Редовен професор д-р Драгана Батиќ

image_url

Редовен професор д-р Драгана Батиќ

Драгана Батиќ е доктор по психолошки науки, доцент на Факултет за безбедност-Скопје. 
Родена е 1962 година во Белград. Дипломирала психологија 1984.год.на Филозофскиот факултет во Скопје.
Магистрирала (1998) на Филозофскиот факултет во Белград, на тема: „Емоционално-социјални односи на детето и мајката во еднородителски семејства на бегалци“. 
Докторирала (2009) на Филозофскиот факултет во Нови Сад на тема: “Ментално здравје на адолесценти на разведени родители“ (ризици и резилиентност). На додипломските студии предава предмети: Вовед во психологија со криминалистичка психологија, Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација и разузнавачки анализи. На втор циклус на студии предава : Криминалистичка психологија и психопатологија: аспекти на докажување и Форензичка психологија и психопатологија. Нејзиниот научен и стручен интерес се клиничка психологија, криминалистичка психологија и психопатологија, психологија на комуникација. Ориентирана е кон позитивна психологија и психотерапија, психо-социјална интервенција, особено во стресни ситуации. Се залага за унапредување на примената на психологијата во областа на безбедноста.

Превземи CV…

Објавени книги 
 
1) Batić Dragana: Deca i razvod: Perspektiva adolescenta, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010 
2) Батиќ Драгана и др: Безбедност во училиштата, Здружение за безбедносни истражувања и едукација, НИП Нова Македонија, Скопје, 2011 
3) Батиќ Драгана: Психологија на комуникацијата, Факултет за безбедност, Скопје, 2012, како основен учебник 
 
