Редовен професор д-р Марјан Николовски

image_url

Редовен професор д-р Марјан Николовски

Роден е 13.05.1966 во Куманово. Дипломира по безбедност, одбрана-мир на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофски факултет Скопје. Титулата Магистер на криминалистички науки ја стекнал на Факултетот за безбедност – Скопје во 2003 година. Докторира на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Од 1993 до 2007 година работи како началник во Министерството за внатрешни работи чии главни активности и одговорности биле справување со организиран криминал. Од 2007 година работи на Факултетот за безбедност на Катедрата за криминалистички науки. Зборува одлично англиски, српски и хрватски. Има одлично познавање на Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop,Internet. Има напишано повеќе книги, статии и учествувано на голем број конференции и научно-истражувачки проекти.

Превземи CV…

КНИГИ

1. ,,Поврзаноста и влијанието на организираниот криминал, тероризам и политика“ Графотекс, Куманово, 2008,

2.,,Методика на истражување на општ криминалитет“ – учебник, како коавтор,Соларис принт, Скопје, 2008.

3.„Организиран криминал и корупција“ – учебник, коавторство, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;

4.„ Безбедносни системи“- учебник, коавторство, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;

СТАТИИ

1. “Реформите во Министерството за внатрешни работи“ Visione,, Март 2006 година

2.Меѓународната правна легислатива во борба против тероризмот,, Современа македонска одбрана, 2006 година

3. ,, Дали тероризмот е еден од облиците на организираниот криминал“, Годишник на Полициска академија, 2008 година;

4.„Кривично-правна одреденост на тероризмот “ – Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2009 година;

5. „Единствениот безбедносно-разузнавачки систем како одговор на современите ризици и закани по безбедноста на Р.Македонија“, објавен во Зборник на трудови на Научно-стручна конференција на тема „ Безбедност, еколошка безбедност и предизивици на Р.Македонија“ одржана на 17-18 Септември 2010 год. во Охрид;

6. „ Организовани криминал, његова перцепција и динамика у Р.Македонији“- објавен во зборник на трудови на меѓународна конференција одржана во Белград, 22/23.10.2010 година на тема “Социјелне димензије меке небезбедности“, во организација на Центар за безбедносне студије, Белград

7. “Значај едукација кадрова надлежни за справљање са организовним криминалом“, објавен во Зборник на трудови на Меѓународната конференција Денови на Арчибал Рајс, одржана во Белград 3-4 Март, 2011 година, во организација на Криминалистичко-полициска академија од Белград

8. “ Предизвиците и заканаите на новиот милениум и безбедносниот систем на на Република Македонија“, објавен во Зборник на трудови од Меѓународно-научна конференција на тема Безбедноста на постконфликтниот (Западен) Балкан, транзицијата и предизвиците на Република Македонија, одржана во Охрид 27-28 Мај 2011 година, во организација на Факултет за безбедност, Скопје

9.“Реформе казненог законодавства Републике Македоније у циљу ефикаснијег справљања са тероризмом“ објавен во Зборник на трудови на Меѓународната конференција Сузбијања криминала у оквиру меѓународне полициске сарадње, одржана на Тара 28-30 Јуни 2011 година, во организација на Криминалистичко-полициска академија од Белград

10. “Повезаност измеѓу тероризма и организованог криминала“, објавен во списанието “Безбедност, полиција, граѓани“ Високе школе унутрашњих послова, Бања Лука, 2011,

Криминалистичка тактика 2
Методика на истражување на организиран криминал
Современи безбедносни системи
Тероризам и сузбивање на тероризмот
Организиран криминал и корупција
Економско финансиски криминалитет
Проф. д-р Марјан Николовски
Понеделник и Среда од 10-12 h. електронски mnikolovski66@gmail.com
Телефон: +389 2 2546-211 л. 318 
Факс: +389 2 2546-211 
Е-пошта:  mnikolovski66@gmail.com; 
НасловПредметДата
Предметна програма по предметот Методика на истражување на организиран криминал 2021/22Методика на истражување на организиран криминал06.10.2021
Резултати од испит по предметот Криминалистичка тактика 2 одржан на 27.09.2021 годинаКриминалистичка тактика 227.09.2021
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТАЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА16.11.2020
Материјал по предметот Современи безбедносни системиСовремени безбедносни системи22.03.2020
Предметна програма по предметот Современеи безбедносни системиСовремени безбедносни системи16.03.2020
Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност Скопје, да во рамките на предметната програма „Методика на истражување на организиран криминал“Методика на истражување на организиран криминал17.12.2019
ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕСЕЈ ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“Методика на истражување на организиран криминал11.12.2019
ВОДИЧ за МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛМетодика на истражување на организиран криминал02.10.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Марјан Николовски19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Марјан Николовски19.07.2019
Blog Attachment