Редовен професор д-р Борис Мургоски

image_url

Редовен професор д-р Борис Мургоски

Роден е 19.04.1957. Дипломира на Факултетот за безбедност и општестевна самозаштита – Скопје, со што се стекнува со звањето Правник од областа на безбедноста и општестената самозаштита.
Во 1992 година станува Магистар на науки од областа на криминалистиката на истиот факултет. Титулата доктор на науки од областа на безбедноста ја стекнал во 2003 година. Од 1976 – 1983, работи во СУВР при ЦОКБОС – Скопје како командир-воспитувач,
Јуни 1983 – август 1987,РСВР на РМ – командир на РСБСП, Септември 1987 – август 1991, СУВР – наставник во СУВР, Септември 1991- јуни 1994, Факултет за безбедност – овластен наставник, Јули 1994 – јануари 2002, МВР на РМ – виш и главен инспектор, Февруари 2002 – мај 2004, заменик директор во ЦОКОБ – Скопје, Јуни 2004 – јуни 2009, доцент на Полициска академија, Скопје, Јуни 2009 – септември 2011, професор на Факултет за безбедност,Скопје.
Зборува англиски, бугарски, српски и хрватски. Одлични технички способност во Microsoft Word, Power Point, Microsof Excel, Internet Explorer.
Има објавено голем број на статии и учествувано на научно – истражувачки проекти, конференции и стручно собири.

Превземи CV…

КНИГИ
1. Збирка на прописи од областа на собраќајот, 2008, Скопје
СТАТИИ
1. Уставно-правни основи за регулирање на примената на специјални истражни мерки за борба против организираниот криминалитет (јавна дискусија за нацрт амандманот 19 од Уставот на Р.Македонија); Полициска академија, Скопје,2004;
2. Криминалистичко-психолошки аспаекти при саобраќајна и царинска контрола, Меѓународно научно-стручно савјетање – Криминалистика у теорији и пракси,Бања Лука, Босна и Херцеговина,2005;
3.Реформите на полицискиот и образовно-едукативниот систем за полиција во Република Македонија, Полициска академија,Годишник бр.1. 2005/06,Скопје;
4. Некои прашања и проблеми во врска со ефикасноста на прекршочната постапка кај сообраќајните деликти, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Скопје, бр.2, 2005;
5. Некои аспекти за реформите во безбедносниот сектор и образовно-едукативниот ситем за полицијата во Република Македонија, Современа македонска одбрана, бр.13/2006;
6. Некои аспекти за поимите “сообраќајна незгода – несреќа” и за криминалистичата обработка, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, Научно списаниебр.3/2007;
7. Однесувањето на студентите на Полициската академија во врска со ХИВ/СИДА, коавторски труд, Полициска академија, Скопје,2007;
8. Криминалистичка обработка на сообраќајните несреќи, Годишник бр.2/2007, Полициска академија, Скопје;
9. Некои карактеристики за сообраќајните делинквенти, Годишник бр.3/2008, Полициска академија, Скопје;
10. Меѓународни стандарди и компатибилноста на националната легислатива за примена на сила и огнено оружје, Годишник бр.4/2009, Факултет за безбедност, Скопје;
11. Основни карактеристики на сообраќајната делинквенција; Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.6/2010;
12. Некои сообраќајно-безбедносни и еколошки последици при транспортот; Зборник од научно-стручна конференција во Охрид,- Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија, Факултет за безбедност, Скопје,2010;
13. Етиолошки проблеми при истражување на сообраќајните несреќи, Годишник-2010, Факултет за безбедност, Скопје;
14. Qualitative and cuantitative analysis of patent prints which are occurred with the application of human blood regarding to 2nd and 3rd level detail, koavtorski trud, International scientific conference “ Archibal reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Kriminalisticko-policijska akademija, Beograd, 2011;
15. Criminalistic approach and foresic standards when asquiring evidence at the crime scene, International scientific conference – Security in the post-conflict (western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republik of Macedonia, Ohrid, may,2011;
16. Криминалистичко-процесни аспекти и форензички стандарди при ибезбедувањето на докази од местото на криминален настан; Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011;(на рецензија)
17. Специјални транспортни возила како превентивна мерка кај обезбедувањето на транспорт на пари, коавторски труд, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011; (на рецензија)
18. Реконструкција, криминалистички експеримент и ситуационо вештачење при истражување на сообраќајни несреќи, Годишник -2011, Факултет за безбедност; (на рецензија)
19. Превентивни мерки при обезбедувањето на транспорт на пари, коавторски труд, Годишник – 2011, Факултет за безбедност,(на рецензија),
Безбедност во сообраќајот
Сообраќајна криминалистика
Вовед во криминалистика
Криминалистика – тактика, техника и методика
Сообраќајна деликвенција
Безбедносни стандарди при транспорт

Проф. д-р Борис Мургоски

1. Вовед во криминалистиката – вторник од 13-15 часот;
2. Основи за безбедноста во сообраќајот – среда од 12-14 часот;

emаil – bmurgoski@yahoo,com;

