Записник од втората вонредна седница на ННС одржана на 10.05.2021 г.

Записник од втората вонредна седница на ННС одржана на 10.05.2021 г.