Доцент д-р Ице Илијевски

image_url

Доцент д-р Ице Илијевски

Дипломира на Факултетот за безбедност – Скопје во 2008 година. На истиот факултет ги продолжува своите магистерски студии, при што во 2011 година ја брани магистерската теза со наслов: „Извори на финансирање на тероризам – криминалистички, криминолошки и кривично правни карактеристики“ и се стекнува со титулата Магистер од областа на криминалистика и криминологија. На ден 10.12.2014 година со одбрана на докторската дисертација со наслов ”Контрола и надзор врз безбедносниот систем на Република Македонија – со посебен осврт на МВР” се стекна со научен степен доктор на науки од областа на безбедноста. Денес работи на Факултетот за безбедност – Скопје како доцент на Катедрата за криминалистички науки и Катедрата за безбедност и приватна безбедност.

Превземи CV…

Објавени книги (автор, коавтор)  

 1. Меѓународен тероризам, коавтор со доц. д-р. Злате Димовски, учебно помагало, Факултет за безбедност – Скопје, 2011
 2. Финансирање на тероризам – криминалистички, криминолошки и кривично-правни карактеристики, монографија, Битола, 2013
 3. Прирачник за обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратики, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, Скопје, 2016

Објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор)  

 1. Осврт врз трудот „Недозволено држење оружје, муниција или распрскувачки материи поврзани со тероризмот со посебен осврт на Р.Македонија во периодот од 1989 до 1998 година“ од авторот Злате Димовски, Годишник на Полициската академија, График Мак Принт, Скопје, 2005/06
 2. Приказ на трудот „Тероризам“ од авторот Злате Димовски, Годишник на Полициската академија, Графотранс, Скопје 2007/08
 3. Земање заложници и преговарање во заложничка ситуација, Годишник на Факултет за безбедност, Ван Гог, Скопје, 2010
 4. Загадување на воздухот – нормативно-правна рамка, коавтор со доц. д-р Марјан Котески и Кире Бабаноски, Хоризонти, година VI, број 6, 2010, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола
 5. Security dimensions of contemporary trends of human trafficking (Безбедносне димензије савремених трендова трговине људима), коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, Thematic proceedings of inter-national significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, volume II, Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 3-4.03.2011
 6. Maze of the financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of terrorism коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, Зборник радова, Меħународна научностручна конференција: „Супротстављање тероризму – меħународни стандарди и правна регулатива“, Висока школа унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Мраковица, Национални парк – Козара, 29-30.03.2011
 7. Specifics of the Intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, NBP – Journal of criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 1, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Beograd, 2011
 8. Inteligence as a key link in the fight against terrorism, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, презентиран на International scientific conference: Security in the post conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia (Security Studies and the Science of Security), Ohrid, 27-28.05.2011
 9. The role of Interpol in the fight against trafficking in cultural goods and natural rarities, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабноски, презентиран на Međunarodni naučni skup „Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje“, Kriminalističko-policijska akademija – Beograd u saradnji sa Hanns Seidel Stiftung, Tara, 28-30.06.2011
 10. Аспекти обезбеђења транспорта новца у земљама Европске уније, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Безбједност – Полиција – Грађани, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, Бања Лука, година VII, број 3-4/11, стр. 397-408
 11. The influence of the Albanian extremism and terrorism from Kosovo on the national security of the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Međunarodni tematski zbornik Političko nasilje, Filozofskoj fakultet, Universitet u Prishtini sa privremenim sedište u Kosovskoj Mitrovici,2011 стр. 111-122
 12. Actual situation and future perspectives of the private security in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, NBP – Journal of criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 2, Academy of Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2012,стр. 73-85
 13. Security-criminalistics dimensions of cyber-terrorist attacks, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Зборник радова Међународна научностручна конференција Сузбијање криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал, Висока школа унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Лакташи, Бања Лука, 28-30.03.2012, стр. 65-77