Телефон: + 389 2 2546-211 л.320

Факс: + 389 2 2545-070
E-пошта: bmurgoski@fbskopje.mk
НасловПредметДата
Резултати од испит одржан на 29.01.2021 година кај проф. Борис Мургоски03.02.2021
Резултати од Испит по Вовед во криминалистиката ( одржан на 25.01.2020/21 година)Вовед во криминалистика28.01.2021
Резултати од Колоквиум -2(втор) по следниве предмети: ОБС, БСД и БСТ20.01.2021
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во криминалистикаВовед во криминалистика18.01.2021
Резултати од испит по предметите Сообраќајна криминалистика и Криминалистичка техника:Криминалистичка техника, Сообраќајна криминалистика20.12.2020
Фактори што влијаат врз психофизичката способност на возачите на моторни возилаБезбедност во сообраќајот, Основи на безбедноста во сообраќајот, Сообраќајна делинквенција, Сообраќајна криминалистика11.12.2020
Резултати од 1(прв)- колоквиум по предметот Вовед во криминалистиката во 2020/21 годинаВовед во криминалистика01.12.2020
Резултати од прв колоквиум по предметите Основи на безбедност во сообраќајот и Безбедност на сообраќајот и сообраќајна деликвенцијаОснови на безбедноста во сообраќајот27.11.2020
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносни стандарди при транспортБезбедносни стандарди при транспорт24.11.2020
МАТЕРИЈАЛ ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТОснови на безбедноста во сообраќајот19.10.2020
Резултати по по предметот Криминалистичка техникаКриминалистичка техника26.08.2020
Резултати од испит по следниве предмети: Безбедност во сообраќајот, Вовед во криминалистика и Сообраќајна деликвенцијаБезбедност во сообраќајот, Вовед во криминалистика, Сообраќајна делинквенција24.07.2020
Резултати по предметот сообраќајна криминалистикаСообраќајна криминалистика11.07.2020
Резултати по Криминалистичка техника колоквиум и испит – јуни 2020 годинаКриминалистичка техника09.07.2020
Резултати по Криминалистичка техника ФБ, Скопје – колоквиум и испит -јуни 2020 година:Криминалистичка техника06.07.2020
Известување на настава и клиничка настава по Криминалистичка техникаКриминалистичка техника19.05.2020
Материјал по предметот Криминалистичка техникаКриминалистичка техника14.05.2020
Известување за online настава и клиничка настава по Криминалистичка техникаКриминалистичка техника12.05.2020
Известување за настава и клиничка настава по Криминалистичка техникаКриминалистичка техника06.05.2020
Известување за настава и клиничка настава по Криминалистичка техникаКриминалистичка техника27.04.2020
Се известуваат студентите дека на ден 23.04. 2020 (од 10,30-12,30) ќе се одржи online Настава и клиничка настава по Криминалистичка техника, за студентите од Факултетот за безбедност – Скопје и од БФК- Охрид.Криминалистичка техника22.04.2020
Се известуваат студентите дека ќе се одржи online предавање и клиничка настава по предметот Криминалистичка техника на ден.16.04.2020 од 10-12 часот.Криминалистичка техника15.04.2020
Се известуваат студентите дека по предметот Криминалистичка техника ќе се одржи предавање и клиничка настава на 10.04.2020 (петок) од 11:00 до 13:00 часот. за студентите на студиската програма криминалист од Факултетот за безбедност и студиската програма по БФК од Охрид. Криминалистичка техника08.04.2020
Материјал по предметот Сообраќајна криминалистикаСообраќајна криминалистика05.04.2020
Презентација по предметите Криминалистичка техника и Сообраќајна криминалистикаКриминалистичка техника, Сообраќајна криминалистика22.03.2020
Известување и материјал за предметите Криминалистичка техника и Сообраќајна криминалистика20.03.2020
Резултати од Испити и 2колоквиум во февруарска сесија , во академска 2019-20 год. по следниве предмети:Безбедност во сообраќајот, Вовед во криминалистика, Криминалистичка техника17.02.2020
План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/2007.02.2020
Резултати за втор колоквиум по Вовед во криминалистика 2019/20Вовед во криминалистика26.01.2020
Резултати од втор колоквиум во 2019/20 по следните предмети:Безбедност во сообраќајот, Безбедносни стандарди при транспорт, Безбедност во сообраќајот21.01.2020
Резултати од Поправен 1(прв)- колоквиум во 2019 година, по следниве предмети:Безбедност во сообраќајот, Вовед во криминалистика11.12.2019
Резултати од 1 колоквиум по предметот Вовед во криминалистиката 2019/20Вовед во криминалистика27.11.2019
Резултати по Безбедност во сообраќајот – 1 колоквиум 2019/20Безбедност во сообраќајот27.11.2019
Резултати од прв колоквиум во 2019/20 по следните предмети:Безбедност во сообраќајот, Безбедносни стандарди при транспорт, Безбедност во сообраќајот26.11.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Борис Мургоски22.07.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Борис Мургоски22.07.2019
Blog Attachment