Редовен професор д-р Марина Малиш Саздовска

image_url

Редовен професор д-р Марина Малиш Саздовска

Роденa е на 20.04.1969 година во Скопје. Во 1991 година се стекнува со титулата дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност во Скопје. На 27.12.2002 година врши одбрана на магистерскиот труд под наслов “Улогата на криминалистичката полиција во заштитувањето и унапредувањето на животната средина”. Под наслов “Еколошкиот криминалитет во Република Македонија со посебен осврт на пустошење шума на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања”, Скопје, се здоби со титулата доктор на социолошки науки. Од 1992 до 2005 година работи во МВР,Скопје,како оперативен работник, инспектор, главен инспектор. Од 2004 до 2007 година како асистент на Полициска академија по предметот Вовед во криминалистика и оперативна криминалистика кај доц. д-р Гоце Џуклески. Доцент професор на Факултетот за безбедност -Скопје од 2007. Продекан за материјално – финансиски работи на Факултетот за безбедност-Скопје од 2008 до 2012. Како продекан за материјално – финансиски работи вклучена во организациските и координативните функции на факултетот за безбедност.Раководи во сложени ситуции со вклучени поголем број на субјекти. Умешност да организира, работи дисциплинирано, обезбеди висок квалитет на завршени обврски. Зборува одлично:англиски, француски, српски и хрватски. Компјутерски способности: Microsoft Office.

Превземи CV…

Монографии и прирачници
1. Криминалистичка полиција и еколошкиот криминалитет, монографија, Јофи-скен, Скопје 2005
2. Прирачник за разузнавачки циклус ‘Јофи-скен’, Скопје 2005 
3. “Еколошка криминалистика” График мак принт, Скопје 2007 
4. Учебник за заедничките студии за безбедност и финансиска контрола “Еколошка криминалистика” мај, 2008 
5. Учебник “Безбедносен менаџмент” (коавторски труд) 2009 
6. Монографија “Еколошка криминалистика” Второ дополнето издание,октомври 2009 
 
