ЗАПИСНИК од втората седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 07.11.2019 г

ЗАПИСНИК од втората седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 07.11.2019 г

ЗАПИСНИК од втората седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 07.11.2019 г

ЗАПИСНИК