Редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ

image_url

Редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ

Дипломиран правник, Правен факултет, Скопје, 1988. Во 1998 станува Магистар на правни и политички науки, на Правен факултет, Скопје. Одбраната на докторската дисертација беше на 06. 05. 2003 година на тема “Власта и корупцијата во политичкиот систем, со посебен осврт на Република Македонија” (на епистемолошко и глобално политичко ниво; со компаративна анлиза и со проекција на квалитативно новата национална антикорупциска стратегија)

Речиси 20 (дваесетгодишно) годишно непосредно, оперативно, практично искуство во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На самиот почеток како полициски инспектор по економски криминал, а потоа како инспектор по моторни возила, инспектор за малолетничка деликвенција, социо патолошки појави и проституција, инспектор за тешки кражби и разбојништва, Главен инспектор за корупција и организиран криминал на републичко ниво. Одлично зборува англиски, српско-хрватски и бугарски. Поседува одлични меѓучовечки комуникации и вештини за работа под притисок, како и меѓуетничка и меѓуверска толеранција.Превземи CV…

Објавени научни дела, учебници и трудови
 
– ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И(ЛИ) ДЕПАРТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  Де Гама, Скопје, 1999 (научна монографија)
            
– ПОТРЕБАТА ОД УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИКОРУПЦИСКА СТРАТЕГИЈА (коавтор)  ОБСЕ, Форум ЦСИД, Транспарентност Македонија, Скопје, 2001 (научна статија)
 
– КУЛТУРАТА НА ЗАКОНОТ НАСПРОТИ  КОРУПЦИЈАТА”(коавтор), Европска Комисија, Форум ЦСИД, Скопје, 2002
 
– СИСТЕМ НА НАЦИОНАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ (коавтор)   Британската амбасада во Македонија, ДФИД, Транспарентост Македонија, Скопје, 2002 (публикацијата е печатена на англиски и македонски јазик)
 
– СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ   Транспарентност Македонија, Министерство за надворешни работи на Финска, Скопје, 2003
 
– ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ (коавтор)  – Отвореноста и проодноста на новите невладини организации во компетитивниот граѓански сектор,   Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје, 2003
 
– КОРУПЦИЈАТА НАЈГОЛЕМА ПРЕЧКА ЗА ВЛЕЗ НА РМ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА , научна статија во Ревијата за казнено право и криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
 
– НОВОТО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО НЕ СООДВЕТСТВУВА  НА ПОТРЕБНИТЕ РЕФОРМИ , научна статија во Ревијата за казнено право и криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
 
– ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА ( со коментари, коавтор), ФИОМ, Скопје, 2006
 
– МАКЕДОНИЈА ПОСЛЕ ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР, НАЈГОЛЕМАТА ПРЕЧКА ЗА ВЛЕЗ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА, ФИОМ, Скопје, 2006
 
соработката меѓу надлежните институции во борбата против организираниот цриминал (коавтор), ФИООМ-Скопје, 2006
 
– ВЛАСТА КОРУМПИРА, со поднаслов “на епистемолошко, глобално-политичко и национално ниво: вистината за Македонија и неспроведувањето на квалитативно новата национална стратегија против организираниот криминал и корупцијата“ , Де Гама, Скопје, 2006 ( научна монографија, 479 стра
 
– ПРИЛОГ КОН РЕФОРМИТЕ  ВО ПРАВОСУДНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ, ПОНУДЕНИ РЕШЕНИЈА ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА ВРЗ ОСНОВА НА РАСПРАВАТА ЗА НАЦРТ АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ,  Годишник на Полициската академија, Скопје, 2005/2006
 
–  ЗБОРНИК ОД НАУЧНАТА РАСПРАВА “РЕФОРМАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“,  ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,  МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите), Скопје, 2009
 
– УСТАВНИ ИЗМЕНИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКО – БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ,  Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 201
 
– ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (коавтор) со поднаслов: “нови теоретски димензии со практични консеквенции, методика на откривање и докажување“. Трудот  е учебник ( 657 страни).
Кривично право
Организиран криминал и корупција
Кривично право и меѓународно кривично право
Криминологија
Понеделник и петок од 11 до 13 часот на  e-mail mlabovic@yahoo.com

Телефон: +389 2 2546-211, лок. 318

Факс: +389 2 2545-070

Е-пошта:     mlabovic@yahoo.com;

НасловПредметДата
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Резултати од испит по предметот Кривично правоКривично право07.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛКорупцијата и организираниот криминал07.05.2021
Резултати по предметот КриминологијаКриминологија24.07.2020
Резултати по предметот Кривично правоКривично право24.07.2020
Резултати по предметот Kорупција и организиран криминалКорупцијата и организираниот криминал24.07.2020
Известување-инструкции за онлајн полагање кај проф. Миодраг ЛабовиќКривично право, Криминологија05.07.2020
Се известуваат сите студенти дека предавањата кај проф. Лабовиќ09.04.2020
На 03 април 2020 година проф. Лабовиќ ги извести благовремено студентите и соодветно ги испрати линковите преку кои се одржаа предавања по предметот Криминологија на следните линкови:03.04.2020
На ден 20 март и 27 март 2020 година беа одржани птредавања по предметот Криминологија и посебно предавања по предметот Корупција и Организиран Криминал. Подолу се линковите кои им беа испратени на сите студенти02.04.2020
Материјал за учење за прв колоквиум по предметите КРИМИНОЛОГИЈА и КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛКорупцијата и организираниот криминал, Криминологија17.03.2020
Конечни резултати по предметите: Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Меѓународно кривично правоКривично право, Криминологија, Меѓународно кривично право, Организиран криминал и кпрупција27.02.2020
Резултати од испит по предметот КРИВИЧНО ПРАВО ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 20.01.2020Кривично право07.02.2020
Резултати од поправен колоквиум по предметот Кривично правоКривично право21.12.2019
РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ НОЕМВРИ Организиран криминал и корупција, Кривично право и КриминологијаКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција18.12.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Миодраг Лабовиќ19.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Миодраг Лабовиќ19.07.2019
Blog Attachment