Статии
1. ,,Криминалистичката полиција и еколошкиот криминалитет,, Екологија, br.91, Скопје, 2005 
2. ,,Екологијата и криминалитетот,,Скопје, ,,Joga, br.120/121,Скопје,2005 
3. ,,Феноменологија на еколошкиот криминалитет,, Македонска ревија за кривично право и криминологија,Скопје, 2005 
4. ,,Криминалистичко ситуациско вештачење,, Годишник на полициската академија, Скопје, 2005/2006 
5. ,,Членот 226 од Кривичниот законик на P. Македонија,, Македонска ревија за кривично право и криминологија, Скопје, 2006 
6. ,,Посебне истражне радње у сузбијање еколошког криминалитета,, Правни живот, Белград, 2006 
7. ,,Безбедноста во демократското општество,,Научно списание, Битола, 2006 
8. ,,Обавештајни циклус,, Наука Безбедност Полиција, Белград, 2006 
9. ,,Криминалистичко ситуациско вештачење во практиката,, Годишник на Полициската академија-Скопје,2007 
10. ,,Компаративни преглед кривичних дела против животне средине,,Правни живот , Белград, 2007 
11. ,,Ecological crime and organized crime,, Nauka, bezbednost, policija, Beograd, 2007 
12. ,,The Macedonian approach to the fight against terrorism,,-The fight against terrorism and crisis managment in the Western Balkans- NATO Science for Peace and Security Series, 2008 IOS Press, Amsterdam 
13. ,,Pravna legislativa o zastiti i unapredzivanju zivotne sredine u Republici Makedoniji,,Kopaonicka skola prirodnog prava, Pravo i medzunarodne integracije, Beograd,2008 
14. ,,Normativ-legal regulation of the environmental security in the Republic of Macedonia,, Beograd, 2008 
15. Зборник на трудови, III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество ,,Пустошење на шумите во Република Македонија,, Македонско еколошко друштво, Скопје, 2008 
16. Зборник на апстракти ,,Сузбивање на еколошкиот криминал како дел од организираниот криминал во Република Македонија,, Меѓународна конференција ,,Политика на спротвставување на организиран криминал,, Београд, 21-22 ноември, 2008 
17. Современа македонска одбрана ,,Кривични дела од еколошкиот криминалитет како сегмент на еколошката безбедност,(коавторски труд) бр 18, август, Скопје, 2009 
18. ,,Доказна важност трагова папиларних линија,,(коавторски труд) Зборник радова ,,Право и форензика у криминалистици,, Криминалистичко- полицијска академија, Београд, септември, 2009 
19. Статија ,,Пустошење шума во Република Македонија,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, септември, Скопје, 2009 
20. Статија ,,Состојбата со водите во Република Македонија,, списание за здравствена едукација и екологија, октомври, Скопје, 2009 
21. Статија ,,Недозволен лов и риболов во Република Македонија,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, ноември, Скопје, 2009
22. ,,Глобализацијата и екологијата во корелација на светската економска криза,,(коавторски труд) Туризмот во услови на глобална рецесија, Охрид, 2009
23. Екотероризам,, Правни живот, Копаничка школа права, Београд, 2009 
24. ,,Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година,, (извештај за истражувачки проект)- Факултет за безбедност-Скопје, Скопје, 2009
25. Статија ,,Улогата на Интерпол во меѓународната заштита на животната средина,, списание за здравствена едукација и екологија, фебруари, Скопје, 2010
26. Статија ,,Еколошка етика,, списание за здравствена едукација и екологија, март, Скопје, 2010 
27. ,,Ecotourism-Reality and perspectives,, Proceedings of II International workshop ,,Ecological tourism: Trends and perspectives of development in the global world,, 15-16 April 2010, Saint Petersburg
28. Статија ,,Неуспехот во Копенхаген,, списание за здравствена едукација и екологија, април, Скопје, 2010 
29. Статија ,,Менаџирање на еколошки катастрофи и кризни настани,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, мај, Скопје, 2010 
30. Статија ,,Електронскиот отпад и организираниот криминал,, 8ка, списание за здравствена едукација и екологија, јуни, Skopje, 2010 
31. ,,Еколошка безбедност-состојби и предизвици,, -зборник на трудови од научно-стручна конференција ,,Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија,, 17-18 септември 2010, Охрид 
32. Заштита на културното наследство на Република Македонија (криминалистички аспекти),, Зборник на трудови од тркалезната маса ,,Заштита на културното наследство на Република Македонија, ноември,Скопје,2010 
33. ,,Менаџирање на еколошки катастрофи,, Научно списание, УКЛО; Битола, 2010
34. Еколошката безбедност низ призмата на Интерпол,, Современа македонска одбрана, година XII, бр 21, април, 2011
35. ,,Uloga policije i tuzilastva u borbi protiv organizovanog kriminala u Republici Makedoniji,, Drustveni aspekti organizovanog kriminala, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011 (коауторски рад)
36. ,,Безбедност во училиштата (психосоцијални, криминолошки, криминалистички и правни аспекти на безбедноста во средните училишта на градот Скопје),, Истражувачки извештај, Здружение за безбедносни истражувања и едукација, Скопје, 2011 (група автори) 
37. ,, Usage of special investigation measures in detecting environmental crime –Macedonian perspectives,, Understanding and managing threats to the environment in South Eastern Europe, NATO Advanced Research Workshop on Managing Global Environmental Threats to Air, Water and Soil , Ljubljana, Slovenia, 28-30 June 2010
Криминалистичка тактика 2
Еколошка криминалистика
Безбедносни стратегии и менаџмент
Еколошки криминалитет
Меѓународна заштита на животната средина
Безбедносен менаџмент
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Управување со природни ресурси
Политика на заштита на животната средина на ЕУ и НАТО
Понеделник од 12-14
Четврток од 12-14

