Редовен професор д-р Искра Акимовска-Малетиќ

image_url

Редовен професор д-р Искра Акимовска-Малетиќ

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ e родена на 5 февруари 1974 година во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1996 година. Во 2002 година се стекнала со академски степен магистер на правни науки од областа на управното право на Правниот факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на тема: “Народниот правобранител на Република Македонија во заштитата на уставните и законските права на граѓаните”. Во 2008 година ја одбранила докторската дисертација на тема: “Јавне установе у упоредном праву” на Правниот факултет во Ниш, Универзитет во Ниш и се стекнала со научен степен доктор на правни науки (област јавно-правна). Во 1998 година го положила правосудниот испит (Министерство за правда на РМ). Исто така во 1995 година завршила студии за “Посткомунистичка транзиција и европски интеграционен процес”, на Меѓународното летно училиште во Бертиноро при Универзитетот во Болоња, Италија, а во 2001 година завршила обука на тема “Заштита на човековите права” на Меѓународниот институт за јавна администрација (IIPA), во Париз, Франција. 
Работното искуство го започнала како волонтер во Основно јавно обвинитество Скопје и Основен суд Скопје I Скопје (1996-1998). Во текот на 1998 година работела како проектен асистент за ревизија и превод на законски текстови во Institute of Public Administration KPMG/Barents Central Government Project (USAID Funded). Од 1998 до 2005 година работела во канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија, започнувајќи како стручен соработник, а потоа како советник и државен советник. Од 2005 работи како асистент по Управно право на Полициската академија – Скопје, a била ангажирана и на Вовед во право и уставно право. Од 2008 година работи како доцент по Управно право на Факултетот за безбедност – Скопје, на Катедрата за општествено-политички и правни науки, каде е ангажирана и на Вовед во право и уставно право. Исто така одржува настава и на II циклус студии по предметните програми Меѓународни стандарди и практики за заштита на животната средина, Човекови права и меѓународно хуманитарно право и Човекови права при финансиски истраги (кој се предава на II циклус Заеднички студии по Безбедност и финансиска контрола на Факултетот за безбедност – Скопје). 
Доц. д-р Аќимовска Малетиќ учествувала во проекти и одржување на обуки на државни службеници, управни инспектори, судии, јавни обвинители, вработени во МВР, вработени во казнено поправни установи и др. (со поддршка или организирани од Влада на РМ, Министерство за правда, Академија за обука на судии и јавни обвинители, Управа за јавни приходи, Министерство за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Светска банка, Европска комисија, Human Dynamics, IPS, Coalition All for Fair Trials, и др.) 
Објавила монографии и книги во земјата и странство. Исто така публикувала повеќе од 40 научни и стручни трудови во земјата и странство од областа на управното право, јавната администрација, заштитата на човековите права и еколошкото право. 
Остварила повеќе студиски посети во Велика Британија организирана од Британската асоцијација за Централна и Источна Европа (BACEE) во Лондон, студиска посета на Омбудсманот на Република Грција, учествувала на Годишното собрание на Европската мрежа на Омбудсмани за деца (ENOC) во Кардиф, Велс и др. Учествувала на бројни меѓународни научни и стручни конференции организирани од универзитети во земјата и во странство, Македонската академија на науките и уметностите, Мрежата на институти и факултети за јавна администрација на Централна и Источна Европа (NISPAcee). 
Учествувала во работа на комисии и работни тела. Во периодот од 2008-2010 година била раководител на Заедничките студии по Безбедност и финансиска контрола на Факултетот за безбедност – Скопје. Исто така била член на Универзитетска комисија за нормативна дејност, секретар на Катедра за општествено-политички и правни науки на Факултетот за безбедност – Скопје, претседател на Дисциплинска комисија на Полициската академија – Скопје, секретар на Заедничките студии по Безбедност и финансиска контрола на Факултетот за безбедност – Скопје. 
Член е на Етичкиот поткомитет на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ).

