020
Резултати од ЕСЕИ, СЕМИНАРСКИ И ДОМАШНИ РАБОТИ по предметите ПЕНОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА насока Криминалист и ККПДеца – жртви на криминал, Малолетничка делинквенција, Пенологија04.06.2020
Материјал по предметот Малолетничка деликвенција насока Криминалист и ККПМалолетничка делинквенција29.05.2020
Материјал по предметот Пенологија насока Криминалист и ККППенологија26.05.2020
Материјали по предметот Пенологија насока Криминалист и ККППенологија21.05.2020
Материјали по предметот Малолетничка деликвенција насока Криминалист и ККПМалолетничка делинквенција14.05.2020
Материјали по предметот Малолетничка деликвенција насока Криминалист и ККПМалолетничка делинквенција13.05.2020
Материјали по предметот Пенологија насока Криминалист и ККППенологија04.05.2020
Материјал по предметот Малолетничка деликвенција насока Криминалист и ККПМалолетничка делинквенција30.04.2020
Материјали по предметот Малолетничка деликвенција за насока Криминалист и ККПМалолетничка делинквенција25.04.2020
Материјали по предметот Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца за наока криминалист и Малолетничка деликвенција наока ККПМалолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција16.03.2020
Материјали за учење по предметот Пенологија насока Криминалист и ККППенологија16.03.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Конечни бодовни листи по предметот Виктимологија-посебен делВиктимологија – посебен дел06.02.2020
Конечни бодовни листи по предметот ВиктимологијаВиктимологија06.02.2020
Конечни бодовни листи по предметот Основи на виктимологијаОснови на виктимологијата06.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈАВиктимологија, Основи на виктимологијата04.02.2020
Резултати од испит по предметот ПенологијаПенологија04.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децата и Малолетничка делинквенцијаМалолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција04.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВИКТИМОЛОГИЈА втор поправен колоквиумВиктимологија04.02.2020
Вкупни резултати по предметот Виктимологија – посебен делВиктимологија – посебен дел23.01.2020
Вкупни резултати по предметот Основи на ВиктимологијаОснови на виктимологијата23.01.2020
Вкупни резултати по предметот ВиктимологијаВиктимологија23.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 15.01. 2020 ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛВиктимологија – посебен дел21.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 15.01. 2020 ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈАВиктимологија, Основи на виктимологијата21.01.2020
Резултати од есеј по предметот ВиктимологијаВиктимологија – посебен дел, Виктимологија14.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ по Виктимологија, Малолетничка делинквенција/ Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца и Пенологија одржан на 10.12. 2019Виктимологија, Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, Малолетничка делинквенција, Пенологија16.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА – ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМОснови на виктимологијата10.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ВИКТИМОЛОГИЈА–ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМВиктимологија10.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ ПРВ КОЛОКВИУМ 20.11. 2019Виктимологија – посебен дел25.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА – ПРВ КОЛОКВИУМОснови на виктимологијата25.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ВИКТИМОЛОГИЈА – ПРВ КОЛОКВИУМВиктимологија25.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Оливер Бачановиќ22.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Оливер Бачановиќ22.07.2019
Blog Attachment