на емаил  mmsazdovska@gmail.com

Телефон:  +389 2 2546-211 л. 317 
Факс: +389 2 2545-070 
Е-пошта:     marina.msazdovska@uklo.edu.mk
НасловПредметДата
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш Саздовска13.10.2021
Резултати по Еколошка криминалистика – септемвриска испитна сесијаЕколошка криминалистика27.09.2021
Резултати по Безбедносни стратегии и менаџмент -септемвриска испитна сесијаБезбедносни стратегии и менаџмент27.09.2021
Резултати од испит по предметот Криминалистичка тактика 2 одржан на 27.09.2021 годинаКриминалистичка тактика 227.09.2021
Резултати по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент- јунска сесија 2021Безбедносни стратегии и менаџмент27.06.2021
Резултати по предметот Еколошка криминалистика – јунска сесија 2021Еколошка криминалистика27.06.2021
Резултати по предметот Меѓународна заштита на животна средина – јунска сесија 2021Меѓународна заштита на животната средина27.06.2021
Резултати по предметот Управување со природни ресурси-јунска сесија 2021Управување со природни ресурси21.06.2021
Прелеминарни резултати по предметот УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ РЕСУРСИУправување со природни ресурси11.06.2021
Прелеминарни резултати по предметот МЕЃУНАРОДНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНАМеѓународна заштита на животната средина11.06.2021
Прелеминарни резултати по предметот Еколошки криминалитетЕколошки криминалитет11.06.2021
Прелеминарни резултати по предметот Безбедносни стратегии и менаџментБезбедносни стратегии и менаџмент11.06.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Управување со природни ресурсиУправување со природни ресурси09.06.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Безбедносни стратегии и менаџментБезбедносни стратегии и менаџмент06.06.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Еколошки криминалитетЕколошки криминалитет06.06.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Меѓународна заштита на животна срединаМеѓународна заштита на животната средина06.06.2021
Резултати од испит по Еколошка криминалистика априлска сесијаЕколошка криминалистика12.05.2021
Термин за испити кај проф д-р Марина Малиш Саздовска09.05.2021
Се известуваат студентите дека испитите на 10.05 и 11.05 во казнена сесија кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржат со физичко присуство06.05.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Еколошки криминалитетЕколошки криминалитет17.04.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносни стратегии и менаџментБезбедносни стратегии и менаџмент09.04.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународна заштита на животна срединаМеѓународна заштита на животната средина09.04.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Управување со природни ресурсиУправување со природни ресурси09.04.2021
Се известуваат студентите дека потписи за дипломски работи и во индекс ќе можат да земат на 3.3. (среда) во 11 часот01.03.2021
Се известуваат студентите на трет циклус дека испитот по предметот Безбедност и Меѓународно јавно право ќе се одржи на 13.2. (сабота) во 11 часот со физичко присуство…05.02.2021
Се известуваат студентите дека оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за јануарска/фебруарска сесија ќе се впишуваат на 10.2. (среда) во 11 часот05.02.2021
Еколошка криминалистика 2020/2021 Конечна листаЕколошка криминалистика05.02.2021
Се известуваат студентите дека полагањето на 2.2.2021 кај професор Марина Малиш Саздовска ќе се реализира на следниов начин:01.02.2021
Прелиминарна листа Еколошка криминалистика 2020/2021Еколошка криминалистика01.02.2021
Резултати од испит по предметот Еколошка криминалистика, фебруарска сесија 2021Еколошка криминалистика29.01.2021
Прелиминарни листи по предметот Криминалистичка оперативаКриминалистичка оператива18.01.2021
Прелиминарни листи по предметот Безбедносен менаџментБезбедносен менаџмент18.01.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаЕколошка криминалистика12.01.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Безбедносен менаџментБезбедносен менаџмент11.01.2021
Резултати од испит по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 2Криминалистичка тактика 213.09.2020
Термин за впишување на оцени по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска на 10.09 во 11 часот09.09.2020
Резултат по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност, септемвриска сесијаКриминалистичка тактика07.09.2020
Се закажува испит по Криминалистичка тактика – насока Безбедност на 10.09.2020 год во 10 часот, со физичко присуствоКриминалистичка тактика07.09.2020
Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржи на 21.8 во 10 часот во библиотеката на факултетот20.08.2020
Се известуваат студентите дека испитите закажани на 20.08.2020 година кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се реализираат online18.08.2020
Се известуваат студентите дека испитите по предметите Еколошка криминалистика, Еколошки криминал и Криминалистичка тактика 2 ќе се реализираат во предвидениот термин на 24.7 во 10 часот на Факултетот за безбедност Скопје со физичко присуствоЕколошка криминалистика, Криминалистичка тактика 222.07.2020
Впишување на оценки за предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се реализира на 24.07 во 11 часот на Факултет за безбедност -Скопје.21.07.2020
Последен термин за полагање на предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за оваа сесија е 24.07 во 10 часот на Факултетот за безбедност-Скопје21.07.2020
Материјали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент насока КриминалистБезбедносни стратегии и менаџмент22.05.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 22.5. во 10 часот, дополнителни информации на меилБезбедносни стратегии и менаџмент21.05.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 22.5 во 11 часот, дополнителни информации на меилКриминалистичка тактика21.05.2020
Материјал по предметот Криминалистичка тактика, насока БезбедностКриминалистичка тактика15.05.2020