Превземи CV…

1) Рамковниот договор – основа за новата легислатива на Народниот правобранител”, “Евродијалог” 5, Списание за европски прашања, Скопје, 2003 
2) Функционирање на Европскиот омбудсман, “Евродијалог” 7, Списание за европски прашања, Скопје, 2004
3) Кон новиот закон за народниот правобранител на Република Македонија, “Правник”, стручно списание бр. 147/148, јули-август, Скопје, 2004
4) Европски омбудсман, “Политичка мисла”, бр. 11, Скопје, 2005
5) Заштита права детета преко институције Народног правобраниоца (Омбудсманa) у Републици Македонији, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, Том I, бр. 9, Београд, 2005
6) Омбудсманот во заштитата на правата на граѓаните кога се повредени од страна на полицијата, Годишник на Полициска академија – Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, бр. 1/1, Скопје, 2005/2006
7) Правни режим јавних установа у Републици Француској и Републици Македонији, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, бр. 10, Београд, 2006
8) Народниот правобранител на Република Македонија во заштита на уставните и законските права на граѓаните, Правен факултет “Јустинијан први” – Скопје, 2006
9) Споредбено правни разгледувања на омбудсманите во земјите од Европската унија, Научно списание, Год. II, Бр. 2, Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола, 2006
10) Концепција на јавни установи во Република Македонија: од законска рамка до реализација, Годишник на Полициска академија – Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2006/2007 
11) European legal framework for Public Services, Facta Universitatis, Series Law and Politics, University of Nis, Vol. 4, N. 1, 2006
12) Можности за воведување специјализиран народен правобранител во Република Македонија за лица сместени во казнено – поправни установи, Зборник на трудови на Правниот факултет “Јустинијан први” во Скопје и Правниот факултет во Загреб, Скопје, Загреб, 2007 
13) Еколошки омбудсман, Меѓународна конференција на еколозите на Република Македонија, Струга, 2007 
14) Припремање јавних управа за европски управни простор, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, Београд, бр. 10, 2007 
15) Надлежност омбудсмана за лица смештена у затворима, Наука-безбедност- полиција, Часопис Криминалистичко-полицијске академије – Београд, Vol. XII, No. 2, 2007 
16) Јавне установе у Републици Македонији, Зборник Правног факултета Универзитета у Сарајеву, Источно Сарајево, бр. 3, 2007 
17) Управната реформа во Велика Британија, Годишник на Полициската академија – Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 2007/2008 
18) Европски стандарди за јавни служби, Правник, стручно списание, бр. 197, септември, Скопје, 2008 
19) Е-управа и реформа јавне управе, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, Београд, 2008
20) Postupanje Narodnog pravobranioca Republike Makedonije (ombudsmana) u oblasti ekologije, Pravo – teorija i praksa, Vol. 25, бр. 9-10, Нови Сад, 2008
21) Реформа на јавните установи во Република Македонија во согласност со европската правна рамка, Македонска академија на науките и уметностите, Проект Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија, Реформа на институциите и нејзиното значење за развојот на Република Македонија, Зборник од научна расправа одржана на 18 декември 2008 година, книга 5, Скопје, 2009
22) Начини на управување со јавни служби, Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2009;
23) Европски стандарди о омбудсману, Правни факултет Универзитета у Нишу, Зборник радова “Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе”, Свеска 1, Ниш, 2009;
24) Европски правни оквир за заштититу личних података од стране јавног сектора (са освртом на полициски сектор), Први научни скуп са мећународним учешћем “Право и форензика у криминалистици”, Крагујевац, Зборник радова Криминалистичко – полицијска академија, Београд, 2009;
25) Управни уговори, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, Број 11, Том III, Београд, 2009;
26)Правна заштита на личните податоци, “Хоризонти”, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Година V, Број 5, Декември 2009;
Вовед во право и уставно право
Управно право
Управно право и прекршочно право
Понеделник    12.45-14.15
Среда               10.30-12.00
Универзитет “Св. Климент Охридски” 
Факултет за безбедност – Скопје 
Катедра за општествено политички и правни науки 
Идризово бб, 1000 Скопје 
Канцеларија 14 
Телефон: + 389 2 2546 211 
Факс: + 389 2 2545 070 
Е-пошта:     iskra.maletic@fbskopje.mk; 
НасловПредметДата
Почитувани студенти, во врска со првиот колоквиум по предметот ПРЕКРШОЧНО ПРАВО, закажан да се одржи online на 25.11.2020 година во 11 часот, Ве известувамe дека е потребно да доставите email со следните податоциПрекршочно право22.11.2020
Обновен список на Студенти пријавени за полагање Прв колоквиум ОСНОВИ НА ПРАВО И УСТАВНО ПРАВО (ККП)Основи на правото и уставно право22.11.2020
ФИНАЛЕН СПИСОК НА СТУДЕНТИ ПРИЈАВЕНИ ЗА ONLINE ПОЛАГАЊЕ НА УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ НА 15.09.2020 ГОДИНАУправно право и прекршочно право, Управно право15.09.2020
Известување за испитот по предметите УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУУправно право и прекршочно право, Управно право10.09.2020
ФИНАЛЕН СПИСОК на студенти за online полагање на ОСНОВИ НА ПРАВО И УСТАВНО ПРАВООснови на правото и уставно право03.09.2020
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО насока КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКАУправно право и прекршочно право24.07.2020
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ УПРАВНО ПРАВО / УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ / УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО КРИМИНАЛИСТИКА /БЕЗБЕДНОСТ / БЕИ / БФКУправно право и прекршочно право, Управно право24.07.2020
