Редовен професор д-р Наташа Пеливанова

image_url

Редовен професор д-р Наташа Пеливанова

Родена е во Скопје на 9.7.1964 година каде го завршила основното и средното образование.

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј” во 1986 година со просечен успех 9,39.

На постдипломските студии, насока – кривично правни науки и криминологија на Правниот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје се запишала во 1987/88 година, каде во 1994 година го одбранила магистерскиот труд под наслов “Мерките за безбедност од медицински карактер задолжително психијатриско чување и лекување во здравствена установа и задолжително лекување на слобода”, стекнувајќи се со звање магистер од областа на кривичното право и криминологија.

Во 1995 година го положила и правосудниот испит. Во 2008 година на Правниот факултет “Јустинијан Први”-Скопје, бранејќи го својот докторски труд под наслов “Управно судската контрола како механизам за заштита на човековите права и слободи”, се стекнала со научен степен доктор на правни науки. 

Во 1988 година била избрана за помлад асистент на катедрата за кривично право и криминологија на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје. Во 1994 година на истиот факултет била избрана и во соработничко звање-асистент. На Факултетот за безбедност и општествена самозаштита – Скопје, работела до неговото укинување во 1996 година, кога била преземена на работа во Министерството за внатрешни работи. На 15 септември 2008 година  година   била избрана  во звањето доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола, за група предмети од областа на правните науки, каде работно  била ангажирана од 1.10.2008 година.  На 27.12.2012 година на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола избрана е во звањето вонреден професор во научните области: 50800- Вовед во правото, 50802- Управно право и 50811- Право на Европска Унија. Од 15.9.2014 година работно е ангажирана на Факултетот за безбедност-Скопје.

Учесник е на повеќе меѓународни научни конференции.


Превземи CV за проф. д-р Наташа Пеливанова

Трудови
1. Пеливанова Наташа, Некои размисли за смртната казна,  Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.4, 1994;  
2. Пеливанова Наташа, Примената на некои мерки на безбедност од куративен карактер, Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.2, 1994;
3. Пеливанова Наташа, За потребата од паралелно постоење на казните и мерките за безбедност, Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.2,1995;
4. Пеливанова Наташа, Влијанието на условите за изречување на мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување врз правната сигурност на анормалните деликвенти, Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.1-2,1995;
5. Пеливанова Наташа, Приказ на монографскиот труд, Социјален и политички профил на политичките партии во Македонија, Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.4,1996;
6. Пеливанова Наташа, Мерки за безбедост од медицински карактер, монографски труд, Студентски збор, 1996;
7. Пеливанова Наташа,Управниот спор како инструмент за заштита на човековите права и слободи низ праксата на Врховниот суд на Република Македонија, Зборник на Правниот факултет Јустинијан први, Скопје, 2007;
8. Пеливанова Наташа, Задолжителноста на пресудите донесени во управен спор и нивното дејство, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, година I, бр. 1, Битола, 2008
9. Пеливанова Наташа, Жалбата во административно-судската постапка, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, година II, бр. 2, Битола, 2009;
10. Пеливанова Наташа, Административно судство, Битола, 2009;-универзитетски учебник;
11. Пеливанова Наташа, Основи на правото, Битола, 2010; – авторизирани предавања;
12. Пеливанова Наташа, За значењето на управниот спор со полна јурисдикција, Зборник на Правниот факултет-Јустинијан Први-Скопје, Скопје, 2010;
13. Пеливанова Наташа, Специјализираноста на административното судство во Република Македонија, Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Година VI, бр. 6, 2010;
14. Пеливанова Наташа, Ристовска  Мирјана, Начелото на сервисна ориентација на администрацијата, Зборник на Правниот факултет Јустинијан Први-Скопје,Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет-Скопје, 2012;
15. Pelivanova, N. and Dimeski, B. 2011. Efficiency of the Judicial System in Protecting Citizens against Administrative Judicial Acts: The Case of Macedonia . International Journal for Court Administration, 6th Issue, Vol. (3) No.2: 45-52
16. Pelivanova Natasa,  Ristovska Mirjana,Lawmaking and law application in the Republic of Macedonia and role of administration, International Journal of Multidisciplinary Research , Zenith, Vol.2 Isue 8, August 2012, ISSN 2231 5780, pg. 75-87,
17. Pelivanova Natasa,  Ristovska Mirjana,  Information society and public administration in the Republic of Macedonia-legal aspects, MIT University, Faculty of Management, Annual International Scientific Conference, Global Security and Chalanges of the 21 st Century, June 9, 2012, Makedonski Brod,  
18. Pelivanova Natasa,Ristovska  Mirjana,  Service oriented public administration in the Republic of Macedonia, 20-th NISPAcee Annual Conference, Public Administration East and West: Twenty Years of development, Ohrid, 2012
19. Пеливанова Наташа, Дилемите за организацијата на административното судство во Република Македонија, Зборник на Правниот факултет – Јустинијан Први во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет Јустинијан Први-Скопје, 2011;
20. Димески Бранко, Пеливанова Наташа, Ристовска Мирјана, Теоретски и емпириски аспекти на јавната управа во локалните самоуправи во Република Македонија, Хоризонти, Битола, 2011;
21. Пеливанова  Наташа, Димески  Бранко, Функционирањето на административното судство во Република Македонија, Хоризонти, Битола, 2011;
22. Пеливанова Наташа, Мирјана Ристовска, Информатичкото општество и принципот на сервисна ориентација на администрацијата, Хоризонти, Универзитет Климент Охридски-Битола, 2012, стр. 51-61;
23. Ristovska Mirjana,  Pelivanova Natasa, The rule of Law principle and the effective functioning of democratic institutions; Zenith International Journal of multidisciplinary Research, ISSN 2231-5780 Vol3 (12), December (2013), 
24. Пеливанова Наташа,   Ристовска Мирјана, Правните аспекти на правата на интелектуална сопственост во услови на компаниска конкурентност, Зборник на трудови од меѓународна научна конференција, Битола 2013, стр.782-791,
25. Pelivanova Natasa, Ristovska Mirjana, Type of governance judicial control of actual administrative acts in the Republic of Macedonia, Zenith International Journal of multidisciplinary Research, ISSN 2231-5780 Vol 4(6) June (2014); p.244-253;
Вовед во право и уставно право
Правосуден систем
Основи на правото и уставно право
Компаративни правосудни системи
Управно право