Објавени трудови 
 
1) Батиќ Д., Батиќ Б.: Дијагностицирање на остварувањето на човековата суштина кај шизофрени болни преку нивното лингвистичко поведение, Југословенски психолингвистички средби, 1987, Скопје, 1988. 
2) Батиќ Д., Илиевска –Арсова, Бидиков. В.: Личност оболелог од рака , Гастроентеро-хепатолошки архив, 89, вол. 8но. 3, Београд, 1989 
3) Batic D.,: Psycho-social Programme in oneparental Family Work (Psychological Workshops), Global Dialoge Diversity and Unity, 8th world congres, Athens, 1996 
4) Батиќ Д.: Психо-социјална помош на децата бегалци, Зборник на трудови од симпозијумот за правата на детето, Здружението за правата на детето, Скопје, 1999. 
5) Batic Dragana, GurcinovskaM.:Characteristics of families of refugees- perspective of resilience, 13 IFTA World Family Therapy Congress, Porto Alegre, Brazil, November, 14-17 2001. 
6) Batic D., Gurcinovska M: Let us transcend the barriers together- improvement of mental health of visually impaired women and singlemothers, 13 IFTA World Family Therapy Congress, November, 14-17 2001. Porto Alegre, Brazil 
7) Batic D.: Risk and resilience factors of the families of ,,children on the street,, in Macedonia, 13 IFTA world family therapy congress, 2001 
8) Батиќ Д., и сор.: Феноменологија на улични деца /деца на улица во Скопје, Заштита на улични деца/деца на улица, Зборник на трудови од научен собир, Скопје, 2001. 
9) Батиќ Д.: Занемарени и злоставени деца од скопските семејства, евидентирани во Центар за социјална работа , Зборник на трудови: Правата на детето и малолетничка правда, Здружение за заштита на правата на детето, Центар за детска правда, 2002.,Скопје 
10) Батиќ Д., и сораб.: Резилиентност на жени под ризик, Зборник: Истражувања од областа на родовите студии, Евро Балкан Прес, 2002 
11) Вучев, З., Батиќ,Д.: Информација за улогата на центарот за социјална работа во прифаќање на лица со заштитен надзор изречен со условна осуда , условно отпуштени од казна затвор и лица по издржување на казна затвор, Елиминирање на пречките за практична инплементација на условна осуда со заштитен надззор, Скопје, 2002. 
12) Батиќ,Д.: Советувалиште при ЦГЧП, Извештај од првата национална конференција за правата на хомосексуалците во Република Македонија, Центар за граѓански и човекови права, јули 2004. 
13) Батиќ Д:: Право на различитост: Комбиноване породице, Копаоничка школа природног права, Правда и право, Копаоник, 2007. 
14) Батиќ Д.: Развод као породична транзиција, Копаоничка школа природног права, Правда и право, Копаоник, 2008. 
15) Батиќ Д.: Резилиентност: Придонес кон позитивна психологија, Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2007/2008. 
16) Батиќ Д.: Интервју со малолетници: сторители, сведоци и жртви на кривични дела, Зборник на трудови Малолетничка правда, од идеја до практика, Скопје, 2008. 
17) Батиќ Д.: Фактори на ризик и заштита во етиологија на малолетничкoто престапништво (индивидуални и семејни), Годишник на Факултет за безбедност, Скопје, 2010. 
18) Батиќ Драгана: Насилството и стресот: психолошките последици врз децата Зборник на трудови Малолетничка правда, Ресторативна правда, Факултет за безбедност, Скопје, 2009 
19) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Малолетничка правда – Компаративна анализа на системите за малолетничка правда и полициското постапување со малолетници“, 2009, Факултет за безбедност, Скопје. 
20) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Прирачник за полициско постапување во системот на малолетничка правда“,2009, Факултет за безбедност, Скопје. 
21) Мојаноски Ц., Батиќ, Д. и др. Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на Р.Македонија учесници во конфликтот од 2001.година (извештај од истражување) Универзитет „С.Климент Охридски“-Битола, Факултет за безбедност, Скопје, 2009 
22) Батиќ Д.: Полиција и стрес: Програма за превентивна интервенција (наши искуства), Факултет за безбедност, Зборник на трудови од Научно-стручна конференција на тема: “Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Р.Македонија”, Охрид,2010 
23) Батић Драгана: Личност припадника организованог криминала: Нарциста, макијавелиста или психопата, Друштвени аспекти организованог криминлала: Институт за меѓународну политику и привреду, Београд, 2011 
24) Батиќ Д., Акимовска-Малетиќ,: Заштита деце разведених родитеља која су жртве емоционалног злостављања, Темида, часопис о виктимизацији, људским правима и роду, бр.3, септембар, 2011, стр. 5-22 
25) Batic D., Ivanovski J.:Traumatisation of the members of the police, the participants in the conflict in Macedonia 2001, International Scientific Conference Security in post-conflict (western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonija, Skopje, 2011 
26) Batić D.: Family as risk factor of youth violence – psycholocical approach, International scientific conference of proceedings of international significance, Academy of criminalistics and police studies, Belgrade, 2011 
27) Батић Д.: Стрес у полицијској професији: фактори и интервенције, Меѓународна конференција, Полициска Академија, Тара, 2011 
28) Батић Д.: Резилијентност породице избеглица,Темида, часопис о виктимизацији, људским правима и роду, Београд, бр.4, 2012 
29)2) Batić D.: Psiho-socijalni faktori rizika u etiologiji vršnjačkog nasilja, Zbornik radova, Međunarodna naučnostručna konferencija, Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Laktaši, 27- 29. мart 2013. Godine, Republika Srpska, Vlada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za policijsko obrazovanje, Visoka škola unutrašnjih poslova u saradni sa Hans Zejdel fondacijom
Вовед во психологијата со криминалистичка психологија
Криминалистичка психопатологија
Психологија на комуникации и разузнавачки анализи
Психологија
Психологија на криминалното однесување
Психологија на комуникации