Резултати по предметите УПРАВНО ПРАВО / УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ / УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО насока КРИМИНАЛИСТИКА /БЕЗБЕДНОСТ / БЕИ / БФКУправно право и прекршочно право, Управно право19.07.2020
Резултати по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО насока КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКАУправно право и прекршочно право19.07.2020
ФИНАЛЕН СПИСОК НА СТУДЕНТИ ПРИЈАВЕНИ ЗА ONLINE ПОЛАГАЊЕ НА УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ НА 13.07.2020 ГОДИНА ВО 10 ЧАСОТУправно право и прекршочно право, Управно право12.07.2020
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ПРИЈАВЕНИ ЗА ONLINE ПОЛАГАЊЕ НА УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ НА 13.07.2020 ГОДИНА ВО 10 ЧАСОТУправно право и прекршочно право, Управно право11.07.2020
Резултати Вовед во право насока ККПВовед во право и уставно право11.07.2020
Почитувани студенти, Во врска со испитот по предметите УПРАВНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ закажан да се одржи online на 13.07.2020 година во 10 часот, Ве известувамe дека е потребно да доставите email со следните податоци:Управно право и прекршочно право, Управно право09.07.2020
ФИНАЛЕН СПИСОК на студенти за online полагање на ВОВЕД ВО ПРАВО И УСТАВНО ПРАВО на 26.06.2020 ГОДИНА во 11 часотВовед во право и уставно право25.06.2020
Известување за online испит по Вовед во право и уставно право кај проф. Искра Аќимовска МалетиќВовед во право и уставно право22.06.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 22.05.2020 година во 10.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право21.05.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 21.05.2020 година во 14.30 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право20.05.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 14.05.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право13.05.2020
Материјали по предметот Управно право насока Криминалист и БезбедностУправно право07.05.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 07.05.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавањеУправно право06.05.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 30.04.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право29.04.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 23.04.2020 година во 15.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право22.04.2020
Материјали по предметот Управо право насока Криминалист и БезбедностУправно право22.04.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 15.04.2020 година во 10.30 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.Управно право14.04.2020
Материјал по предметот Управно право насока криминалист и безбедностУправно право14.04.2020
План за реализација на предметна програма за втор циклус Човекови права и хумнаитарно право13.04.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 09.04.2020 година во 14 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meetУправно право08.04.2020
Материјали по предметот Управно право кај проф. Искра Аќимовска МалетиќУправно право08.04.2020
Одржани Online предавања по предметот Управно правоУправно право02.04.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 02.04.2020 година во 14 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meetУправно право01.04.2020
Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група)Управно право31.03.2020
Почитувани студенти, Во овој дел можете да ги најдете презентациите кои се однесуваат на темата Кадри на управата.Управно право31.03.2020
Презентации и материјали по предметот Управно право кај Проф. Искра Аќимовска МалетиќУправно право25.03.2020
Презентации по предметот Управно правоУправно право24.03.2020
Известување и материјал за предметната програма по Управно правоУправно право20.03.2020
Конечни резултати по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО насока ККПУправно право и прекршочно право10.02.2020
Конечни резултати по предметот УПРАВНО ПРАВО / УПРАВНО ПРАВО И УПРАВНО ПРАВО НА ЕУ / УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВОУправно право и прекршочно право, Управно право10.02.2020
Конечни резултати по предметот Вовед во право и уставно право насока ККПВовед во право и уставно право10.02.2020
Бодовна листа по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВОУправно право и прекршочно право28.01.2020
Прелиминарни резултати за испит ВОВЕД ВО ПРАВО И УСТАВНО ПРАВО насока КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКАВовед во право и уставно право24.01.2020
Резултати од втор колквиум по предметот ВОВЕД ВО ПРАВО И УСТАВНО ПРАВОВовед во право и уставно право24.01.2020
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВОУправно право и прекршочно право31.12.2019
Се известуваат студентите од прва година насока Криминологија и криминална политика дека писмена задача по предметот Управно право и прекршочно правоУправно право и прекршочно право24.12.2019
Се известуваат студентите од прва година насока Криминологија и криминална политика дека есеј по предметот Вовед во право и уставно правоВовед во право и уставно право24.12.2019
Резултати по предметот Вовед во право и уставно право ККПВовед во право и уставно право23.12.2019
Резултати од испит по предметите Управно право, Управно право и Управно право на ЕУ и Управно право и прекршочно правоУправно право и прекршочно право, Управно право05.12.2019
Резултати од прв колоквиум по предметот Управно право и прекршочно правоУправно право и прекршочно право05.12.2019
Резултати од прв колоквиумВовед во право и уставно право29.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ19.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ19.07.2019
Blog Attachment