Проф. д-р Наташа Пеливанова

Термини за on-line консултации-зимски семестар 2021-22 година

Понеделник 9, 00-10,30 часот

Вторник 9,00-10,30 часот

Меил за комуникација – natasa.pelivanova@uklo.edu.mk

тел. 02 2546-211 лок.300

НасловПредметДата
Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 годинаУправно право21.07.2020
Конечни резултати од завршен испит по предметот ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ/СП ККП одржан на 8.7.2020 годинаПравосуден систем21.07.2020
Прелиминарни резултати од завршен испит и од континуирана проверка по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 годинаУправно право13.07.2020
Прелиминарни резултати од завршен испит и континуирана проверка по предметот ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ/СП ККП одржан на 8.7.2020 годинаПравосуден систем09.07.2020
Прелиминарни резултати од завршен испит – Основи на право и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 2.7.2020 годинаВовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право02.07.2020
Презентација по предметот Управно право насока БезбедностУправно право25.03.2020
Почитувани студенти, потребата од превенција од корона вирусот не оневозможи наставната програма по предметот Правосуден систем да ја реализираме на традиционалниот начин на Факултет со предавање. Но еден од начините да Ви помогнам полесно да ја совладате материјата е  да Ви доставам  презентации за содржините кои треба да ги совладате. Првите презентации се однесуваат  на темата Судија каде Ви се дадени поентите од предавањето  кое требаше да го реализираме на 23.3.2020 година.Правосуден систем18.03.2020
Материјал за совладување на главата Организација на администрацијата по предметот Управно право – СП Безбедност-прва годинаУправно право16.03.2020
Прелиминарни резултати од континуирана проверка одржана на 10.2.2020 година Основи на правото и уставно право/ Вовед во право и уставно правоВовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право11.02.2020
Прелиминарни резултати од завршниот испит по предметот Правосуден систем/СП ККП одржан на 10.2.2020Правосуден систем11.02.2020
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 10.2.2020 годинаУправно право11.02.2020
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на право и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 10.2.2020 годинаВовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право11.02.2020
Резултати од континуирана проверка одржана на 13.1.2020 година Основи на правото и уставно право/СП Криминалистика/БЕИОснови на правото и уставно право14.01.2020
Резултати од есеј – Основи на правото и уставно право – одржан на 23.12.2019 година СП Криминалистика/БЕИОснови на правото и уставно право24.12.2019
Се известуваат студентите од СП Криминалистика и БЕИ дека есејот по предметот Основи на правото и уставно право ќе го пишуваат  на 23.12.2019 годинаОснови на правото и уставно право17.12.2019
Конечни резултати од завршен испит-Управно правоУправно право10.12.2019
Конечни резултати од завршен испит- Правосуден системПравосуден систем10.12.2019
Прелиминарни резултати од завршен испит-Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно правоОснови на правото и уставно право10.12.2019
Прелиминарни резултати од завршен испит- Правосуден систем-2.12.2019 годинаПравосуден систем03.12.2019
Прелиминарни резултати од завршен испит-Управно право-2.12.2019 годинаУправно право03.12.2019
Прелиминарни резултати од завршен испит-Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право-2.12.2019 годинаВовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право03.12.2019
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно правоОснови на правото и уставно право03.12.2019
Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право ќе се одржи на 2.12.2019Вовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право21.11.2019
Резултати од прв колоквиум 18.11.2019 -Основи на правото и уставно право-Вовед во право и уставно правоВовед во право и уставно право, Основи на правото и уставно право20.11.2019
Резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 годинаОснови на правото и уставно право04.09.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Наташа Пеливанова15.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК – Проф. д-р Наташа Пеливанова15.07.2019
Blog Attachment