 14. Preventive measures taken by the law enforcement agencies for reducing abuse of the visa liberalization – The case of false asylum seekers from Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, проф. д-р Звонимир Џорџевиќ и м-р Кире Бабаноски, Меѓународна научна конференција Безбедноста и евроатлантските перспективи на Балканот, Полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи), Том II, Хотел Белведере, Охрид, 25-26.05.2012, стр. 106-123
 15. Republic of Macedonia as a transit country for the illegal trafficking in the „Balkan route“, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings, The Ninth Biennial International Conference: Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, Contemporary Criminal Justice Practice and Research, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, September, 2012, стр. 93-94, Varstvoslovje, Journal of criminal justice and security, year 15, no.2, Ljubljana, 2013 pp. 203-217
 16. Connection between narco-crime and contemporary terrorism: The concept of narco-terrorism, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Катерина Крстевска и м-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings, International conference of experts on combating drugs, „Criminal Drug Organizations – Situation in EU with special focus on Balkan area“, Ohrid, Republic of Macedonia, 16-18.10.2012
 17. Security aspects and implications of migratory movements in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings, International scientific conference, „Migration and labour market“, Hotel „Montana Palace“ Krushevo, Republic of Macedonia, 19-20.10.2012
 18. Criminal acts against public traffic safety – with a special focus to the articles related to endangering traffic safety of the Criminal code of the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings, VIII International Conference Road safety in local community, Valjevo, Divcibare Hotel, 18-20.04.2013, стр. 185-190
 19. Cyber attacks and their real threat for modern world, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Катерина Крстевска и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, vol. I,Hotel Sileks, Ohrid, Republic of Macedonia, 05-08.06.2013, стр. 634-648
 20. The role of the Ombudsman in the control and oversight of the security system in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Topic: Rule of law, police and crime suppression, Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 01-02.03.2013, стр. 341-350
 21. Policisko ispitivanje – process dolaska do priznanja od strane osumnjicenih lica, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, Zbornik radova, Megjunarodno – strucna konferencija, Kriminalisticki I krivicno procesni aspekti dokaza I dokazivanja, volume VI, beoj 1, Sarajevo, 10-11.10.2013, str. 269-278
 22. Responsibility of the police officers in the Republic of Macedonia – criminal law, misdemeanor, material and disciplinary responsibility, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Volume II, Belgrade, 2014, стр. 71-81
 23. Criminal profiling based on the state of the crime scene, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – Security and Euro- Atlantic Integrations, vol. I,HotelMetropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 03-05.06.2014,стр. 366-378
 24. Development of criminalistics as science in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, Republic of Macedonia, 24-25.10.2014
 25. Criminalistic characteristics of hooliganism – violence at sport matches, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Belgrade, 02-03.03.2015
 26. The risks of money laundering and financing of terrorism, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и д-р Кире Бабаноски, Међународна научностручна конференција: Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету, Правни факултет, Крагујевац, 21-23.04.2015
 27. The weapons of mass destruction as a security threat in function of terroristic aims realization, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и д-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Researching security approaches, concepts and policies, Hotel Metropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 02-03.06.2015
 28. Razvoj strategija za pracenje narkokriminala u Republici Makedoniji I uspostavljanje standardizovanog sistema kontrole narkotika, коавтор со доц. д-р Љупчо Тодоровски и проф. д-р Методија Ангелески, Zbornik radova: Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, Evropski standardi I mere za unapredjenje, tom 2, Kriminalisticko-policijska akademija – Beograd, Fondacija “Hans Zajdel”, Beograd 2015
 29. Security challenges and euro integration of the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference:Contemporary security paradigms and challinges: Theory and Practice, Institute for Security, Defense and Peace, Ohrid, 18-19.09.2015
 30. Безбедноста и безбедносните закани на Република Македонија“ – научно истражувачки извештај, коавтор со проф. д-р Цане Мојаноски, проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Марјан Ѓуровски, Факултет за безбедност – Скопје, 2015