Mатеријали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока КриминалистБезбедносни стратегии и менаџмент14.05.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 12 часот, дополнителни информации на меилКриминалистичка тактика07.05.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 08.05.2020 во 10 часот, дополнителни информации на меилБезбедносни стратегии и менаџмент07.05.2020
Материјал по предметот Криминалистичка тактика насока БезбедностКриминалистичка тактика24.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 24.4. во 10 часот, дополнителни информации на меил,Безбедносни стратегии и менаџмент22.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 24.4. во 12 часот, дополнителни информации на меилКриминалистичка тактика22.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 15.4. во 12 часот, дополнителни информации на меилКриминалистичка тактика13.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 15.4. во 10 часот, дополнителни информации на меилБезбедносни стратегии и менаџмент13.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент, насока Криминалист ќе се одржи на zoom на 10.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,Безбедносни стратегии и менаџмент08.04.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на zoom на 9.4. во 12 часот, дополнителни информации на меил,Криминалистичка тактика08.04.2020
Дополнителни материјали по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент прв циклус, Безбедносен менаџмент и Менаџирање со човечки ресурси втор циклус08.04.2020
Дополнителни материјали за предметот Меѓународна заштита на животна средина насока ККПМеѓународна заштита на животната средина08.04.2020
Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност ќе се одржи на 1.4.20 (среда) во 12 часот. За начинот на реализација ќе бидат информирани дополнителноКриминалистичка тактика28.03.2020
Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Меѓународна заштита на животна средина ќе се одржи на 31.03.20 (вторник) во 10 часот. Потребно е студентите да се пријават на меил mmsazdovska@gmail.com или mmalis@fbskopje.mkМеѓународна заштита на животната средина28.03.2020
Материјал за студенти на втор циклус по предметот Методика на истражување на насилен и имотен криминал21.03.2020
Презентации по предметот Криминалистичка тактикаКриминалистичка тактика19.03.2020
Се известуваат студентите од 3 година насока Безбедност,  во врска со предметот Криминалистичка тактика дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…Криминалистичка тактика18.03.2020
Се известуваат студентите од 4 година насока Криминалист кои го избрале предметот Безбедносни стратегии и менаџмент дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…Безбедносни стратегии и менаџмент18.03.2020
Презентација Комуникациски Вештини13.03.2020
Се известуваат студентите од втор циклус студии кои ги имаат избрано предметите Безбедносни стратегии и менаџмент и Менаџмент на човечки ресурси дека материјал за подготовка на испитот е учебникот Безбедносен менаџмент во прилог презентации13.03.2020
Се известуваат студентите на трет циклус студии кој го имаат избрано предметот „Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам“ дека менторската настава ќе се одржи на ден 19.02.2020 година во 16,00 часот.17.02.2020
Термин за впишување на оценки по Еколошка криминалистика на 19.02 во 10 часотЕколошка криминалистика17.02.2020
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на  19.2 во 12 часот во библиотекаКриминалистичка тактика17.02.2020
Резултати од испит по Криминалистичка тактикаКриминалистичка тактика12.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ И МЕНАЏМЕНТБезбедносни стратегии и менаџмент12.02.2020
Резултати од испитот Еколошка криминалистикаЕколошка криминалистика12.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕКОЛОШКА КРИМИНАЛИСТИКАЕколошка криминалистика28.01.2020
Прелиминарна бодовна листа по предметот Безбедносен менаџмент насока БезбедностБезбедносен менаџмент28.01.2020
Прелиминарна бодовна листа по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 2Криминалистичка тактика 226.01.2020
Резултати од втор колоквиум по предметот Безбедносен менаџментБезбедносен менаџмент21.01.2020
Резултати од втор колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаЕколошка криминалистика21.01.2020
Консултации за предметот Криминалистичка тактика ќе се одржат на 23.1.2020 година во 11 часот во кабинетот на професор д-р Марина Малиш СаздовскаКриминалистичка тактика20.01.2020
Во врска со посетата на Црвен крст во рамките на предметот Безбедносен менаџмент, се известуваат студентите дека посетата ќе се реализира на 25.12 во 14 часотБезбедносен менаџмент24.12.2019
Се известуваат студентите дека настава по предметот Безбедносен менаџмент ќе се одржи на 25.12. преку реализација на посета на Црвен крст (бул. „Кочо Рацин“ бр. 13) со почеток во 12.45 часотБезбедносен менаџмент19.12.2019
Настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на 11.12.2019 година во 11 часотКриминалистичка тактика09.12.2019
Резултати од поправен колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаЕколошка криминалистика09.12.2019
Резултати од поправен колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2Криминалистичка тактика 209.12.2019
Поправниот колоквиум по предметот Криминалистичка тктика 2 ќе се одржи на 5.12.2019 год во 13 часотКриминалистичка тактика 228.11.2019
Поправниот колоквиум по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи на 04.12.2019 во 8.45Еколошка криминалистика27.11.2019
Резултати од прв колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаЕколошка криминалистика26.11.2019
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносен менаџментБезбедносен менаџмент26.11.2019
Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2Криминалистичка тактика 222.11.2019
Настава по предметот Еколошка криминалистика на 13.11.2019 година нема да се одржиЕколошка криминалистика07.11.2019
Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактикаКриминалистичка тактика04.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Марина Малиш Саздовска19.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Марина Малиш Саздовска19.07.2019
Blog Attachment