Консулатации Проф д-р Драгана Батиќ

Понеделник  и среда од 9-10.30,

E-mail: dbatic@yahoo.com

Телефон: +389 2 2546-211 л. 314 
Факс: +389 2 2546-211 
Е-пошта:     dbatic@yahoo.com;
НасловПредметДата
РЕЗУЛТАТИ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување16.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ККПКриминалистичка психопатологија16.06.2021
РЕЗУЛТАТИ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИПсихологија на комуникации16.06.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ – Криминалист и ККППсихологија на комуникации03.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ Криминалист и БезбедностПсихологија на криминално однесување02.05.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ТРЕТМАН НА ЛИЦА СО ДЕВИЈАТНО ОДНЕСУВАЊЕ Февруарска сесија 2021Третман на лица со девијантно однесување24.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПЕНОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА Февруарска сесија 2021Пенолошка психологија24.02.2021
РЕЗУЛАТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА Февруарска сесија 2021Криминалистичка психопатологија23.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИАКЦИИ Февруарска сесија 2021Психологија на комуникации20.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ – Февруарска сесија 2021Психологија на криминално однесување15.02.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА И РАЗУЗНАВАЧКИ АНАЛИЗИПсихологија на комуникации и разузнувачки анализи30.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА 2 колоквиум 2020/21Пенолошка психологија30.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ВТОР КОЛОКВИУМ 2021Криминалистичка психопатологија30.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации06.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување06.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија06.01.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈАПенолошка психологија14.12.2020
Им се соопштува на студентите дека увид во резултатите од првиот колоквиум по предметите:Криминалистичка психопатологија, Пенолошка психологија, Психологија на комуникации13.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации13.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија13.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија06.10.2020
Им се соопштува на студентите дека на 16.09.2020, среда,  во 11.00 часот ќе можат да направат увид во испитот (колоквиумот) по предметот Психологија на криминално однесувањеПсихологија на криминално однесување15.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ 2 колоквиумПсихологија на криминално однесување14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување14.09.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување14.09.2020
Им се соопштува на студентите дека на 18.08.2020, вторник,  во 10.30 часот ќе можат да направат увид во колоквиумот (испитот) кои го полагале во јунската сесија16.08.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување23.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување23.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ насока БЕЗБЕДНОСТПсихологија на криминално однесување23.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување23.07.2020
РЕЗУЛТАТИ НА прв колоквиум ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации23.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА-Јунска сесија 2020 насока КриминалистПсихологија на комуникации06.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА-Јунска сесија 2020 насока ККППсихологија на комуникации06.07.2020
Презентации по предметот Криминалистичка психопатологија насока ККПКриминалистичка психопатологија28.03.2020
Презентации по предметот Криминалистичка психопатологија насока ККПКриминалистичка психопатологија25.03.2020
Соопштение за студентите насока Криминалист 3 година и ККП 1 година кои го слушаат предметот Психологија на комуникацииПсихологија на комуникации20.03.2020
Материјал за предметот Психологија на криминално однесувањеПсихологија на криминално однесување20.03.2020
Соопштение за студентите кои ги слушаат предметите: Психологија на криминално однесување, Психологија на комуникации и Криминалистичка психопатологија20.03.2020
Им се соопштува на редовните и вонредните студенти дека  Психијатриската болница–Скопје, во врска со предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА ќе се посети  на 13.03.2020. год., петок.Криминалистичка психопатологија09.03.2020
Им се соопштува на студентите дека оценките за предметите ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ и ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации, Психологија на криминално однесување19.02.2020
Резултати по предметот Психологија на комуникација насока БезбедностПсихологија на комуникации17.02.2020
БОДОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА 2019/2020Криминалистичка психопатологија14.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИПсихологија на комуникации05.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕРЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕКриминалистичка психопатологија, Психологија на криминално однесување05.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија04.02.2020
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИПсихологија на комуникации26.01.2020
РЕЗУЛТАТИ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија23.01.2020
Им се соопштува на студентите кои полагале во ноемвриска сесија дека  на 24. 12. 2019  во 10.30 можат да ги земаат оценките по предметите Психологија на криминално однесување, Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникација.Криминалистичка психопатологија, Психологија на комуникации, Психологија на криминално однесување23.12.2019
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации23.12.2019
РЕЗУЛАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија23.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕПсихологија на криминално однесување10.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации10.12.2019
Резултати од испит по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психологија10.12.2019
Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметите Криминалистичка психопатологија и Психологија на комуникацијаКриминалистичка психопатологија, Психологија на комуникации05.12.2019
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈАКриминалистичка психопатологија05.12.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈАПсихологија на комуникации05.12.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Драгана Батиќ19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – Проф. д-р Драгана Батиќ19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД УКЛО -Проф. д-р Драгана Батиќ19.07.2019
Blog Attachment