Записник од третата седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 12.11.2019 г и продолжение на истата на ден 18.11.2019 г

Записник од третата седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 12.11.2019 г и продолжение на истата на ден 18.11.2019 г

Записник од третата седница на Советот на втор циклус студии, одржан на 12.11.2019 г и продолжение на истата на ден 18.11.2019 г

Записник