 31. Criminological profile of the crimes against the general safety of people and property in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Conference proceedings, Second International conference on Interdisciplinary Studies, International institute for private-commercial and competition law in partnership with Tirana business university, Albanian national chamber of mediators, University College Pjeter Budi, Pristina, Tirana, 19.12.2015
 32. Weapons of mass destruction as a security treat in the function of realizing terrorist goals, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, vol. IV, Faculty of security – Skopje, Ohrid, 02-03.06.2015
 33. The use of police service dog in crime investigation, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Yearbook 2015/1, Faculty of security – Skopje, 2015
 34. Development of criminalistics as science in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Yearbook 2015/2, Faculty of security – Skopje, 2015
 35. Organizational structure, functions and role of the security system in the process of dealing with security risks and threats in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016
 36. Elements of the terrorism reviewed through instrumentum operandi, organizational setup and phases of realization of the terrorist act, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Кире Бабаноскии м-р Васе Русуманов, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016
 37. Control and oversight of the private security sector in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовскии доц. д-р Кире Бабаноски, VII Scientific and Professional Conference with International Participation “European Integration: Justice, Freedom and Security”, vol. II, Academy of Criminalistic and Police Studies – Belgrade and the Hanns Seidel Foundation, Tara, 24-26.05.2016
 38. Current situation in international terrorism: security analysis, trends and future perspectives, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, International Scientific Conference, Global Challenges and Opportunities – Future Perspectives of Developing Countries, MIT University – Skopje, 20-21.05.2016, International journal of recent research in arts and sciences, MIT University, Skopje, 2016
 39. Security analysis of cash in transit attacks in the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, International academic conference „Private security in the 21st century: Experiences and challenges“,Institute for security, defense and peace, Faculty for philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, 15-16.09.2016
 40. Analysis of road traffic safety through direct relative indicators for traffic accidents fatality: Case of Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, Promet – Traffic and Transportation, vol. 28, no. 6, 2016 pp 661-669
 41. Заканата за тероризмот врз балканот: Мета на терористите или погодно тло за ширење на нивната идеологија, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Third International scientific conference: „Social Change in the Global World“, Stip, 01-02.09.2016
 42. Modus operandi of migrant smuggling, коавтор со м-р Александар Георгиев, проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Vienna-Austria, Vol. 3 No. 1, 2017
 43. Criminalistic aspects in detecting, solving and proving of terrorist financing, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Кире Бабаноски и м-р Александар Георгиев, Journalos of advanced scientific research and innovation, Germany, Vol. 11 No. 31, 2017
 44. Security analysis of terrorist attacks to the airports as critical infrastructure, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference „Securityconcepts and policies – new generation of risks and threats“,Faculty of security – Skopje, Ohrid, 04-06.06.2017
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичка тактика
Безбедносен менаџмент
Контрола на безбедносен сектор
Термини за консултации:
Понеделник: 10.30 – 12.00
Четврток:      10.30 – 12.00
Телефон:  +389 2 2546-211 л. 104
Факс:         +389 2 2546-211
Е-пошта:    iilijevski@fbskopje.mk;
НасловПредметДата
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ „КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР“ – 2021Контрола на безбедносен сектор15.06.2021
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР – 11.02.2021Контрола на безбедносен сектор17.02.2021
Се известуваат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен сектор да ги достават своите индекси на студентски прашања најдоцна до 11.02.2021 за впишување на оцена.Контрола на безбедносен сектор09.02.2021
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР – 03.12.2020Контрола на безбедносниот сектор11.12.2020
Резултати од испит по предметот Контрола на безбедносен секторКонтрола на безбедносен сектор11.09.2020
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРКонтрола на безбедносен сектор13.07.2020
Се известуваат студентите дека on line настава по предметот Контрола на безбедносен сектор ќе се одржи на 06.04.2020 (понеделник) во 13.15 часот. Сите кои ги пропуштиле претходните предавања да пратат маил кај предметниот наставник – iilijevski@uklo.edu.mkКонтрола на безбедносен сектор04.04.2020
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРКонтрола на безбедносниот сектор17.02.2020
Blog Attachment