ЗАПИСНИК од втората седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 21.11.2019 година

ЗАПИСНИК од втората седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 21.11.2019 година

ЗАПИСНИК од втората седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 21.11.2019 година

ЗАПИСНИК